ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

攻撃的

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -攻撃的-, *攻撃的*
Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is so aggressive that others avoid him.彼はとても攻撃的なので人々は彼を避けている。
He assumed an aggressive attitude toward me.彼は私に攻撃的な態度をとった。
Her behavior will become more aggressive.彼女の行動はしだいに攻撃的になってくるだろう。
People who are prone to aggression can be dangerous.攻撃的な行動に出やすい人は、危険な人間になり得る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologise for the aggressiveness of our questioning.[JA] 攻撃的な尋問を謝らせてもらうよ Storm Front, Part II (2004)
Aggressive?[JA] 攻撃的な? Storm Front, Part II (2004)
But she couldn't tell what want on, or who attacked.[JA] どっちが主導権を握っていたとか 女の方が攻撃的だったとか そんなことまで分かる訳はない The Gentle Twelve (1991)
Why are we being so offensive?[JA] どうして私たちに攻撃的なの? Grand Prix (1966)
Use your aggressive feelings, boy.[JA] 攻撃的感情を使うのだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
And when I got to them, we went into aggressive negotiations.[JA] 僕らは彼らのところへ行き... 攻撃的な交渉をはじめた Star Wars: Attack of the Clones (2002)
"Aggressive negotiations"?[JA] "攻撃的な交渉"って? Star Wars: Attack of the Clones (2002)
The question is, how can you know anything about an extinct eco-system? And therefore, how could you ever assume that you can control it? You have poisonous plants in this building.[JA] 太古の生体系が分からないのに どうやって環境の管理を? 目には美しいけど 有毒な植物を見かけたわ 攻撃的な彼らが身を守るために 凶暴性を発揮したら? グラント博士 あんただけは 私の味方だろうね 世の中の変化は 追いつけないほど速くて─ Jurassic Park (1993)
- No, I call it aggressive negotiations.[JA] いいえ これは攻撃的な交渉ね Star Wars: Attack of the Clones (2002)
The Minister intends to pursue a less aggressive policy toward your people.[JA] 大臣は、君達に攻撃的ではない 政策を取るつもりだ Kir'Shara (2004)
I'd come to believe that your race was inherently unaggressive.[JA] 私はあなたの競争が本来に非攻撃的で あったと信じるようになるでしょう Storm Front, Part II (2004)
Yes. Perhaps if we had pursued it sooner... and more aggressively...[JA] 攻撃的な力なのは 確かです Elektra (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top