ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*orals*

   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orals, -orals-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morals[N] หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public moralsศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralsหลักจริยธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
morals, goodศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of moralsสุขนาฏกรรมศีลธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrary to public order or good moralsขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art and moralsศิลปะกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Arts and moralsศิลปกรรมกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Coralsปะการัง [TU Subject Heading]
Goralsกวางผา [TU Subject Heading]
Literature and moralsวรรณกรรมกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Corals ปะการัง
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่เฉพาะน่านน้ำ เขตอบอุ่นของโลก อาศัยอยู่ ในโครงสร้างหินปูนโดยมีลักษณะการดำรงชีพอยู่ 2 แบบ คือ อยู่ตัวเดียว (Solitary) หรืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียก colony ปะการังจะเติบโตได้ดี เฉพาะบริเวณที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิตั้งแต่ 18-27 องศาเซลเซียล มีแสงแดดพอประมาณไม่ใช่แดดจัด น้ำไม่ขุ่น และมีความลึกของน้ำไม่เกิน 50 เมตร ปะการังที่เจรญในเขตน้ำตื้นจนถึงเขตน้ำลึก 50 เมตร จะมีการเจริญเติบโตแบบรวมกลุ่มหรือ colony ซึ่งจะเกิดเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ ส่วนปะการังที่เจริญเติบโตในน้ำลึกจะมีลักษณะเป็นก้อนขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีการเจริญเป็นแนวปะการัง ปะการังส่วนมากจะอาศัยอยู่ร่วมกันกับสาหร่ายเซลล์เดียวสีเขียวที่เรียกว่า Zooxanthellae โดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน แนวปะการังส่วนใหญ่มักเกิดในเขตน้ำตื้น ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลลงไปจนถึงระดับความลึก 10-60 เมตร โดยทั่วไปอาจแบ่งแนวปะการัง ตามลักษณะกว้าง ๆ ได้ คือ Fringing Reef, Barrier Reef และ Atoll [สิ่งแวดล้อม]
Moralsธรรมจริยา, ศีลธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You can shove your uptight morals up your ass.จะพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูตัวเองก่อนเถอะ Swimming Pool (2003)
The Sorals, they have a farm.Soral พวกเข้ามีฟาร์ม High Tension (2003)
I say, where are the morals and ethics in that?ฉันว่ามันช่างไม่เป็นการให้เกียรติ หรือให้ความเคารพกันเลยนะ Crazy First Love (2003)
And somebody with no morals.และใครก็ได้ ที่ไม่สนใจเรื่องศีลธรรม Just Like Heaven (2005)
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม Episode #1.1 (2006)
They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I...พวกเขาใช้ลายดอกไม้เยอะ... The Devil Wears Prada (2006)
Florals? For spring? Groundbreaking.ดอกไม้รึ สำหรับใบไม้ผลิ บันลือโลกจัง The Devil Wears Prada (2006)
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น No Such Thing as Vampires (2007)
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล Out of the Past (2007)
And its morals aren't worth what a pig could spit...ที่แห่งนั้น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It was always the view of my parents that hot weather encouraged loose morals.พ่อแม่ฉันมักจะคิดเสมอว่า อากาศร้อนจะชักจูงให้ทำผิดศีลธรรม Atonement (2007)
~Fuck all the Sergeants and WO 1s Fuck all the corporals... ~ช่างหัวพวกสิบเอกและพวกนายพล ช่างหัวพวกสิบโท Atonement (2007)
You wont admit to yourself [? ] and you want to criticize my morals?คุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นใคร แล้วยังมาวิจารณ์ฉันอีกเหรอ? Spider Lilies (2007)
Somebody with a real job. Somebody with strong morals.คนที่มีงานดีๆ ทำ คนที่มีศีลธรรมอันดี I Had a Dream (2008)
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
You see, their morals, their code it's a bad joke.ก็เห็นอยู่ ศีลธรรม,สัญลักษณ์ของพวกเขา มันก็แค่มุกห่วยๆ The Dark Knight (2008)
Thus, corals are born from the marriage of algae and shells.เช่นปะการัง เกิดจากการรวมตัวกันของสาหร่ายและเปลือกแข็ง Home (2009)
Morals...จรรยาบรรณ... Fix (2009)
You asked me to teach him ethics, morals, and rules.คุณอยากให้ฉันสอนจริยธรรม คติธรรม และกฎระเบียบ ให้เขา Today Is the Day: Part 1 (2009)
