หรือคุณหมายถึง warmneß?
Search result for

warmness

(5 entries)
(0.1309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmness-, *warmness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warmness    [N] ความอบอุ่น, Syn. warmth, heat

Japanese-English: EDICT Dictionary
微温[びおん, bion] (n,adj-no) lukewarmness; tepidity [Add to Longdo]
冷然[れいぜん, reizen] (n,adj-t,adv-to) indifference; coolness; lukewarmness; cold-heartedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warmness \Warm"ness\, n.
   Warmth. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warmness
   n 1: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing
      the affection he felt"; "the child won everyone's heart";
      "the warmness of his welcome made us feel right at home"
      [syn: {affection}, {affectionateness}, {fondness},
      {tenderness}, {heart}, {warmness}, {warmheartedness},
      {philia}]
   2: the quality of having a moderate degree of heat; "an
     agreeable warmth in the house" [syn: {warmth}, {warmness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top