ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การร้อง

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การร้อง-, *การร้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การร้อง[N] cry, See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout, Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน, Example: การร้องเสียงดังมากๆ จะเป็นอันตรายต่อเส้นเสียง, Thai definition: การเปล่งเสียงดัง
การร้องขอ[N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ
การร้องไห้[N] cry, See also: weep, Syn. การร้องไห้ฟูมฟาย, การร่ำไห้, Example: การร้องไห้ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลย
การร้องเรียน[N] complaint, See also: petition, appeal, Syn. การร้องทุกข์, Example: การร้องเรียนของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interpleadingการร้องสอด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Complaints (Civil procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความแพ่ง) [TU Subject Heading]
Complaints (Criminal procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาความอาญา) [TU Subject Heading]
Complaints againstการร้องทุกข์ต่อ [TU Subject Heading]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Singingการร้องเพลง [TU Subject Heading]
Cryการร้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No requestไม่มีการร้องขอ Pinocchio (1940)
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า Help! (1965)
I die now in North Africa.ตอนนี้ฉันตายในแอฟริกาเหนือ ฉันได้รับการร้องไห้ที่ทุกเวลานี้ บอกคุณ How I Won the War (1967)
- How's that?วิธีที่ว่า? การร้องเพลง Yellow Submarine (1968)
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล The Godfather (1972)
Why is that child crying?ทำไมเพื่อว่าลูกเกี่ยวกับการร้องไห้? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's your mother you're crying for?มัน'sแม่ของคุณ .ที่คุณ 'เกี่ยวกับการร้องไห้สำหรับ? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This list doesn't mean anything. They're just requests.รายการนี้ไม่มีความหมาย มันเป็นการร้องขอ The Blues Brothers (1980)
We'd like to know the reason for Curnow's request.เราต้องการที่จะทราบเหตุผล สำหรับการร้องขอของนาว 2010: The Year We Make Contact (1984)
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25 Akira (1988)
At the government's request, you see.และการร้องขอของรัฐบาล เธอรู้นี่ Akira (1988)
Northern District battalion has not responded to mobilization request.กองพันเขตทางเหนือไม่มีการ ตอบสนองการร้องขอทางวิทยุสื่อสาร Akira (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การร้องเจี๊ยบ ๆ[n. exp.] (kān røng jīep-jīep) FR: piaulement [m]
การร้องเพลง[n.] (kān røng phlēng) EN: song ; singing   FR: chanson [f] ; chant [m]
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burden of a song[N] การร้องประสานเสียง
calling[N] การร้องเรียก
chant[N] การร้องเพลง
clamor[N] การร้องออกมาอย่างดัง, Syn. outcry, din, uproar
exclamation[N] การร้องอุทาน, Syn. interjection, outcry, vociferation
hail[N] การร้องทักทาย, See also: การร้องทัก
hallo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
halloo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
holler[N] การตะโกน, See also: การร้องเสียงดัง
hue2[N] การร้องตีโพยตีพาย, See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
cantatan. การร้องประสานเสียง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croon(ครูน) {crooned,crooning,croons} vt.,vi. ร้องเพลงเบา ๆ ,ร้องเพลงกับตัวเอง n. การร้องเพลงเบา ๆ กับตัวเอง
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing

English-Thai: Nontri Dictionary
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
cry(n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้
encore(n) การร้องขอให้ทำอีก,การเรียกร้องให้แสดงอีก
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: การร้องขอ

French-Thai: Longdo Dictionary
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top