Search result for

dole

(74 entries)
(0.7249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dole-, *dole*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dole    [N] เงินที่รัฐบาลแจกให้คนว่างงานทุกๆ เดือน, See also: เงิน / อาหารที่ให้เพื่อการกุศล, ของบริจาค
dole    [VT] บริจาคเพื่อการกุศล
doleful    [ADJ] เสียใจมาก, See also: เศร้าโศก, คร่ำครวญ, Syn. sad, mournful
dole out    [PHRV] ให้ทาน, See also: บริจาค, ให้
dolefully    [ADV] อย่างเสียใจมาก, See also: อย่างเศร้าโศก
dolefulness    [N] ความเศร้าใจ, See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doleriteหินโดเลอไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
adolescence(แอดโดเลส' เซินซฺ) n. วัยหนุ่มสาว, Syn. youth ###A. aging)
adolescent(แอดโดเลส' เซินทฺ) adj. วัยหนุ่มสาว -n. หนุ่มสาว, วัยรุ่น (youthful, juvenile)
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
girandole(เจอ'รันโดล) n. เปลวเพลิงที่หมุนรอบ,ปากท่อที่หมุนรอบ
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
indolent(อิน'ดะเลินทฺ) adj. เกียจคร้าน,ไม่เจ็บปวด,เจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: indolently adv., Syn. inactive ###A. lively

English-Thai: Nontri Dictionary
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
dole(vt) ให้การกุศล,ให้ทาน,บริจาคทาน
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
condole(vi) ปลอบขวัญ,แสดงความเสียใจ
condolence(n) การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจ
indolence(n) ความเกียจคร้าน
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียด [V] dole out, See also: share, distribute, portion, allot, apportion, Syn. แจก, แบ่ง, ปัน, Example: เขาเจียดอาหารที่เขาเองก็กินไม่ค่อยอิ่มไปให้ลูกๆ ของเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เฉื่อยชา [v.] (cheūaychā) EN: be inactive ; be slow ; be inert ; be sluggish   FR: être lent ; être indolent ; lambiner
ช่วงวัยรุ่น[n. exp.] (chūang wairun) FR: période de l'adolescence [f]
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth   FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young   FR: adolescent ; jeune
ดรุณี[n.] (darunī) EN: young girl ; girl ; lass ; teenage girl   FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กสาว[n. exp.] (dek sāo) FR: jeune fille [f] ; adolescente [f]
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOLE    D OW1 L
DOLEY    D OW1 L IY0
DOLES    D OW1 L Z
DOLEN    D OW1 L AH0 N
DOLED    D OW1 L D
DOLE'S    D OW1 L Z
DOLEFUL    D OW1 L F AH0 L
DOLENCE    D OW1 L AH0 N S
DOLECKI    D AH0 L EH1 T S K IY0
DOLES'S    D OW1 L Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dole    (v) (d ou1 l)
doled    (v) (d ou1 l d)
doles    (v) (d ou1 l z)
doleful    (j) (d ou1 l f u l)
dolefully    (a) (d ou1 l f u l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spende {f} | Spenden {pl}dole | doles [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様;ご愁傷さま[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] (exp) (See ご愁傷様でございます) my condolences [Add to Longdo]
ご愁傷様でございます;御愁傷様でございます[ごしゅうしょうさまでございます, goshuushousamadegozaimasu] (exp) my condolences [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
インドール[, indo-ru] (n) indole [Add to Longdo]
インドール酢酸[インドールさくさん, indo-ru sakusan] (n) indoleacetic acid [Add to Longdo]
インドール酪酸[インドールらくさん, indo-ru rakusan] (n) indolebutyric acid [Add to Longdo]
インドレント[, indorento] (adj-f) indolent [Add to Longdo]
ササスズメダイ[, sasasuzumedai] (n) scaly chromis (Chromis lepidolepis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄婉[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, ] doleful; piteous [Add to Longdo]
凄惋[qī wǎn, ㄑㄧ ㄨㄢˇ, ] doleful; piteous; also written 凄婉 [Add to Longdo]
多尔[Duō ěr, ㄉㄨㄛ ㄦˇ, / ] Dole (name); Bob Dole (1923-), US Republican politician, Kansas senator 1969–1996 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\ (d[=o]l), n. [OE. deol, doel, dol, OF. doel, fr.
   doloir to suffer, fr. L. dolere; perh. akin to dolare to
   hew.]
   grief; sorrow; lamentation. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      And she died.
      So that day there was dole in Astolat.  -- Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\, n. [L. dolus: cf. F. dol.] (Scots Law)
   See {Dolus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\, n. [AS. d[=a]l portion; same word as d[=ae]l. See
   {Deal}.]
   1. Distribution; dealing; apportionment.
    [1913 Webster]
 
       At her general dole,
       Each receives his ancient soul.    -- Cleveland.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is dealt out; a part, share, or portion also, a
    scanty share or allowance.
    [1913 Webster]
 
   3. Alms; charitable gratuity or portion.
    [1913 Webster]
 
       So sure the dole, so ready at their call,
       They stood prepared to see the manna fall. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Heaven has in store a precious dole. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. A boundary; a landmark. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   5. A void space left in tillage. --[Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   {Dole beer}, beer bestowed as alms. [Obs.]
 
   {Dole bread}, bread bestowed as alms. [Obs.]
 
   {Dole meadow}, a meadow in which several persons have a
    common right or share.
 
   {on the dole}, receiving financial assistance from a
    governmental agency, such as a welfare agency; as, after
    his unemployment benefits ran out, his family was on the
    dole for a year.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dole \Dole\ (d[=o]l), v. t. [imp. & p. p. {Doled} (d[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Doling}.]
   To deal out in small portions; to distribute, as a dole; to
   deal out scantily or grudgingly.
   [1913 Webster]
 
      The supercilious condescension with which even his
      reputed friends doled out their praises to him. --De
                          Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dole
   n 1: a share of money or food or clothing that has been
      charitably given
   2: money received from the state [syn: {dole}, {pogy}, {pogey}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top