ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

funereal

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -funereal-, *funereal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funereal(ฟิว'เนอเรียล) adj. เกี่ยวกับงานศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มรณะ[adj.] (mørana) EN: dying ; deceased ; dead ; funereal   FR: mortel ; de mort

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
funereal (j) fjˈuːnˈɪəʳrɪəʳl (f y uu1 n i@1 r i@ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Funereal \Fu*ne"re*al\, a. [L. funereus, fr. fentus a funeral.]
   Suiting a funeral; pertaining to burial; solemn; as, at a
   funereal pace. Hence: Dark; dismal; mournful. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      What seem to us but sad funereal tapers May be heaven's
      distant lamps.              --Longfellow.
   -- {Fu*ne"re*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 funereal
   adj 1: suited to or suggestive of a grave or burial; "funereal
       gloom"; "hollow sepulchral tones" [syn: {funereal},
       {sepulchral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top