ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressiveness

AH0 G R EH1 S IH0 V N AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressiveness-, *aggressiveness*, aggressivenes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressivenessก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง [การแพทย์]
Aggressiveness in adolescenceความก้าวร้าวในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Aggressiveness in childrenความก้าวร้าวในเด็ก [TU Subject Heading]
Aggressiveness in youthความก้าวร้าวในเยาวชน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Again, it depends a lot on the aggressiveness of the growth.อย่างที่บอก มันขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของการลุกลามเป็นอย่างมาก De Marathon (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressivenessHe has none of his father's aggressiveness.

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSIVENESS    AH0 G R EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressiveness    (n) ˈəgrˈɛsɪvnəs (@1 g r e1 s i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression [Add to Longdo]
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressiveness
   n 1: the quality of being bold and enterprising
   2: a feeling of hostility that arouses thoughts of attack [syn:
     {aggression}, {aggressiveness}]
   3: a natural disposition to be hostile [syn: {aggressiveness},
     {belligerence}, {pugnacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top