ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectations

EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectations-, *expectations*, expectation
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
I'm glad he's meeting your expectations.ผมดีใจที่คุณได้พบเขา Don Juan DeMarco (1994)
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง? 10 Things I Hate About You (1999)
They have expectations.เขาหวังผลตอบแทน A Walk to Remember (2002)
Beyond all expectations, I've reached my fifteenth birthday.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ 15แล้ว Yomigaeri (2002)
-But I have lower expectations.- แต่ฉันคาดหวังต่ำ Mona Lisa Smile (2003)
My expectations are not that high after 13 years of Mr Oh-But-You-Always-Love-Scarves.หลังจากอยู่กันมา 13 ปี คุณให้ฉันแต่ผ้าพันคอ Love Actually (2003)
He had high expectations for meเขาตั้งความหวังไว้กับผมสูงมาก Spygirl (2004)
leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ Aqua (2005)
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ Episode #1.3 (2006)
It also includes the eager expectations and anticipations of the young Crown Princess.มันยังรวมถึงความคาดหวังอย่างแรงกล้าและการคาดเดาเกี่ยวกับเจ้าหญิง Episode #1.3 (2006)
You know, sometimes you just have to lower your expectations.รู้มั้ย บางครั้งคุณก็แค่ต้อง ลดความคาดหวังของคุณซะบ้าง Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectationsContrary to expectations they won with ease.
expectationsDid that hotel meet your expectations?
expectationsDid the trip live up to your expectations?
expectationsFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
expectationsHe did not live up to expectations.
expectationsHe failed to come up to our expectations.
expectationsHe failed to get elected, contrary to our expectations.
expectationsHe raised our expectations only to disappoint us.
expectationsHe tried very hard to live up to his parents expectations.
expectationsHe will live up to his father's expectations.
expectationsHe will never live up to his parent's expectations.
expectationsHis new book did not come up to our expectations.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāikhwām) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations   FR: ne pas avoir de sens
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTATIONS    EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectations    (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃənz (e2 k s p e k t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations [Add to Longdo]
九六[くんろく, kunroku] (n) ozeki ranked sumo wrestler unable to live up to the expectations of his rank [Add to Longdo]
合理的期待仮説[ごうりてききたいかせつ, gouritekikitaikasetsu] (n) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
合理的期待形成仮説[ごうりてききたいけいせいかせつ, gouritekikitaikeiseikasetsu] (n) (See 合理的期待仮説) rational expectations hypothesis [Add to Longdo]
思いがけない(P);思い掛けない;思い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P) [Add to Longdo]
思いきや[おもいきや, omoikiya] (exp) contrary to expectations; or so we thought, but ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top