ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

countermove

K AW1 N T ER0 M UW2 V   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countermove-, *countermove*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever I say, whatever I do, whatever I think, she always has the perfect countermove.ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ไม่ว่าฉันจะคิดอะไร แม่มักจะมีวิธีตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมเสมอ The Joy Luck Club (1993)
It's moves and countermoves. And it's all we gotta look at.เราต้องเปลี่ยนจากรับเป็นรุก The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Moves and countermoves.รุก และ รับ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
Moves and countermoves.เดินหน้า และก็ตอบโต้ไป The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTERMOVE    K AW1 N T ER0 M UW2 V
COUNTERMOVES    K AW1 N T ER0 M UW2 V Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenzug {m} | im Gegenzug zu etw.countermove | as a countermove to sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countermove \Coun`ter*move"\ (koun`t?r-m??v"), v. t. & i.
   To move in a contrary direction to.
   [1913 Webster] Countermove

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Countermove \Coun"ter*move`\ (-m??v`), n. Countermovement
 \Coun"ter*move`ment\ (-ment).
   A movement in opposition to another.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 countermove
   n 1: an attack by a defending force against an attacking enemy
      force in order to regain lost ground or cut off enemy
      advance units etc. [syn: {counterattack}, {countermove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top