ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hollo

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hollo-, *hollo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hollow(adj) ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งเสแสร้ง
hollow(adj) ที่เป็นโพรง, See also: ที่เป็นรู, กลวง, โหว่, โบ๋
hollow(n) โพรง, See also: รู, หลุม, ช่อง, Syn. cavity, hole
hollow out(phrv) ขุดเป็นหลุมหรือแอ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hollow(ฮอล'โล) adj., adv. เป็นโพรง, เป็นหลุม, กลวง, ว่าง, เว้า, ไม่มีความหมาย, ไม่จริงใจ, เท็จ n., vt. (ทำให้เป็น, กลายเป็น) โพรง, หลุม, แอ่ง, ที่ว่าง, ที่กลวง, หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty, su
hollow-eyedadj. ตาโบ๋

English-Thai: Nontri Dictionary
hollow(adj) เป็นโพรง, กลวง, เป็นหลุม, โบ๋, ว่างเปล่า, ไม่มีความหมาย
hollow(n) โพรง, หลุม, แอ่ง
hollow(vt) ทำให้เป็นโพรง, ทำให้เป็นหลุม, ทำให้กลวง
hollowness(n) ความกลวง, ความไม่เป็นแก่นสาร, ความไม่จริงใจ, ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hollow relief; cavo-rilievo; incised relief; intaglio rilevatoรูปเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hollow-back; lordosisหลังแอ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hollow jet valvehollow jet valve, ประตูน้ำวงแหวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holloBe beaten hollow.
holloDo you have a hollow dish for soup?
holloI saw a woman with hollow cheeks.
holloJapan's industries are also hollowing out.
holloRain formed pools in the hollow spaces on the rocks.
holloThe fox hid in the hollow tree.
holloThe insect ate the peach hollow.
holloThis melon sounds hollow. That's why it was so cheap.
holloWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
โพรงไม้(n) hollow of a tree, Example: นกหัวขวานเป็นนกประเภทอยู่ในรู หรือตามโพรงไม้, Thai Definition: ช่องกลวงในต้นไม้
ตัวเมีย(adj) concave, See also: hollow, Ant. ตัวผู้, Example: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย
กระเบื้องปรุ(n) Chinese glazed tile, See also: hollowed tile, Syn. กระเบื้องรู, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: กระเบื้องเคลือบจีน มีลายโปร่งสำหรับกรุตามผนังหรือกำแพงให้มีช่องลม
กลวง(adj) hollow, Syn. โหว่, โบ๋, Ant. ตัน, Example: หัวใจเป็นอวัยวะกลวงซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อพิเศษต่างจากกล้ามเนื้อชนิดอื่น, Thai Definition: เป็นรูเป็นโพรงข้างใน
นภศูล(n) hollow spear of the sky, See also: pagoda top, top-peak of a stupa, Syn. หลาวในฟ้า, Count Unit: ยอด, เล่ม, Thai Definition: เครื่องประดับยอดปราสาทที่แหลมตรงขึ้นไปในอากาศ
โหว(adj) hollow, Syn. โบ๋, Example: ถ้ำนี้เป็นรูโหวเข้าไปลึกมาก, Thai Definition: เว้าลึกเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: [ classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets) ]  FR: [ classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats) ]
หุบเขา[hupkhao] (n) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow  FR: vallée [ f ] ; vallon [ m ]
อิฐกลวง[it klūang] (n, exp) EN: hollow brick  FR: brique creuse [ f ]
แก้มตอบ[kaēm tøp] (n, exp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks  FR: fossette [ f ]
เขื่อนกลวง[kheūoen klūang] (n, exp) EN: buttress dam ; hollow dam
ขุม[khum] (n) EN: pit ; cavity ; hole ; hollow  FR: cavité [ f ] ; creux [ m ] ; trou [ m ]
กลวง[klūang] (adj) EN: hollow ; empty ; void  FR: creux ; vide
กระเบื้องปรุ[krabeūangpru] (n) EN: Chinese glazed tile ; hollowed tile
ลำ[lam] (n) EN: [ classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...) ]  FR: [ classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...) ]
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hollo
hollom
hollon
hollow
hollows
holloman
hollomon
holloran
hollow's
holloway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holloa
hollow
holloas
hollows
hollowed
hollowing

WordNet (3.0)
hollo(v) encourage somebody by crying hollo
hollo(v) cry hollo
hollow(n) a cavity or space in something
hollow(n) a small valley between mountains, Syn. holler
hollow(v) remove the interior of, Syn. hollow out, core out
hollow(adj) not solid; having a space or gap or cavity, Ant. solid
hollow(adj) as if echoing in a hollow space
hollow-horned(adj) having horns that are hollow
hollowness(n) the state of being hollow: having an empty space within, Ant. solidity
hollowness(n) the property of having a sunken area

