ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despond

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despond-, *despond*, despon
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despond(n) ความสิ้นหวัง, See also: ความเศร้าโศก, การหมดกำลังใจ, Syn. hopelessness, despair
despond(vi) รู้สึกท้อแท้, See also: สิ้นหวัง, หมดกำลังใจ, Syn. be dejected, lose heart
despondent(adj) อย่างหมดหวัง, See also: หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, Syn. sad, melancholy, disconsolate, hopeless, Ant. hopeful, optimistic
despondency(n) ความหมดหวัง, See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข, Syn. discouragement, Ant. hopefulness, cheerfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despond(ดิสพอนดฺ') vt. เศร้าโศกเนื่องจากความหมดหวังหรือหมดกำลังใจ, See also: desponder n., Syn. despair
despondence(ดิสพอน'เดินซี, -เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ, ความท้อแท้, Syn. dejection, Ant. cheedrfulness
despondency(ดิสพอน'เดินซี, -เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ, ความท้อแท้, Syn. dejection, Ant. cheedrfulness
despondent(ดิสพอน'เดินทฺ) adj. หมดหวัง, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, Syn. depressed

English-Thai: Nontri Dictionary
despond(vi) ทุกข์ใจ, เสียใจ, สลดใจ, หดหู่ใจ, เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ, ความสลดใจ, ความหดหู่ใจ, ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ, สลดใจ, สิ้นหวัง, ท้อแท้, หมดกำลังใจ, หดหู่ใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
despondently[dih-spon-duhnt] (adv) ซึ่งหมดหวัง, ซึ่งท้อแท้, See also: downhearted, melancholy, blue, hopeless, A. happy, hopeful, Syn. disheartened

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
เสียกำลังใจ(v) despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
ความขุ่นมัว(n) despondency, See also: turbidness, muddle, frustration, dullness, Syn. ความมัวหมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
หมองใจ[møngjai] (v) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt  FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
เหนื่อยใจ[neūay-jai] (v, exp) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired  FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
หงอย[ngøi] (adj) EN: downcast ; despondent  FR: déprimé ; démoralisé
เสียกำลังใจ[sīa kamlangjai] (v, exp) EN: despond ; droop ; be discouraged  FR: être découragé
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPONDENT D IH0 S P AA1 N D AH0 N T
DESPONDENCY D IH0 S P AA1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despondent (j) dˈɪspˈɒndənt (d i1 s p o1 n d @ n t)
despondency (n) dˈɪspˈɒndənsiː (d i1 s p o1 n d @ n s ii)
despondently (a) dˈɪspˈɒndəntliː (d i1 s p o1 n d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
気落ち[きおち, kiochi] (n, vs) discouraged; dispirited; despondent [Add to Longdo]
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n, vs) prostration; lethargy; collapse; despondency [Add to Longdo]
虚脱感[きょだつかん, kyodatsukan] (n) despondency [Add to Longdo]
落胆[らくたん, rakutan] (n, vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P) [Add to Longdo]
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 despond \de*spond"\, v. i. [imp. & p. p. {Desponded}; p. pr. &
   vb. n. {Desponding}.] [L. despond[=e]re, desponsum, to
   promise away, promise in marriage, give up, to lose
   (courage); de- + spond[=e]re to promise solemnly. See
   {Sponsor}.]
   To give up the will, courage, or spirit; to be thoroughly
   disheartened; to lose all courage; to become dispirited or
   depressed; to take an unhopeful view.
   [1913 Webster]
 
      I should despair, or at least despond.  --Scott's
                          Letters.
   [1913 Webster]
 
      Others depress their own minds, [and] despond at the
      first difficulty.            --Locke.
   [1913 Webster]
 
      We wish that . . . desponding patriotism may turn its
      eyes hitherward, and be assured that the foundations of
      our national power still stand strong.  --D. Webster.
 
   Syn: {Despond}, {Dispair}.
 
   Usage: Despair implies a total loss of hope, which despond
      does not, at least in every case; yet despondency is
      often more lasting than despair, or than desperation,
      which impels to violent action.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despond \De*spond"\ n.
   Despondency. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The slough of despond.          --Bunyan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despond
   v 1: lose confidence or hope; become dejected; "The supporters
      of the Presidential candidate desponded when they learned
      the early results of the election"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top