ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*counterattack*

K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: counterattack, -counterattack-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterattack[N] การโต้กลับ, See also: การตอบโต้, Syn. countermove, attack
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้
counterattack[VI] โต้กลับ, See also: ตอบโต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterattack(เคา'เทอะอะแทค) n. การโต้ตอบ,การตีโต้ vt.,vi. โต้ตอบ,ตีโต้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These points of intersection are crucial because I believe they're vulnerable to counterattack.จุดตัดกันนี้สำคัญมา เพราะว่าฉันเชื่อว่าพวกมัน จะอ่อนแอที่จะโต้กลับ The Matrix Reloaded (2003)
First two ships are in position for counterattack.ยานสองลำอยู่ในตำแหน่งพร้อมตีโต้ The Matrix Reloaded (2003)
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง The Matrix Reloaded (2003)
This is your chance to counterattack.ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่เธอจะโต้กลับ Spin Kick (2004)
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล Goal! The Dream Begins (2005)
So what's the plan for the counterattack?แล้วจะแก้แค้นไงดี คิดไว้รึยัง? Disturbia (2007)
Decon counterattack.** ดีคอน โจมตีตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
I suggest we counterattack with tanks.ข้าแนะนำว่าเราควรโต้กลับด้วยรถถัง The Gungan General (2009)
They should be unable to mount a counterattack.พวกมันคงไม่สามารถตั้งกำลังโจมตีได้ Storm Over Ryloth (2009)
Counterattack!โต้กลับ! Landing at Point Rain (2009)
Move to the lower defenses. We'll counterattack with the catapults.แบบ ตัวเล็กกว่าเนี้ยะ How to Train Your Dragon (2010)
Even though Ruicheng and Zhang Biao have gone into hiding, if the court's troops were to counterattack, they could destroy Wuchang in one second!ถึงรุ่ยเฉิงกับจางเปียวจะหนีหลบซ่อนตัว แต่หากกองกำลังราชสำนักย้อนกลับมาตี อู๋ชางจะแหลกเป็นผุยผงภายในอึดใจ 1911 (2011)
in a reflexive counterattack...และตอนนั้นเอง เธอก็รุกกลับอย่างคิดไม่ถึง The After-Dinner Mysteries (2013)
We weren't in any kind of shape to launch a counterattack.เราไม่อยู่ในสภาพ ที่จะตอบโต้ได้ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Arm long-range missiles for counterattack.เตรียมจรวดพิสัยไกลเพื่อตอบโต้ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ[V] counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)
การโต้ตอบ[N] counter, See also: response, reply, retort, return, counterattack, Syn. การโต้เถียง, Example: ฝ่ายรัฐบาลเตรียมรับการโต้ตอบจากฝ่ายค้านในการอภิปราย
ตอบโต้[V] retort, See also: rebut, refute, confute, fight back, hit back, counterattack, strike back, Syn. โต้ตอบ, แก้แค้น, สวนตอบ, โต้กลับ, Ant. นิ่งเฉย, Example: รัฐบาลไทยตอบโต้การรุกรานของเขมรแดงด้วยการยิงปืนใหญ่กลับไปยังฝั่งกัมพูชา, Thai definition: โต้กลับไป, ตอบแทนการกระทำของฝ่ายตรงข้าม
ตีโต้[V] counterattack, See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back, Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ, บุกกลับ, Example: ตชด.ตีโต้ทหารต่างชาติที่บุกเข้ามาให้พ้นชายแดน, Thai definition: ตีกลับไป
การตอบโต้[N] retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss   
ตอบโต้[v.] (tøptō) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back   FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERATTACK    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K
COUNTERATTACK    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K
COUNTERATTACKS    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K S
COUNTERATTACKS    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K S
COUNTERATTACKED    K AW2 N T ER0 AH0 T AE1 K T
COUNTERATTACKED    K AW2 N ER0 AH0 T AE1 K T
COUNTERATTACKING    K AW1 N T ER0 AH0 T AE2 K IH0 NG
COUNTERATTACKING    K AW1 N ER0 AH0 T AE2 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
counterattack    (v) kˈauntərətæk (k au1 n t @ r @ t a k)
counterattacks    (v) kˈauntərətæks (k au1 n t @ r @ t a k s)
counterattacked    (v) kˈauntərətækt (k au1 n t @ r @ t a k t)
counterattacking    (v) kˈauntərətækɪŋ (k au1 n t @ r @ t a k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, / ] strike back; beat back; counterattack, #5,781 [Add to Longdo]
回击[huí jī, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to fight back; to return fire; to counterattack, #23,394 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenangriff {m}counter-attack; counterattack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆襲[ぎゃくしゅう, gyakushuu] (n,vs) counterattack; (P) [Add to Longdo]
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo) [Add to Longdo]
反撃[はんげき, hangeki] (n,vs) counterattack; counteroffensive; counterblow; (P) [Add to Longdo]
返し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 counterattack
   n 1: an attack by a defending force against an attacking enemy
      force in order to regain lost ground or cut off enemy
      advance units etc. [syn: {counterattack}, {countermove}]
   2: (chess) an attack that is intended to counter the opponent's
     advantage in another part of the board [syn: {counterattack},
     {counterplay}]
   v 1: make a counterattack [syn: {counterattack},
      {counterstrike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top