หรือคุณหมายถึง %tenderneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tenderness*

T EH1 N D ER0 N AH0 S   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tenderness, -tenderness-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendernessแข็งกดเจ็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cervical Tendernessปากมดลูกมีอาการเจ็บ,การปวดเจ็บเมื่อเคลื่อนไหวปากมดลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
Tenderness.ความอ่อนโยน The Joy Luck Club (1993)
As I bid farewell, my heart stops, in tenderness I feelยามฉันเอ่ยคำลา หัวใจฉันหยุดนิ่งในสัมผัสละมุน Spirited Away (2001)
I'm saying tenderness is normal, no more meds.กดแล้วเจ็บเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องให้ยาแล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
[So it seems your tenderness was false, All you left was a half finished tattoo][ราวกับว่าความรักใครของเธอเป็นเพียงภาพลวงตา, การจากไปของเธอคือรอยสักที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง] Spider Lilies (2007)
Oh, I have a patient with tenderness and erythemaอ้อ! ฉันมีคนไข้ที่รู้สึกปวด และมีผื่นที่ผิวหนัง Brave New World (2008)
- You feel any tenderness back here?ฉันรู้สึกอะไรแผ่วๆหลังตรงนี้ ไม่.. Dying Changes Everything (2008)
Abdominal tenderness. I feel a mass.ไส้ติ่งอักเสบ ฉันรู้สึกถึงก้อน I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- tenderness in the upper left quadrant. - I'm gonna need a C.T.ระวังที่ชายโครงด้านซ้ายด้วย ผมต้องการผล C.T. ด้วย Blink (2010)
Well, maybe if you didn't chew men up like a meat grinder, they wouldn't be overseas looking for some tenderness.ก็ดี ถ้าเธอไม่เคี้ยวกินผู้ชาย เหมือนกับนางยักษ์นางมาร พวกเขาคงจะไม่หอบสังขารณ์ข้ามน้ำข้ามทะเล มาหาผู้หญิงที่สุภาพนุ่มนวลหรอกนะ Fírinne (2010)
Fever, tenderness over McBurney's point.มีไข้ กดแล้วเจ็บบริเวณไส้ติ่ง Sanctuary (2010)
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดูเล็กน้อย# Funeral (2011)
* Try a little tenderness *#ลองอ่อนโยนดู# Funeral (2011)
* Tenderness *#อ่อนโยนสิ# Funeral (2011)
* Try a ltle tenderness. *.#ลองอ่อนโยนดู# Funeral (2011)
The wheels of fate turned and brought me to a perfect moment of tenderness and happiness.ชักนำเจ้ามาเป็นของข้า เพราะจูบเดียว ที่พลิกกงล้อชะตา The Sorcerer and the White Snake (2011)
"...of tenderness and happiness.""ที่พลิกงล้อชะตา" The Sorcerer and the White Snake (2011)
I had hoped denial would last longer as a coping mechanism, but breast tenderness and morning sickness made that impossible.ฉันไม่ยอมรับอยู่นานเหมือนพยายามหาอะไรมาอธิบาย แต่การเจ็บหน้าอกและความเจ็บป่วย ทำให้มันเป็นไปได้ Beauty and the Feast (2011)
"that proceeds from human tenderness and natural passion.""ที่รายได้จากมนุษย์ ความอ่อนโยนและความหลงใหลในธรรมชาติ. " The Invisible Woman (2013)
♪ And there's no tenderness#แล้วก็ไม่เหลือความนุ่มนวล# Lights Out (2013)
Obvious tenderness.ท้องนิ่ม Eye to Eye (2013)
Such tenderness between us...อ่อนโยนดังกล่าวระหว่างเรา ... Young & Beautiful (2013)
No, just getting to the "try a little tenderness" moment.Erst da, wo er "Try A Little Tenderness" zum Besten gibt. An Affair to Remember (2003)
Breeze! ♪ The way you look at me ♪ Roses.# Your tenderness, your sweet caress # and every time you go ... How to Build a Better Boy (2014)
♪ Filled with tenderness ♪ We' can settle this in a few minutes.♪ Filled with tenderness ♪ Wir können in ein paar Minuten hier raus The Devil in the Details (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendernessHe said with deepest tenderness, "Are you all right"?
tendernessShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
tendernessTenderness is an important element in a person's character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
มุทุตา[N] kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล
ประคบประหงม[V] nurse, See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness, Syn. ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, Ant. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง, Example: เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ
ความนิ่ม[N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง
ความนุ่ม[N] softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDERNESS    T EH1 N D ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderness    (n) tˈɛndənəs (t e1 n d @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
温和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] tenderness, #209,999 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zärtlichkeit {f}tenderness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenderness \Ten"der*ness\, n.
   The quality or state of being tender (in any sense of the
   adjective).
   [1913 Webster]
 
   Syn: Benignity; humanity; sensibility; benevolence; kindness;
     pity; clemency; mildness; mercy.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top