Search result for

-aggressive-

(43 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aggressive, *aggressive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressive[ADJ] ก้าวร้าว, Syn. assertive, pushing
aggressive[ADJ] ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive[ADJ] มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive[ADJ] เริ่มต่อสู้, See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น The Great Dictator (1940)
we want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้ Spies Like Us (1985)
I admit we've been too aggressive.ฉันยอมรับว่าที่แล้วมา เราก้าวร้าวต่อกันไปบ้าง Pi (1998)
He´s aggressive. He grabs the bull by the balls.เขาก้าวร้าวมาก / เขาคว้าเอาความขบขันในงานบอลมา Never Been Kissed (1999)
French Indochina grows stronger and more aggressive.French Indochina grows stronger and more aggressiveAnna and the King (1999)
I think there's something aggressive about it...ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที Mona Lisa Smile (2003)
Microsoft aggressiveไมโครซอฟท์ ก้าวร้าว The Corporation (2003)
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น The Corporation (2003)
I should not be too aggressive.สมองเค้าสั่งงานเร็วมาก สำหรับพวกสมองทึบอ่ะนะ Something About 1% (2003)
- Aggressive-aggressive.- ดอว์นอยากเลิกมั้ย I Heart Huckabees (2004)
- They're extremely aggressive birds.- พวกมันเป็นนกที่ก้าวร้าวสุด ๆ The Woodsman (2004)
The more aggressive you are, the more likely you'll score points.ยิ่งนายรุกมากเท่าไหร่ นายก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น Spin Kick (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressiveHe assumed an aggressive attitude toward me.
aggressiveHe has none of his father's aggressiveness.
aggressiveHe is an aggressive person.
aggressiveHe is not aggressive enough to succeed in business.
aggressiveHe is so aggressive that others avoid him.
aggressiveHer behavior will become more aggressive.
aggressiveIf it's a aggressive strange salesman then call me right away, I'll chase him off.
aggressiveI like her style; she's aggressive and knows what she wants.
aggressiveShe is aggressive.
aggressiveThe aggressive man urged me to sign the contract.
aggressiveThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
aggressiveThe Americans are an aggressive people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้าวร้าว[ADJ] aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ความก้าวร้าว[N] aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVE    AH0 G R EH1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressive    (j) (@1 g r e1 s i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, / ] aggressive, #34,357 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aggressive, #113,470 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressive Fahrweise {f}road rage [Add to Longdo]
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive [Add to Longdo]
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressive
   adj 1: having or showing determination and energetic pursuit of
       your ends; "an aggressive businessman"; "an aggressive
       basketball player"; "he was aggressive and imperious;
       positive in his convictions"; "aggressive drivers" [ant:
       {nonaggressive}, {unaggressive}]
   2: tending to spread quickly; "an aggressive tumor" [syn:
     {aggressive}, {fast-growing(a)}, {strong-growing}]
   3: characteristic of an enemy or one eager to fight; "aggressive
     acts against another country"; "a belligerent tone" [syn:
     {aggressive}, {belligerent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top