ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bellow-

B EH1 L OW0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bellow, *bellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellow[VI] ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bellow[VT] แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bellow[N] เสียงคำราม, Syn. howl, yell, Ant. whisper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your first story was better. Where's that bellows cranny?เรื่องแรกของเจ้าดีกว่านะ The Princess Bride (1987)
We work those bellows all night long.เราทำงานสูบลมเหล่านั้นตลอดทั้งคืน Princess Mononoke (1997)
But women working the bellows in an ironworks?แต่ผู้หญิงสูบลมทำงานในโรงหลอมเหล็ก? Princess Mononoke (1997)
Get those bellows working.ได้รับการสูบลมผู้ที่ทำงาน The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellowThe bellows are is not working.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLOW B EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bellow (v) bˈɛlou (b e1 l ou)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. i. [imp. & p. p. {Bellowed}; p. pr. & vb.
   n. {Bellowing}.] [OE. belwen, belowen, AS. bylgean, fr.
   bellan; akin to G. bellen, and perh. to L. flere to weep,
   OSlav. bleja to bleat, Lith. balsas voice. Cf. {Bell}, n. &
   v., {Bawl}, {Bull}.]
   1. To make a hollow, loud noise, as an enraged bull.
    [1913 Webster]
 
   2. To bowl; to vociferate; to clamor. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To roar; as the sea in a tempest, or as the wind when
    violent; to make a loud, hollow, continued sound.
    [1913 Webster]
 
       The bellowing voice of boiling seas. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, v. t.
   To emit with a loud voice; to shout; -- used with out. "Would
   bellow out a laugh." --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bellow \Bel"low\, n.
   A loud resounding outcry or noise, as of an enraged bull; a
   roar.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bellow
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: United States author (born in Canada) whose novels influenced
     American literature after World War II (1915-2005) [syn:
     {Bellow}, {Saul Bellow}, {Solomon Bellow}]
   v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
   2: make a loud noise, as of animal; "The bull bellowed" [syn:
     {bellow}, {roar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top