ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

モラル

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -モラル-, *モラル*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[もらる, moraru] (n) ศีลธรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
モラルサポート[, morarusapo-to] (n) moral support [Add to Longdo]
モラルジレンマ[, morarujirenma] (n) moral dilemma [Add to Longdo]
モラルセンス[, morarusensu] (n) moral sense [Add to Longdo]
モラルハザード[, moraruhaza-do] (n) moral hazard [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution [Add to Longdo]
モラルマジョリティー[, morarumajoritei-] (n) moral majority [Add to Longdo]
モラルリスク[, morarurisuku] (n) moral risk [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.現代の日本で錬金術といえば、比喩的にしか使われない。モラルや羞恥心と無縁の政治屋や宗教家が、不正な手段でカネもうけをするときに。
Do you all place great importance on morals?皆さんは、モラルを大切にしていますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
America made a moral decision.[JA] アメリカはモラルに関する決定をしました 奴隷制度は誤りと決めました An Inconvenient Truth (2006)
Uh, no suggestion in the world can make you do something against your moral character, against your true will.[JA] 被験者のモラルや意思に反した暗示は 実行出来ない 催眠術をかけられた聖人は Russet Potatoes (2009)
He would soon discover that in the future, justice was not only blind... but had become rather retarded as well.[JA] 彼はすぐに気づくことになる 人類のモラルの低下と 人類の知能の退化を Idiocracy (2006)
- ... and a pronounced inclination toward...[JA] - モラル意識に至っては... Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
You got to drop the morals, kid.[JA] モラルは捨てることだな Midnight Son (2011)
I believe this is a moral issue.[JA] これはモラル上の問題である事を 確信しています An Inconvenient Truth (2006)
A few months ago, I was reading this magazine, and there was this ad in the back about tapping into your hidden potential and I figured it couldn't hurt, so I went down to this office.[JA] モラルによる規制 あるいは法律だけ プラス資金 Power Hungry (2008)
I thought you couldn't hypnotize somebody - Against this moral character.[JA] 催眠術で自分のモラルに反したことをやらせるのは 出来ないんじゃなかった? Russet Potatoes (2009)
ultimately this is really not a political issue so much as a moral issue.[JA] 結局のところ、これは本当に 政治的な問題ではありません これはモラル上の問題です An Inconvenient Truth (2006)
IT'S THE MORAL THING TO DO[JA] "モラルの問題" ...And the Bag's in the River (2008)
-You think you have moral fibre?[JA] モラルに縛られるのかしら? Heartbreaker (2010)
We are in the midst of a moral decline.[JA] たとえばモラルの低下だ You're Not Elected, Charlie Brown (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top