ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unsure*

AH0 N SH UH1 R   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unsure, -unsure-
Possible hiragana form: *うんすれ*
English-Thai: Longdo Dictionary
unsure(adj) ไม่แน่ใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... ' Shaun of the Dead (2004)
Your Majesty, even with my medical skills, I'm unsure of how to treat him anymore.พระมเหสี? ข้ารักษาองค์ชายสุดความสามารถแล้ว, ข้าไม่แน่ใจว่าจะหาวิธีรักษาองค์ชายได้อีก Episode #1.9 (2006)
I am unsure of who's right and who's wrong.ผมไม่แน่ใจแล้วว่า ใครทำสิ่งที่ถูก หรือ ผิด Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Hey... Kabu, Tohno-kun is unsure too.นี่ คาบู โทโนะคงก็ไม่ค่อยมั่นใจล่ะ 5 Centimeters Per Second (2007)
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
THEY'RE ALL SHALLOW, UNSURE CUTS.ดูตื้นๆ ไม่มั่นใจ Zoe's Reprise (2009)
We're still unsure if he's going to remember anything. He has to.ฉันตั้งใจประกาศเรื่องงานเลี้ยงให้ช้าที่สุด V (2009)
We're still unsure if he's going to remember anything.เรายังคงไม่ได้อะไรนัก ถ้าเขายังคงจำอะไรไม่ได้อยู่อีก A Bright New Day (2009)
And when you're unsure, well, just always follow your heart, John.และเมื่อใดที่ลูกไม่แน่ใจ จงทำตามที่หัวใจลูกสั่งเสมอจอห์น Terminator Salvation (2009)
Unsure I can tr ustUnsure I can trust Burlesque (2010)
I still see a gangly little girl, too tall for her age, unsure how she fits into her own skin.แม่ยังเห็นเด็กน้อย ที่สูงเกินอายุตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบสีผิวตัวเอง Chuck Versus the First Fight (2010)
I've been mostly unsure about my abilities on my own.คือข้าไม่แน่ใจในความสามรถข้านะ Assassin (2010)
Really? You felt unsure?จริงเหรอ ท่านก็รู้สึกไม่แน่ใจเหรอ Assassin (2010)
I'm still a little bit unsureI'm still a little bit unsure A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
It is the thought of Mr. Chuck that makes you unsure.มันเป็นเพราะคุณชัคที่ทำให้คุณไม่มั่นใจ Riding in Town Cars with Boys (2011)
I am unsure.หม่อมฉันไม่แน่ใจ The Darkest Hour: Part Two (2011)
Arthur grew unsure of my motives.อาร์เธอร์เริ่มสงสัยความบริสุทธิ์ใจของข้า A Servant of Two Masters (2011)
Anything we're unsure about, we can put in the keep-for-now pile.ของอะไรที่เรายังไม่แน่ใจ เราก็วางมันไว้ในกอง "เก็บไว้ก่อน" ได้ Run (2012)
We have become unsure of your commitment to our mission.กลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจกับความรับผิดชอบของคุณ ที่มีต่อภารกิจของเรา Two Hats (2012)
♪ Oh, so scared and unsure ♪ A poor man's Sandra Dee#แซนดี้ เธอต้องเริ่มสิ่งใหม่# Glease (2012)
When I first received the offer to become your pastor here in Stull, my wife Wendy and I were unsure... unsure about moving a family halfway across the country, unsure about leaving behind a life that we had come to know and understand,ครั้งแรกที่ผมได้รับข้อเสนอ ที่จะกลายเป็นบาทหลวงของคุณ ที่นี่ใน Stull เวนดี้ภรรยาของฉันและฉัน Nothing Left to Fear (2013)
unsure about a new adventure.ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการผจญภัยใหม่. Nothing Left to Fear (2013)
But in times of unsureness, in times of great decision,แต่ในช่วงเวลาของ unsureness ในช่วงเวลาของการตัดสินใจที่ด Nothing Left to Fear (2013)
- Your hand is a bit unsure,- มือคุณไม่ค่อยนิ่ง The Best Offer (2013)
Unsure of yourself.ไม่มั่นใจตนเอง Man of Steel (2013)
There was a sound, and, well, that made me unsure of what should be going on at that...ไม่มีเสียงนี้เป็นและทำดีฉันไม่แน่ใจ ของสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นที่ว่า Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Now I'm wiser but unsureพานพบมากมายไยสับสน Beauty and the Beast (2017)
And now he's dear and so unsureอยู่ๆ เผยแววความดีข้างใน Beauty and the Beast (2017)
* She's no ordinary girl * * Hm-mm-mm... *from where I feel unsureJust Friends (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
งุนงง[V] be doubtful, See also: be unsure, be uncertain, be baffled, be perplexed, be confused, be bewildered, Syn. งง, ฉงน, มึน, พิศวง, สงสัย, สับสน, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Example: อาการเหล่านี้อาจทำให้แพทย์งุนงงและวินิจฉัยเป็นโรคอื่นๆ ได้
จดจ้อง[V] be irresolute, See also: be uncertain, be unsure, hesitate, Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, Ant. แน่ใจ, มั่นใจ, Example: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ, Thai definition: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
จดๆ จ้องๆ[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, be unsure, be undecided, Syn. จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ, Ant. มั่นใจ, แน่ใจ, Example: มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที, Thai definition: จะทำก็ไม่แน่ใจ
เรรวน[ADJ] uncertain, See also: unsure, Syn. รวนเร, โลเล, ลังเล, Thai definition: ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ
คลางแคลงใจ[V] doubt, See also: suspect, unsure, Syn. แคลงใจ, คลางแคลง, ระแวง, สงสัย, Ant. แน่ใจ, วางใจ, Example: ประชาชนคลางแคลงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, Thai definition: ไม่วางใจเพราะสงสัยในพฤติกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSURE    AH0 N SH UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsure    (j) ˈʌnʃˈuəʴr (uh1 n sh u@1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑惑[yí huò, ㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, ] (a sense of) uncertainty; to feel unsure about sth; unconvincing; to puzzle over, #7,376 [Add to Longdo]
拿不定[ná bu dìng, ㄋㄚˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄧㄥˋ, ] to be unsure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsicherheit {f}unsureness [Add to Longdo]
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ... [Add to Longdo]
unsicher {adv}unsurely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure [Add to Longdo]
心許ない;心もとない[こころもとない, kokoromotonai] (adj-i) uneasy; unsure; unreliable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Unsure \Unsure\
     See {sure}.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top