Search result for

pushing

P UH1 SH IH0 NG   
43 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pushing-, *pushing*, push
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pushing[ADJ] ซึ่งผลักดัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pushing(พุช'ชิง) adj. เกี่ยวกับการผลักดัน,ขยันขันแข็ง,ทะเยอทะยาน,รุกราน,ชอบเลือก,ชอบสอดแทรก., See also: pushingness n., Syn. enterprising,pushy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Start all over. - No pushing. Fair game, okay?เริ่มต้นอีกครั้ง ไม่มีการผลักดัน เกมที่ยุติธรรมนะ I Spit on Your Grave (1978)
I said why are you pushing me, I haven't done anything to you.ผมบอกว่าทำไมคุณผลักดันผม ผมยังไม่ได้ทำอะไรให้คุณ First Blood (1982)
Well, you did some pushing' on your own, John!ก็ คุณทำกดบางด้วยตัวคุณเอง จอห์น First Blood (1982)
-Stop pushing, okay?-ไม่ต้องดันได้ไหม? Mannequin (1987)
Before it was time to go home, he was pushing me into the car... then pulling me out.ตอนก่อนจะกลับบ้าน เขาลากฉันเข้าไปในรถ Goodfellas (1990)
Come on. -Push! -l'm pushing it.โอ๊ะ ชั้นปล่อยไก่อะไรไปเนี่ย \ งั้นขอตัวก่อนนะคะ Hero (1992)
-l'm pushing it, asshole!บอกว่า อาจุมม่าครับ ผมแค่บอกว่า เอ่อ Hero (1992)
I was pushing.ผมกำลังกังวล The Lawnmower Man (1992)
I can feel you pushing.ฉันรู้สึกได้เลย The Lawnmower Man (1992)
Do you know who you're pushing around? I know people here.เตือนไว้ก่อนนะ ผมรู้จักผู้ใหญ่ที่นี่ Heat (1995)
But whatever the motive or whatever's pushing him, there must surely be a reason.แต่ไม่ว่ายังงัย... . ...มันจะต้องมีสาเหตุแน่ๆ Ghost in the Shell (1995)
You're always pushing me away.คุณมักจะผลักดันฉันไป The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pushingA boy is taking his sweet time pushing the cart toward the curb.
pushingAren't you pushing it too far?
pushingClick: Quickly pushing the mouse's right hand side button once.
pushingHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
pushingI am not pushing.
pushingMy secretary is pushing for a raise.
pushingPlease refrain from pushing forward.
pushingRwandan rebels are pushing their offensive south as fighting continues in the capital Kigali.
pushingSeika came into the room pushing a small cart with a pot and tea-set resting on it.
pushingStop pushing me from behind!
pushingThat last comment was pushing it.
pushingThere are frequent instances of malicious door-to-door selling, such as pushing water purifiers on people after carrying out water quality tests without permission.

CMU English Pronouncing Dictionary
PUSHING    P UH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pushing    (v) pˈuʃɪŋ (p u1 sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zuschiebendpushing towards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶり寄り[がぶりより, gaburiyori] (n) pushing the opponent with the torso (sumo) [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
はず押し;筈押し[はずおし, hazuoshi] (n) pushing up with hands under opponent's armpits (sumo); armpit push [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
プッシング[, pusshingu] (n) pushing [Add to Longdo]
押しまくる;押し捲くる[おしまくる, oshimakuru] (v5r) to push and push; to keep pushing to the end [Add to Longdo]
押し合い圧し合い;押合い圧し合い[おしあいへしあい, oshiaiheshiai] (n,vs) pushing and shoving; jostling; hustling [Add to Longdo]
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P) [Add to Longdo]
押し相撲[おしずもう, oshizumou] (n) pushing sumo, a classic way of wrestling without using the belt [Add to Longdo]
押し倒し[おしたおし, oshitaoshi] (n) oshitaoshi; (frontal) push-down; (win by) knocking down opponent by pushing him with hand(s) rested on his body [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Push \Push\, v. t. [imp. & p. p. {Pushed}; p. pr. & vb. n.
   {Pushing}.] [OE. possen, pussen, F. pousser, fr. L. pulsare,
   v. intens. fr. pellere, pulsum, to beat, knock, push. See
   {Pulse} a beating, and cf. {Pursy}.]
   1. To press against with force; to drive or impel by
    pressure; to endeavor to drive by steady pressure, without
    striking; -- opposed to {draw}.
    [1913 Webster]
 
       Sidelong had pushed a mountain from his seat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrust the points of the horns against; to gore.
    [1913 Webster]
 
       If the ox shall push a manservant or maidservant, .
       . . the ox shall be stoned.      --Ex. xxi. 32.
    [1913 Webster]
 
   3. To press or urge forward; to drive; to push an objection
    too far. " To push his fortune." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Ambition pushes the soul to such actions as are apt
       to procure honor to the actor.    --Spectator.
    [1913 Webster]
 
       We are pushed for an answer.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To bear hard upon; to perplex; to embarrass.
    [1913 Webster]
 
   5. To importune; to press with solicitation; to tease.
    [1913 Webster]
 
   {To push down}, to overthrow by pushing or impulse.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pushing \Push"ing\, a.
   Pressing forward in business; enterprising; driving;
   energetic; also, forward; officious, intrusive. --
   {Push"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pushing
   n 1: the act of applying force in order to move something away;
      "he gave the door a hard push"; "the pushing is good
      exercise" [syn: {push}, {pushing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top