ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

回击

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -回击-, *回击*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回击[huí jī, ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧ, / ] to fight back; to return fire; to counterattack, #23,394 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You know her...[CN] -你们知道她... -给他一个漂亮的回击 The Hunger Games: Catching Fire (2013)
So, when you go after her like that, it looks like you're bullying.[CN] 所以 你如果那样回击她 看起来会像是你在欺负她 Going for the Gold (2013)
Returning fire![CN] 回击! Cherry Picked (2012)
And I was all, "dressing on the side, bitch!"[CN] 我回击"滚边去 贱人" P&P Romance Factory (2012)
Where's the Pete Russo who knew how to throw a punch when his back was against the wall?[CN] 那个被逼到墙角 也能奋力回击的 Pete Russo 到哪里去了? Chapter 5 (2013)
Of course she's nasty back.[CN] 她当然要回击 The Climb (2013)
Well, if we keep stepping on each other's toes, Mr. Escher, sooner or later one of us is bound to get annoyed and push back.[CN] 如果我们一直这样摩擦不断 艾舍尔先生 迟早我们中的一个会恼羞成怒 强力回击 Minute by Minute (2014)
He said he wasn't going to get beat no more, so... he got out the car and he hit 'em back.[CN] 他说他不会再被打败了,所以... ...他下了车,并且回击了他们 Lee Daniels' The Butler (2013)
Harvard and all the rest of it.[CN] 我必须要回击啊! Broken City (2013)
It's time to fire back.[CN] 是时候回击 The Gang Dines Out (2012)
America strikes back.[CN] 【 - 美利坚重拳回击 Blue Caprice (2013)
[narrator] but twitter fought back.[CN] [旁白] 但Twitter回击 Terms and Conditions May Apply (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top