หรือคุณหมายถึง offensiveneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offensiveness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offensiveness-, *offensiveness*, offensivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offensiveness[N] ความน่ารังเกียจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความก้าวร้าว[N] aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offensiveness    (n) ˈəfˈɛnsɪvnəs (@1 f e1 n s i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
醜悪[しゅうあく, shuuaku] (adj-na,n) ugliness; meanness; offensiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offensive \Of*fen"sive\, a. [Cf. F. offensif. See {Offend}.]
   [1913 Webster]
   1. Giving offense; causing displeasure or resentment;
    displeasing; annoying; as, offensive words.
    [1913 Webster]
 
   2. Giving pain or unpleasant sensations; disagreeable;
    revolting; noxious; as, an offensive smell; offensive
    sounds. "Offensive to the stomach." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Making the first attack; assailant; aggressive; hence,
    used in attacking; -- opposed to {defensive}; as, an
    offensive war; offensive weapons.
    [1913 Webster]
 
   {League offensive and defensive}, a leaque that requires all
    the parties to it to make war together against any foe,
    and to defend one another if attacked.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Displeasing; disagreeable; distasteful; obnoxious;
     abhorrent; disgusting; impertinent; rude; saucy;
     reproachful; opprobrious; insulting; insolent; abusive;
     scurrilous; assailant; attacking; invading.
     [1913 Webster] -- {Of*fen"sive*ly}, adv. --
     {Of*fen"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offensiveness
   n 1: the quality of being offensive [syn: {offensiveness},
      {odiousness}, {distastefulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top