ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศีลธรรม

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศีลธรรม-, *ศีลธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรม[N] morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
ศีลธรรมจรรยา[N] morality, Syn. ศีลธรรม, จริยธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศีลธรรม(สีนทำ, สีนละทำ) น. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ศีลและธรรม, ธรรมในระดับศีล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moralityศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moralityศีลธรรม, ความมีศีลธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
international moralityศีลธรรมระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good moralsศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public moralsศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very heavily mined, you'll find, I'm sure.อย่างหนักศีลธรรมคุณจะพบ ฉันแน่ใจว่า ใช่เรากำลังที่ดีที่สุดออกจากที่นี่ How I Won the War (1967)
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค? Clue (1985)
(SCOFFING) I never worked for so little, except once, and that was a very noble cause.ข้าไม่เคยรับงานที่เงินน้อยขนาดนั้น ยกเว้น ด้วยเหตุผลที่มีศีลธรรมมากๆ The Princess Bride (1987)
You could not ask for a more noble cause than that.ท่านคงร้องขอเหตุผลที่มีศีลธรรมมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะ The Princess Bride (1987)
(SCATTING) That is a noble cause.นี่แหละเหตูผลอันมีศีลธรรม The Princess Bride (1987)
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม The Russia House (1990)
[ Sighs ] You see, this is a moral test of oneself.[การทอดถอนใจ] คุณเห็นนี้คือการทดสอบทางศีลธรรมของตัวเอง Pulp Fiction (1994)
"Cheat". Always your big words."ทุจริต" สั่งสอนศีลธรรมซะเหมือน Wild Reeds (1994)
Your morality sucks!ศีลธรรมห่วยแตกของคุณน่ะ! Wild Reeds (1994)
-Yes. Or ethical.และศีลธรรมด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Legal"? "Ethical"?กฎหมาย ศีลธรรม The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham = sīntham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = sīnlatham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scruple[N] ศีลธรรม, See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. compunction, qualm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
apologue(แอพ'พะลอก) n. นิทานแฝงคติศีลธรรม. -apologal adj. (didactic narrative)
axiology(แอคซิออล'โลจี) n. สาขาปรัชญาที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ ศีลธรรมจรรยา ความสวยงามและศาสนา. -axiological adj. -axiologist n. (branch of philosophy)
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
edification(เอดดะฟะเค,'เชิน) n. การสอน,การสั่งสอน,การอบรมศีลธรรม,การเทศนา,การกระตุ้น, Syn. instruction
edify(เอด,'ดะไฟ) {edified,edifying,edifies} vt. สั่งสอน,อบรมศีลธรรม,เทศนา,กระตุ้น, See also: edificatory adj. ดูedify edifier n. ดูedify edifyingly adv. ดูedify, Syn. educate

English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
edification(n) การอบรมศีลธรรม,การสั่งสอน,การเทศนา
edify(vt) เทศนา,อบรมศีลธรรม,สั่งสอน
ennoble(vt) ทำให้สูงศักดิ์,ทำให้มีศีลธรรม,ทำให้สูงส่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
モラル[もらる, moraru] (n) ศีลธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Moral(n) |die, nur Sg.| ศีลธรรม, จรรยา
moralisch(adj adv) ที่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ที่มีศีลธรรมจรรยา, See also: S. sittlich, A. unmoralisch, unsitlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top