ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexciting

AH0 N IH0 K S AY1 T IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexciting-, *unexciting*, unexcit
CMU English Pronouncing Dictionary
UNEXCITING    AH0 N IH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexciting    (j) ˌʌnɪksˈaɪtɪŋ (uh2 n i k s ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexciting
   adj 1: not stimulating [syn: {unstimulating}, {unexciting}]
       [ant: {stimulating}]
   2: not exciting; "an unexciting novel"; "lived an unexciting
     life" [ant: {exciting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top