ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depressing

D AH0 P R EH1 S IH0 NG   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depressing-, *depressing*, depress
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressing[ADJ] ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่, Syn. mournful, gloomy, Ant. happy, joyful
depressingly[ADV] อย่างผิดหวัง, See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ, Syn. unhappily, gloomily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course you do. It's old and depressing.ก็แหงล่ะสิ มันเก่าแล้วก็หดหู่ *batteries not included (1987)
It's so depressing. Have you ever listened to the words?มันบีบคั้นน่ะ คุณฟังเนื้อหรือเปล่า The Bodyguard (1992)
- It is kind of depressing.- บีบคั้นหัวใจ? The Bodyguard (1992)
Charlie, this shit´s depressing the shit out of me. lt´s makin´ me sad.เพลงบ้าๆ นี่ทำฉันหดหู่ อยากลาตาย Nothing to Lose (1997)
The options then were depressingly few.ทางเลือกในขณะนั้นดูน้อยนัก The Red Violin (1998)
No, no, no. Too depressing. Hemingway, perhaps?ไม่ มันเศร้าไป เฮมมิ่งเวย์ ดีกว่า The Time Machine (2002)
You wouldn't know him yet, but he is so depressing, yet so divine.คุณยังไม่รู้จักเขา เขาเศร้าเกินไปแต่ก็น่าสนใจ The Time Machine (2002)
This place is so depressing. It looks like a tomb.สถานที่แห่งนี้เป็นตกต่ำมาก ดูเหมือนว่าหลุมฝังศพ Showtime (2002)
That black is just depressingใช้แต่สีดำ หดหู่จะตาย Saving Face (2004)
It's depressing.มันน่าหดหู่ Walk the Line (2005)
Talk about depressing.Talk about depressingKing Kong (2005)
The other way is depressing.แบบนั้นมันหม่นหมองนะ Lonesome Jim (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressingFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
depressing"I haven't got the time to keep up with you." "That's rather depressing."
depressingIt was all the more depressing because it was raining.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRESSING    D AH0 P R EH1 S IH0 NG
DEPRESSINGLY    D AH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depressing    (v) dˈɪprˈɛsɪŋ (d i1 p r e1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection [Add to Longdo]
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
鬱陶しい[うっとうしい, uttoushii] (adj-i) (1) (uk) gloomy (e.g. mood); depressing; (2) heavy (weather); cloudy; (3) irritating; troublesome; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depress \De*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Depressed}; p. pr. &
   vb. n. {Depressing}.] [L. depressus, p. p. of deprimere; de-
   + premere to press. See {Press}.]
   1. To press down; to cause to sink; to let fall; to lower;
    as, to depress the muzzle of a gun; to depress the eyes.
    "With lips depressed." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring down or humble; to abase, as pride.
    [1913 Webster]
 
   3. To cast a gloom upon; to sadden; as, his spirits were
    depressed.
    [1913 Webster]
 
   4. To lessen the activity of; to make dull; embarrass, as
    trade, commerce, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To lessen in price; to cause to decline in value; to
    cheapen; to depreciate.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) To reduce (an equation) in a lower degree.
    [1913 Webster]
 
   {To depress the pole} (Naut.), to cause the sidereal pole to
    appear lower or nearer the horizon, as by sailing toward
    the equator.
 
   Syn: To sink; lower; abase; cast down; deject; humble;
     degrade; dispirit; discourage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depressing
   adj 1: causing sad feelings of gloom and inadequacy; "the
       economic outlook is depressing"; "something cheerless
       about the room"; "a moody and uncheerful person"; "an
       uncheerful place" [syn: {depressing}, {cheerless},
       {uncheerful}] [ant: {cheerful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top