Search result for

sharply

(48 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharply-, *sharply*, sharp
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have spoken to Mr. Hoffman very sharply.ผมคุยกับเอ็ด ฮอฟแมน ตรงๆ แล้ว Body of Lies (2008)
(lNHALES SHARPLY) The door's opening.ประตูกำลังเปิด. The Fourth Kind (2009)
(lNHALES SHARPLY)(INHALES SHARPLYThe Fourth Kind (2009)
Look, Lynette, you're my friend, and I love you, but as far as knowing if you're any good at your job... (inhales sharply) Enough with the shrugging.ฟังนะ ลินเน็ต เธอเป็นเพื่อนฉัน แล้วฉันก็รักเธอ แต่เท่าที่รู้ว่าเธอทำงานเก่ง ยักไหล่พอแล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
[ exhales sharply ]Free to Be You and Me (2009)
[ exhales sharply ] hey.เฮ้ Free to Be You and Me (2009)
[inhales sharply][หายใจยาว] Momentum Deferred (2009)
You were young, and I took advantage, and... [exhales sharply]คุณยังเด็ก แล้วผมก็ฉวยโอกาส และ... [หายใจแรง] Momentum Deferred (2009)
That my sharply worded commentsความเห็นเหน็บแนมของผม The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Don't wish to interfere, but perhaps should pull up sharply-ไม่ได้อยากจุกจิกกับคนขับ แต่รีบเชิดหัวขึ้นเถอะก่อนที่... Watchmen (2009)
[exhales sharply][ตกใจ] Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
[ exhales sharply ] I know, right?ผมรู้ หล่อใช่ไหมล่ะ Swap Meat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sharplyCompared with the level of a year ago, the price is sharply lower.
sharplyCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
sharplyHe looked sharply at me over his spectacles.
sharplyHideo turned the steering wheel sharply to avoid the bicyclist.
sharplyIndustrial production in July rose sharply.
sharplyPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
sharplyShe pinched my arm sharply.
sharplyThanks to the heavy rain, vegetable prices rose sharply.
sharplyThe airplane climbed sharply.
sharplyThe bus stopped sharply.
sharplyThe company's fourth quarter results sharply improved from the preceding quarter.
sharplyThe path turns sharply at the bridge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ดร้อน[ADV] sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
อย่างรวดเร็ว[ADV] increasingly, See also: sharply, dramatically, Syn. อย่างเร็ว, ฉับพลัน, Example: ความต้องการใช้รถยนต์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ราคารถยนต์มีราคาขายสูงขึ้น
เฉียบขาด[ADV] sharply, See also: resolutely, absolutely, decisively, Syn. เด็ดขาด, Ant. โลเล, ลังเล, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น สามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดถูกต้องทันท่วงที
สูงชัน[ADJ] steep, See also: sharply-sloping, Ant. ราบต่ำ, Example: ตามเส้นทางที่คุณขับรถไป จะมีจุดที่สามารถพักเพื่อชมความงามของทัศนียภาพบนภูเขาอันสูงชัน, Thai definition: ลักษณะที่สูงตรงขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk   FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously   
สูงชัน[adj.] (sūngchan) EN: steep ; sharply-sloping   FR: escarpé ; à pic

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARPLY    SH AA1 R P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharply    (a) (sh aa1 p l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
はたと[, hatato] (adv) suddenly; sharply (to cast a glance, to make a sound) [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P) [Add to Longdo]
差し固める;差固める[さしかためる, sashikatameru] (v1,vt) to close or shut tight; to warn sharply [Add to Longdo]
声を尖らす[こえをとがらす, koewotogarasu] (exp,v5s) to speak sharply; to sharpen one's tone; to raise one's voice [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
転折[てんせつ, tensetsu] (n) in calligraphy, a brush movement where a horizontal line turns sharply downwards [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharply \Sharp"ly\, adv.
   In a sharp manner,; keenly; acutely.
   [1913 Webster]
 
      They are more sharply to be chastised and reformed than
      the rude Irish.             --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      The soldiers were sharply assailed with wants.
                          --Hayward.
   [1913 Webster]
 
      You contract your eye when you would see sharply.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharply
   adv 1: in an aggressive manner; "she was being sharply
       questioned" [syn: {aggressively}, {sharply}]
   2: in a well delineated manner; "the new style of Minoan pottery
     was sharply defined" [syn: {sharply}, {crisply}]
   3: changing suddenly in direction and degree; "the road twists
     sharply after the light"; "turn sharp left here"; "the visor
     was acutely peaked"; "her shoes had acutely pointed toes"
     [syn: {sharply}, {sharp}, {acutely}]
   4: very suddenly and to a great degree; "conditions that
     precipitously increase the birthrate"; "prices rose sharply"
     [syn: {precipitously}, {sharply}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top