ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*outlook*

AW1 T L UH2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: outlook, -outlook-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlook(n) ทัศนคติ, Syn. attitude, perspective
outlook(n) อนาคตที่คาดหวังไว้, See also: อนาคตที่คาดหวังให้ดีขึ้น, Syn. expectations, prospect
outlook(n) ทัศนียภาพ, Syn. view, scene

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlook(เอาทฺ'ลุค) n. ภาพ,ทัศนียภาพ,ช่องหรือหอสังเกตการณ์,ทัศนะ,การภายหน้า,ภาพอนาคต,ท่าทาง,การมอง,การสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
outlook(n) ลักษณะ,ทัศนะ,สายตา,ทัศนียภาพ,ท่าที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microsoft Outlookไมโครซอฟต์ เอาต์ลุก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlookBusiness is bad, and the outlook for next year is even worse.
outlookCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
outlookHis unhappy childhood affected his outlook on life.
outlookI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
outlookLet go of your negative outlook on life.
outlookThe Japanese are often criticized for being inward looking and insufficiently international in their outlook.
outlookThe outlook for our business isn't good.
outlookThe outlook is grim.
outlookThe outlook was negative.
outlookThere seems to be a difference in outlook between us.
outlookThe weather outlook for tomorrow is not good.
outlookThey hoped to change their outlook and plans.
outlookThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
outlookWe must be a step ahead of the times in our outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองโลก(v) have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
โลกทัศน์(n) world outlook, See also: one's views of the world, perspective, Example: การใช้ภาษาที่สะท้อนโลกทัศน์ในเรื่องความเหลื่อมล้ำต่ำสูงนี้ได้แก่การใช้คำสรรพนามที่แตกต่างกันตามฐานะทางสังคม, Thai Definition: ทัศนะที่มองโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีท่าที[mī thāthī] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
มีทีท่า[mī thīthā] (v, exp) EN: appear ; it looks like ; there is a sign (of) ; there is an indication (of) ; the outlook is
มองโลก[møng lōk] (v, exp) EN: have the perspective of ; have a outlook  FR: avoir une vision

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLOOK AW1 T L UH2 K
OUTLOOKS AW1 T L UH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlook (n) ˈautluk (au1 t l u k)
outlooks (n) ˈautluks (au1 t l u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future, #5,724 [Add to Longdo]
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, ] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to, #8,976 [Add to Longdo]
世界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung, #10,254 [Add to Longdo]
气魄[qì pò, ㄑㄧˋ ㄆㄛˋ, / ] spirit; boldness; positive outlook; imposing attitude, #23,224 [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook, #31,127 [Add to Longdo]
顺风转舵[shùn fēng zhuǎn duò, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄛˋ, / ] to act according to whatever the current outlook; pragmatic; unprincipled, #734,962 [Add to Longdo]
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] economic future; economic outlook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausblick {m}; Aussicht {f} | Ausblicke {pl}; Aussichten {pl}outlook | outlooks [Add to Longdo]
Weltanschauung {f}world outlook [Add to Longdo]
Wetteransage {f}weather outlook [Add to Longdo]
Wetteransager {m} | Wetteransager {pl}weather outlook announcer | weather outlook announcers [Add to Longdo]
beschränkt; eng {adj} | einen engen Horizont habenparochial | to be parochial in one's outlook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトルック;アウトゥルック[autorukku ; autourukku] (n) outlook [Add to Longdo]
宇宙観[うちゅうかん, uchuukan] (n) one's outlook on the universe [Add to Longdo]
概況[がいきょう, gaikyou] (n) outlook; general situation; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] (n) (1) situation; outlook; (2) one's allegiance; affiliation; position; (P) [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
景気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook [Add to Longdo]
景況[けいきょう, keikyou] (n) situation; business climate; outlook [Add to Longdo]
結婚観[けっこんかん, kekkonkan] (n) view of marriage; outlook on marriage; attitude towards marriage [Add to Longdo]
[み, mi] (n) view (of life, etc.); outlook [Add to Longdo]
見晴らし(P);見晴し[みはらし, miharashi] (n) view; prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) [Add to Longdo]
視座[しざ, shiza] (n) vantage point; viewpoint; standpoint; outlook [Add to Longdo]
視野[しや, shiya] (n) field of vision; outlook; (P) [Add to Longdo]
将来展望[しょうらいてんぼう, shouraitenbou] (n) future outlook; outlook for the future [Add to Longdo]
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P) [Add to Longdo]
世界経済見通し[せかいけいざいみとおし, sekaikeizaimitooshi] (n) World Economic Outlook (IMF publication) [Add to Longdo]
前景気[まえげいき, maegeiki] (n) prospect; promise; outlook [Add to Longdo]
前途[ぜんと, zento] (n) future prospects; outlook; the journey ahead; (P) [Add to Longdo]
眺め[ながめ, nagame] (n) scene; view; prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]
眺望[ちょうぼう, choubou] (n,vs) prospect; view; outlook; (P) [Add to Longdo]
展望[てんぼう, tenbou] (n,vs) view; outlook; prospect; (P) [Add to Longdo]
目処(P);目途[めど, medo] (n) (1) (uk) aim; goal; (2) (See 目途が立つ) prospect; outlook; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlook \Out*look"\, v. t.
   1. To face down; to outstare.
    [1913 Webster]
 
       To outlook conquest, and to win renown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspect throughly; to select. [Obs.] --Cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlook \Out"look`\, n.
   1. The act of looking out; watch.
    [1913 Webster]
 
   2. One who looks out; also, the place from which one looks
    out; a watchower. --Lyon Playfair.
    [1913 Webster]
 
   3. The view obtained by one looking out; scope of vision;
    sight; appearance.
    [1913 Webster]
 
       Applause
       Which owes to man's short outlook all its charms.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. The likely outcome, such as is indicated by the present
    situation; prospects; prognosis; as, the outlook is grim.
    [PJC]
 
   5. The point of view or attitude of a person; as, one's
    outlook on life is affected by illness.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlook
   n 1: a habitual or characteristic mental attitude that
      determines how you will interpret and respond to situations
      [syn: {mentality}, {outlook}, {mindset}, {mind-set}]
   2: belief about (or mental picture of) the future [syn:
     {expectation}, {outlook}, {prospect}]
   3: the act of looking out [syn: {lookout}, {outlook}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top