Search result for

พิศวง

(39 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิศวง-, *พิศวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิศวง[V] wonder, See also: amaze, astonish, astound, Syn. สนเท่ห์, ฉงนใจ, พิศวงงงงวย, Example: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร, Thai definition: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
พิศวง[ADJ] wonderful, See also: surprised, puzzled, bewildering, Example: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง, Thai definition: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
พิศวงงงงวย[V] be puzzled, See also: be confused, be surprised, Syn. งงงวย, งง, พิศวง, ฉงน, ฉงนฉงาย, ฉงนสนเท่ห์, แปลกใจ, Ant. เข้าใจ, Example: ทุกคนต่างพิศวงงงงวยกันมากว่าทำไมท่านจึงไม่ได้รับเลือกตั้ง, Thai definition: ไม่เข้าใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิศวง(พิดสะหฺวง) ก. แปลกใจ, หลากใจ, เช่น ทำให้พิศวง
พิศวงสงสัย, สนเท่ห์, เช่น น่าพิศวง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just can't help but wonderฉันไม่สามารถช่วยได้ แต่มันน่าพิศวงนะ There Might be Blood (2008)
Merlin is a wonder, but the wonder is that he's such an idiot.เมอร์ลินเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความน่าพิศวง -แต่บางทีก็น่าพิศวงซะจนดูเหมือนเป็นคนโง The Mark of Nimueh (2008)
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ Revolutionary Road (2008)
NEWSREEL ANNOUNCER: And, golly, what a swell monster this is!อะไรจะน่าพิศวงขนาดนี้ Up (2009)
Amazing.ช่างน่าพิศวง Sex and Violence (2009)
You will do wondersคุณทำให้มันดูน่าพิศวง You've Got Yale! (2009)
Wonderful!น่าพิศวงจริงๆ! Night of Desirable Objects (2009)
You sure?อยากเล่นมันมาตั้งแต่ จุดพิศวง แล้ว นายแน่ใจนะ Changing Channels (2009)
My soldiers, my sons many of you have heard of me in late-night whisperings but I assure you, I am not a myth.ทหารของข้า ลูกชายข้า.. ..พวกเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของข้า ในเสียงกระซิบยามราตรี แต่ข้ารับประกันได้เลยว่า ข้าไม่ใช่ตำนานพิศวง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Cinema is the marvelous and the mysterious rolled into one.ภาพยนตร์คือสิ่งที่น่าิพิศวง และแสนลึกลับ ม้วนเข้าด้วยเป็นเนื้อเดียวกัน Polly Wants a Crack at Her (2010)
A harbinger is also the mysterious and the marvelous rolled into one.ลางอาเพศก็เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ลึกลับและน่าพิศวง ที่ม้วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน Polly Wants a Crack at Her (2010)
Mm. Marvelous.น่าพิศวงจริงๆ Polly Wants a Crack at Her (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound   
พิศวง[adj.] (phitsawong) EN: surprised ; puzzled ; bewildering   FR: étonné ; épaté ; surpris

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม,ความประหลาดใจ,ความพิศวง. v. ประหลาดใจ,พิศวง., See also: marvelment n.
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderland(วัน'เดอะแลนดฺ) n. แดนมหัศจรรย์,ดินแดนที่น่าพิศวง,ประเทศที่น่าพิศวง,สวรรค์

English-Thai: Nontri Dictionary
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top