ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assertive

AH0 S ER1 T IH0 V   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assertive-, *assertive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assertive[ADJ] ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)

English-Thai: Nontri Dictionary
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Assertiveness in adolescenceการกล้าแสดงออกในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Assertiveness in childrenการกล้าแสดงออกในเด็ก [TU Subject Heading]
Assertiveness trainingการฝึกการกล้าแสดงออก [TU Subject Heading]
Assertiveness training for teenagersการฝึกการกล้าแสดงออกสำหรับวัยรุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
Well, they're certainly... assertive.ก็ดูแน่วแน่ดี In Buddy's Eyes (2008)
All I know is the person That stared me down Over there was not adam. He's not assertive Like that.ตัวตนนั้นรู้คำตอบของคำถาม และรู้ด้วยว่าอดัมไม่ควรจะรู้ เลยโกหก Conflicted (2009)
- You're assertive, clear,-คุณอวดดี ชัดเจน Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
The women of our clan are strong and assertive, so the menfolk tend to be more passive.ผู้หญิงตระกูลเราน่ะเข้มแข็งและมีความเชื่อมั่น กลุ่มผู้ชายก็เลยมักจะเป็นช้างเท้าหลัง Summer Wars (2009)
I am being assertive,ฉันมั่นใจแน่วแน่ Introduction to Statistics (2009)
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด Home Economics (2009)
The insurance company totally wanted to jack up the rate, so in an effort to be more assertive, I told them to shove it.บริษัทประกัน ต้องการตั้งราคา ในความพยายามของที่จะถ่วงราคาของเราฉันเลยปฎิเสธไป When in Rome (2010)
No, no, he's a power assertive psychopath. He doesn't play games.ไม่,ไม่,เขาเป็นพวกบ้าอำนาจที่ควบคุมตัวเองได้ดี.คนพวกนี้ไม่เล่นเกม. Valhalla (2011)
But this was a classic power assertive stalker, and I'd seen enough of these cases to know how they end.แต่นั่นมันเป็นรูปแบบคลาสสิก ที่ทำให้พวกโรคจิตมันมุ่งมัน และผมเห็นมามากพอที่จะรู้ว่าคดีแบบนี้มันจบยังไง Big Sea (2011)
Power assertive?พวกชอบแสดงอำนาจ? Unknown Subject (2012)
Now Sharp stepping forward a little more assertively behind that jab.ตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าคม น้อยมาก assertively หลังแทงที่ Grudge Match (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSERTIVE    AH0 S ER1 T IH0 V
ASSERTIVELY    AH0 S ER1 T IH0 V L IY0
ASSERTIVENESS    AH0 S ER1 T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assertive    (j) ˈəsˈɜːʴtɪv (@1 s @@1 t i v)
assertively    (a) ˈəsˈɜːʴtɪvliː (@1 s @@1 t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサーティブネストレーニング[, asa-teibunesutore-ningu] (n) assertiveness training [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し付けがましい;押しつけがましい[おしつけがましい, oshitsukegamashii] (adj-i) pushy; pushing; self-assertive [Add to Longdo]
強情我慢[ごうじょうがまん, goujougaman] (n,adj-no) obstinate and self-assertive [Add to Longdo]
積極性[せっきょくせい, sekkyokusei] (n) assertiveness; positiveness [Add to Longdo]
積極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] (adj-na) (See 積極性) assertive; positive; active; proactive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assertive \As*sert"ive\, a.
   Positive; affirming confidently; affirmative; peremptory.
   [1913 Webster]
 
      In a confident and assertive form.    --Glanvill.
   [1913 Webster] {As*sert"ive*ly}, adv. -- {As*sert"ive*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assertive
   adj 1: aggressively self-assured; "an energetic assertive boy
       who was always ready to argue"; "pointing directly at a
       listener is an assertive act" [syn: {assertive}, {self-
       asserting}, {self-assertive}] [ant: {unassertive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top