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hollo

v. i. [ imp. & p. p. Holloed p. pr. & vb. n. Holloing. ] [ See Hollo, interj., and cf. Halloo. ] To call out or exclaim; to halloo. [ 1913 Webster ]

Hollo

interj. & n. [ See Halloo, and cf. Holla. ] Ho there; stop; attend; hence, a loud cry or a call to attract attention; a halloo. [ 1913 Webster ]

And every day, for food or play,
Came to the mariner's hollo. Coleridge. [ 1913 Webster ]

Holloa

interj., n. & v. i. Same as Hollo. [ 1913 Webster ]

Hollow

adv. Wholly; completely; utterly; -- chiefly after the verb to beat, and often with all; as, this story beats the other all hollow. See All, adv. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

The more civilized so-called Caucasian races have beaten the Turks hollow in the struggle for existence. Darwin. [ 1913 Webster ]

Hollow

interj. [ See Hollo. ] Hollo. [ 1913 Webster ]

Hollow

v. i. To shout; to hollo. [ 1913 Webster ]

Whisperings and hollowings are alike to a deaf ear. Fuller. [ 1913 Webster ]

Hollow

v. t. To urge or call by shouting. [ 1913 Webster ]

He has hollowed the hounds. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Hollow

n. 1. A cavity, natural or artificial; an unfilled space within anything; a hole, a cavern; an excavation; as the hollow of the hand or of a tree. [ 1913 Webster ]

2. A low spot surrounded by elevations; a depressed part of a surface; a concavity; a channel. [ 1913 Webster ]

Forests grew
Upon the barren hollows. Prior. [ 1913 Webster ]

I hate the dreadful hollow behind the little wood. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Hollow

v. t. [ imp. & p. p. Hollowed p. pr. & vb. n. Hollowing. ] To make hollow, as by digging, cutting, or engraving; to excavate. “Trees rudely hollowed.” Dryden. [ 1913 Webster ]

Hollow

a. [ OE. holow, holgh, holf, AS. holh a hollow, hole. Cf. Hole. ] 1. Having an empty space or cavity, natural or artificial, within a solid substance; not solid; excavated in the interior; as, a hollow tree; a hollow sphere. [ 1913 Webster ]

Hollow with boards shalt thou make it. Ex. xxvii. 8. [ 1913 Webster ]

2. Depressed; concave; gaunt; sunken. [ 1913 Webster ]

With hollow eye and wrinkled brow. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Reverberated from a cavity, or resembling such a sound; deep; muffled; as, a hollow roar. Dryden. [ 1913 Webster ]

4. Not sincere or faithful; false; deceitful; not sound; as, a hollow heart; a hollow friend. Milton. [ 1913 Webster ]


Hollow newel (Arch.), an opening in the center of a winding staircase in place of a newel post, the stairs being supported by the wall; an open newel; also, the stringpiece or rail winding around the well of such a staircase. --
Hollow quoin (Engin.), a pier of stone or brick made behind the lock gates of a canal, and containing a hollow or recess to receive the ends of the gates. --
Hollow root. (Bot.) See Moschatel. --
Hollow square. See Square. --
Hollow ware, hollow vessels; -- a trade name for cast-iron kitchen utensils, earthenware, etc.

Syn.- Concave; sunken; low; vacant; empty; void; false; faithless; deceitful; treacherous. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ,   /  ] hollow; emptiness; meaningless #10,696 [Add to Longdo]
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ,  ] hollow; empty headed; mindless #24,328 [Add to Longdo]
[kōu, ㄎㄡ, ] hollow; scallion stalk #39,058 [Add to Longdo]
[guó, ㄍㄨㄛˊ, ] hollow #505,601 [Add to Longdo]
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] hollow; ignorant #595,067 [Add to Longdo]
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙,    /   ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
真空[しんくう, shinkuu] (adj-na, n) vacuum; hollow; empty; (P) #9,903 [Add to Longdo]
虚;空;洞[うろ, uro] (n) hollow; cavity; hole #12,272 [Add to Longdo]
えへらえへら[eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
がらんどう[garandou] (adj-na, n) hollowness; emptiness; void [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp, v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv, adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
ホーローウェア[ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
ホローバック[horo-bakku] (n) hollow back [Add to Longdo]
ボコボコ;ぼこぼこ[bokoboko ; bokoboko] (n-adv) (1) (on-mim) burbling; (2) hollow (sounding); (3) holey; full of holes [Add to Longdo]
陰刻[いんこく, inkoku] (n) (1) (See 彫刻, 陽刻) hollow relief (carving); (2) white line (woodcuts) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中空内部様式[ちゅうくうないぶようしき, chuukuunaibuyoushiki] hollow interior style [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top