Our philosophy has helped us to survive for generations, and we will not change our morals now or ever.หลักปรัชญาของเราได้ช่วยให้เรา อยู่รอดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และคติธรรมของเรานั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จากนี้และตลอดไป Defenders of Peace (2009)
* my morals got me on my knees * * i'm beggin', please * * stop playin' games * * whoo * * i don't know what you do * * but you do it well ** วิญญาณสั่งให้ฉันคุกเข่าลง * * ฉันขอร้อง ได้โปรด * * เลิกเล่นเกมเถิด * Acafellas (2009)
WITH GOOD JUDGMENT, MORALS AND MATERNAL INSTINCT?และตอนที่หล่อนบอกว่าจะจัดการเอง Valley Girls (2009)
And a younger woman with questionable morals.พร้อมๆกับพวกเด็กสาวที่มีศึลธรรมกึ่งๆ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Maybe my morals kicked in.บางทีอาจเป็นเพราะศีลธรรมในใจของผม Dude, Where's My Groom? (2009)
Cause of death... the sharp,symmetrical traumas to both right and left temporals.สาเหตุการเสียชีวิตคือ บาดแผลที่เกิดอย่างฉับพลัน เท่ากันทั้งซ้ายและขวา ที่ขมับทั้งสองข้าง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Although my singing might be unsteady, I have morals.ถึงการร้องเพลงของฉันจะไม่ค่อยดี แต่ฉันมีศีลธรรม Episode #1.10 (2010)
Have you started on some new morals?ลูกเริ่มมีบรรยาบรรณแล้วหรือไง Episode #1.11 (2010)
In Paris, people gain respect not by having good morals, but by having a high-class carriage.ในปารีส ผู้คนแบบไหนที่ได้รับการเทิดทูน ไม่ใช่เพราะมีศีลธรรมดีงาม แต่เป็นเพราะมีท่าทางและการวางตัวที่น่าทึ่ง Episode #1.5 (2010)
A man with great ambition and no morals--ชายผู้ซึ่งมีความทะเยอทยาน แลไม่มีศีลธรรม Fire and Blood (2011)
He's got morals.เขามีหลักการ Scott Free (2011)
Oh. Morals.โอ้ มีคุณธรรม Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Were you thinking of morals when you gave the go-ahead on Dorado Falls?แล้วแกคิดถึงศีลธรรม ตอนที่แกสั่งให้เราทำ โดราโดฟอลส์รึเปล่า Dorado Falls (2011)
The morals were just beginning to collapse, and I wasn't about to have my green pasture flashed 70 feet high for every man, woman, and child to see, so I took that little butterfly of a dreamศีลธรรมในใจก็เกือบจะพังทลายลง และฉันก็ไม่ได้คิดว่าการทำแบบนั้นแล้ว จุดสูงสุดในอาชีพของฉัน Pilot (2011)
You think I don't have ethics or morals?เธอคิดว่าฉันไม่มีจริยธรรมหรือศีลธรรมใช่ไหม I Need Romance (2011)
Did your father not teach you any morals?พ่อของเจ้าไม่ได้สอนจรรยาบรรณมารึไง? The Duo (2011)
Did your father not teach you any morals?พ่อของเจ้าไม่ได้สอนจรรยาบรรณมารึไง? The Duo (2011)
No morals or loyalty-- Guess that's what happens when you lose your heart.ไม่มีความรู้สึกหรือความภักดี พอเสียหัวใจก็คงรู้สึกแบบนั้นสินะ Lachlan's Gambit (2012)
His morals get very questionable when he has revenge on the brain.ความดีของเขามันกำลังสู้กับปัญหาต่างๆ เวลาที่เขาคิดจะพยายามแก้แค้น The Murder of One (2012)
My passion overtook my morals.ความลุ่มหลงของผมมันควบคุมศีลธรรม The Murder of One (2012)
My passions overtake my morals on a daily basis.ความลุ่มหลงของฉันก็ควบคุมศีลธรรมบนรากฐานในแต่ละวัน The Murder of One (2012)
Wow. Booze, loose morals, and now swearing?ว้าว ทั้งเหล้า ทั้งไม่มีศีลธรรม แล้วนี่ยังพูดคำหยาบอีกเหรอ? Is This What You Call Love? (2012)
Bree Van De Kamp is an alcoholic, a woman of loose morals.คุณสโตนคงอยากเห็นว่าพวกเรารู้จักเพื่อนบ้านเราดีแค่ไหน The People Will Hear (2012)
He has a hard time accepting the idea of a human being without morals, no matter how often he sees it.เขามีช่วงเวลาที่ยุ่งยาก ที่จะยอมรับความคิด เรื่องไร้ศีลธรรมของมนุษย์ แต่ไม่เป็นไรครับ เขาเห็นมามากแล้ว The Survivor in the Soap (2013)
And from the amount of money they were paying her, you have to wonder what morals she wasn't willing to chew up and swallow.และดูจากจำนวนเงินที่พวกเขาให้เธอแล้ว คุณคงต้องสงสัยว่า เธอยอมทำทุกอย่างเพื่อเงิน ได้มากขนาดไหน Broken (2013)
Hardly the time to let morals stand in the way of your upward mobility, Agent Cooper.เป็นช่วงเวลาที่ยากจะรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ อย่างครบสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่คูเปอร์ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species,ทุกคู่หนุ่มสาวในความรัก ทุกพ่อและแม่ของ เด็กมีความหวัง นักประดิษฐ์และนักสำรวจ, Unafraid of the Dark (2014)
I may lack morals, gentlemen, but I'm no killer.ผมอาจจะผิดศีลธรรมไป แต่ผมไม่ใช่ฆาตกร Emma Wilson's Father (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oralsDo you all place great importance on morals?
oralsIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
oralsIt is contrary to the morals.
oralsPublic morals have been corrupted in this town.
oralsThe morals of our politicians have been corrupted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรม[N] morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ[N] ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality   FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham = sīntham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = sīnlatham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORALS    K AO1 R AH0 L Z
MORALS    M AO1 R AH0 L Z
CHORALS    K AO1 R AH0 L Z
GORALSKI    G ER0 AA1 L S K IY0
BALMORALS    B AE0 L M AO1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orals    (n) ˈɔːrəlz (oo1 r @ l z)
corals    (n) kˈɒrəlz (k o1 r @ l z)
morals    (n) mˈɒrəlz (m o1 r @ l z)
corporals    (n) kˈɔːpərəlz (k oo1 p @ r @ l z)
littorals    (n) lˈɪtərəlz (l i1 t @ r @ l z)
pastorals    (n) pˈaːstərəlz (p aa1 s t @ r @ l z)
lance-corporals    (n) lˈaːns-kˈɔːpərəlz (l aa1 n s - k oo1 p @ r @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, ] common sense; conventional reasoning and morals, #22,711 [Add to Longdo]
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, / ] loose in morals; lascivious; licentious; lewd, #27,210 [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning, #33,835 [Add to Longdo]
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] offending public morals (成语 saw), #88,807 [Add to Longdo]
玩人丧德[wán rén sàng dé, ㄨㄢˊ ㄖㄣˊ ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, / ] to play with others and offend morals; wicked, #172,697 [Add to Longdo]
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals, #351,106 [Add to Longdo]
[ĂI, ㄞˇ, ] see historical character Lao Ai 嫪毐; by extension, person of reprehensible morals; immoral; adulterer, #439,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koralle {f} | Korallen {pl}coral | corals [Add to Longdo]
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen {pl}; Sittlichkeit {f} | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]
Prüfung {f} | Prüfungen {pl} | mündliche Prüfungen | aufgeschobene Prüfung | nach bestandener Prüfung | bei nicht bestandener Prüfung | Prüfung vornehmenexam; examination | exams | orals | deferred exam | after passing the exam | if you don't pass the exam | to carry out the examination [Add to Longdo]
Sittenverderbnis {n}corruption of morals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
矯風[きょうふう, kyoufuu] (n) reform of morals [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
公衆道徳[こうしゅうどうとく, koushuudoutoku] (n) public morals [Add to Longdo]
公序良俗[こうじょりょうぞく, koujoryouzoku] (n) public order and morals [Add to Longdo]
綱常[こうじょう, koujou] (n) code of morals; moral principles [Add to Longdo]
修身[しゅうしん, shuushin] (n) morals; ethics; moral training [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
床板珊瑚類[しょうばんさんごるい, shoubansangorui] (n) tabulate corals (extinct corals of the order Tabulata) [Add to Longdo]
尻軽;尻がる[しりがる, shirigaru] (adj-na,n,adj-no) agility; fickleness; frivolous; of loose morals [Add to Longdo]
世道人心[せどうじんしん, sedoujinshin] (n) (public) morals and sentiments [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) [Add to Longdo]
道士[どうし, doushi] (n) a person of high morals; a Taoist [Add to Longdo]
道徳[どうとく, doutoku] (n,adj-no) morals; (P) [Add to Longdo]
道徳堅固[どうとくけんご, doutokukengo] (n,adj-na) of strict morals (moral principles); highly moral [Add to Longdo]
徳義[とくぎ, tokugi] (n) morals; morality; sincerity [Add to Longdo]
品行方正[ひんこうほうせい, hinkouhousei] (adj-na,n,adj-no) irreproachable conduct; good conduct; high morals [Add to Longdo]
風紀[ふうき, fuuki] (n) public morals; (P) [Add to Longdo]
風紀退廃;風紀頽廃[ふうきたいはい, fuukitaihai] (n) decay (decline, corruption) of public morals; moral decadence [Add to Longdo]
風紀紊乱[ふうきびんらん, fuukibinran] (n) corrupt public morals [Add to Longdo]
風教[ふうきょう, fuukyou] (n) morals [Add to Longdo]
風俗壊乱[ふうぞくかいらん, fuuzokukairan] (n) corruption of public morals; an offense against public morality [Add to Longdo]
風俗犯罪[ふうぞくはんざい, fuuzokuhanzai] (n) offense against public morals; morals offense; vice crime [Add to Longdo]
倫理[りんり, rinri] (n,adj-no) ethics; morals; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top