ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tasteless

T EY1 S T L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasteless-, *tasteless*, tasteles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tasteless(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, Syn. bored, Ant. interesting
tasteless(adj) (อาหาร) ไม่มีรสชาติ, See also: ชืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Ant. delicious
tasteless(adj) ไม่มีรสนิยม, See also: ไร้รสนิยม, ที่มีรสนิยมต่ำ, Ant. tasteful

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Folks, there have been a lot of tasteless jokes going around... about the death of Senator Jackson.คนที่มีการจำนวนมากที่มีเรื่องตลกรสจืดไปรอบ ๆ ... เกี่ยวกับการตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิก The Birdcage (1996)
It's pretty tasteless using what's happening here to try to make me look like an idiot.คุณอยากทำให้เหตุการณ์นี้ ทำให้ผมดูเหมือนปัญญาอ่อนอย่างงั้นเหรอ The Mist (2007)
Once that's the place to be seen, you'll be so booked, you can turn away the tasteless tourists in fanny packs.เมื่อที่แห่งนี้ได้เปิดทำการ เธอจะต้องจองคิวนาน จนอยากจะหนีไปที่อื่นเลยนะ นักท่องเที่ยวมีรสนิยมกับสาวๆสวยๆ How to Succeed in Bassness (2009)
An odorless, tasteless flammable liquid yet it burned with an unusual pink tissue.ของเหลวไร้กลิ่นไร้รส ติดไฟได้ง่าย แต่ทิ้งรอยไหม้ไว้เป็น สีชมพูดูประหลาด Sherlock Holmes (2009)
A rare and costly thing, as clear and tasteless as water.หายากและราคาสูงนัก ใส และไร้รสเหมือนน้ำเปล่า ไม่ทิ้งร่องรอยใด The Wolf and the Lion (2011)
Robert's rather tasteless about it.โรเบิร์ต ไม่สนใจเรื่องถูกผิดด้วยซ้ำ The Wolf and the Lion (2011)
Don't you think it's tasteless and immature for you to whine like this? Tasteless?เธอไม่ได้เสียเวลา เสียแรงเพื่อที่จะไปคัดเลือกให้เป็นศิลปินหรอ? Little Black Dress (2011)
It's not like I even got to wear it, because my husband's a tasteless man slut.ฉันยังไม่ได้ใส่มันด้วยซ้ำ เพราะสามีฉันไปมั่วกับอีตัว Heroic Origins (2013)
Are there any other tasteless demands... you wish to make upon my artistry?แน่นอน จะใช้ความเป็นศิลปินของข้า อย่างไร้รสนิยมแบบอื่นอีกมั้ย Beauty and the Beast (2017)
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours, เมื่อการตกแต่งไร้รสนิยมของวอลช์ ถูกแทนที่ด้วยอะไรแบบที่ เหมาะสมกับปฏิบัติการผู้ดีแบบเรา Salesmen Are Like Vampires (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tastelessDid you see that couple in matching outfits just now? How tasteless!
tastelessForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่ำช่า(adj) insipid, See also: tasteless, savorless, vapid, dull, Syn. ไม่มีรส, จืดชืด, Example: มื้อเย็นสำหรับวันนี้เขาทานน้อยเป็นพิเศษเพราะรสช่ำช่าของอาหาร
ชืด(adj) tasteless, See also: savorless, unpalatable, insipid, vapid, Syn. จืด, จืดชืด, ไร้รสชาติ, Example: ซุปนี้มีรสชืดแท้ๆ
จืดชืด(v) tasteless, See also: insipid, dull, listless, Syn. จืดหมดรส, หมดสนุก, Ant. เข้มข้น, ตื่นเต้น, มีรสชาติ, Example: บทเรียนที่จืดชืดเช่นนี้จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนได้อย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชืด[cheūt] (adj) EN: tasteless ; savorless ; unpalatable ; insipid ; vapid  FR: fade ; insipide ; sans saveur
จืด[jeūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; not spicy  FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
กินคนเดียวไม่อร่อย[kin khon dīo mai arøi] (xp) EN: Eating alone is tasteless  FR: A manger seul, point de saveur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TASTELESS T EY1 S T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tasteless (j) tˈɛɪstləs (t ei1 s t l @ s)
tastelessly (a) tˈɛɪstləsliː (t ei1 s t l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无味[wú wèi, ㄨˊ ㄨㄟˋ, / ] tasteless; odorless, #27,073 [Add to Longdo]
没有品味[méi yǒu pǐn wèi, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, / ] tasteless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschmacklos; unschmackhaft; fade { adj } | geschmackloser; fader | am geschmacklosesten; am fadestentasteless | more tasteless | most tasteless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かすかす[kasukasu] (adj-na, adj-no, adv, vs) (1) dry (and tasteless); (adv, vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
ぼそぼそ[bosoboso] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
アメリカンコーヒー[amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless) [Add to Longdo]
殺風景[さっぷうけい, sappuukei] (adj-na, n) tasteless; dreary; tastelessness [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
大味[おおあじ, ooaji] (adj-na, n) tasteless; flat-tasting [Add to Longdo]
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland [Add to Longdo]
無味無臭無色[むみむしゅうむしょく, mumimushuumushoku] (adj-no) tasteless, odorless and colorless [Add to Longdo]
野暮[やぼ, yabo] (n) (1) unrefinedness; uncouthness; boorishness; (adj-na) (2) tasteless; boorish; unrefined; thoughtless; dumb; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tasteless \Taste"less\, a.
   1. Having no taste; insipid; flat; as, tasteless fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of the sense of taste; or of good taste; as, a
    tasteless age. --Orrery.
    [1913 Webster]
 
   3. Not in accordance with good taste; as, a tasteless
    arrangement of drapery; a tasteless remark.
    [1913 Webster] -- {Taste"less*ly}, adv. --
    {Taste"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tasteless
   adj 1: lacking flavor [ant: {tasty}]
   2: lacking aesthetic or social taste [ant: {tasteful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top