ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

identify

AY0 D EH1 N T AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -identify-, *identify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
identify(vt) ระบุชื่อ, See also: ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์, Syn. recognize
identify by(phrv) ค้นพบด้วย, See also: พบด้วย
identify with(phrv) คิดว่าเหมือนกัน, See also: พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
identify oneself(phrv) พิสูจน์ตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
identify(ไอเดน'ทิไฟ) vt. ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์., See also: identifiable adj. identifiableness n. identifier n., Syn. recognize, name

English-Thai: Nontri Dictionary
identify(vt) ทำให้เหมือนกัน, ชันสูตร(ศพ), ชี้ตัว(จำเลย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
identifyระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
identifyพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Identifyชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
identify(n) รหัสบ่งชี้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา Rebecca (1940)
They'll identify her body, then they'll remember the other woman.พวกเขาจะระบุศพของหล่อน แล้วพวกเขาก็จะจําได้ถึงผู้หญิงอีกคน... Rebecca (1940)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses. 12 Angry Men (1957)
Company leader to identify Baker Team:ผู้นำกองร้อย การระบุทีม เบเกอร์ First Blood (1982)
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Will you be able to identify the one Jonathan Switcher has a romantic interest in?นายจะจำหุ่นตัวนั้น... ...ที่โจนาธาน สวิทช์เชอร์เค้า... ปั่ม ปั๊ม ได้หรือ? Mannequin (1987)
Get a clear picture? Identify him?ขอบคุณมากเลยครับ Hero (1992)
The experiment wouldn't have to identify the subject's sex.การทดลองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
I can identify him, by his face.ผมชี้ตัวต่อหน้าเขาได้ เป็นโอกาสดี The Jackal (1997)
"They'll need dental records to identify you!""กุหลาบสีแดง Valentine (2001)
I think I can identify one of the victims.ฉันคิดว่าฉันสามารถระบุหนึ่งในเหยื่อ Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
identifyCan you identify the man by his picture?
identifyI don't want to identify myself with that group.
identifyI identify with you.
identifyNever identify opinions with facts.
identifyResearchers Identify New Receptor Complex in Brain.
identifySome people identify success with having much money.
identifyThe Japanese tend to identify themselves with the group they belong to.
identifyThey were able to identify him by his wrist watch.
identifyWhat is significant in this argument is that his theory can identify those phenomena.
identifyWhich one of Japan's historical characters do you identify yourself with?
identifyYou can easily identify him because he is very tall.
identifyYou can easily identify Tom because he is very tall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้ตัว(v) identify, See also: give the name, Syn. ระบุ, บอกชื่อ, Example: พยาน 4 คนชี้ตัวคนร้ายได้ตรงกันทุกคน, Thai Definition: กระบวนการทางการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด โดยให้ผู้เสียหายหรือพยานชี้ว่าผู้ใดเป็นผู้ต้องหา, Notes: (กฎหมาย)
บอกชื่อ(v) identify, See also: show the identity, Syn. ขานชื่อ, Example: ตรงปากทางของซอยแรกด้านขวามือ มีป้ายปักบอกชื่อซอยอยู่
ระบุ(v) identify, See also: give the name, specify, mention, name, Syn. เจาะจง, Example: ผู้ถูกประเมินจะต้องระบุปฏิกิริยา หรือคำตอบของเขาลงไปในแบบสอบถาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบุ[rabu] (v) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine  FR: mentionner ; nommer ; préciser ; spécifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IDENTIFY AY0 D EH1 N T AH0 F AY2
IDENTIFYING AY0 D EH1 N T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identify (v) ˈaɪdˈɛntɪfaɪ (ai1 d e1 n t i f ai)
identifying (v) ˈaɪdˈɛntɪfaɪɪŋ (ai1 d e1 n t i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, / ] identify; approve; acknowledge #5,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
指す[さす, sasu] (v5s, vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) #2,595 [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n, vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) #3,112 [Add to Longdo]
アイデンティファイ;アイデンテファイ[aidenteifai ; aidentefai] (n, vs) identify [Add to Longdo]
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1, vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P) [Add to Longdo]
首実検;首実験(iK)[くびじっけん, kubijikken] (n, vs) (1) identifying a severed head; (2) checking a person's identity [Add to Longdo]
中流意識[ちゅうりゅういしき, chuuryuuishiki] (n) identifying (oneself) with the middle class [Add to Longdo]
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1, vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain [Add to Longdo]
物神論[ぶっしんろん, busshinron] (n) (See 汎神論) hylotheism (pantheism identifying god with matter) [Add to Longdo]
聞き分ける;聞分ける[ききわける, kikiwakeru] (v1, vt) to recognize (identify) by sound; to recognise by sound [Add to Longdo]
摸牌[もうぱい, moupai] (n, vs) identifying a piece by touch in a mah-jongg game (mahjong) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Identify \I*den"ti*fy\, v. i.
   1. To become the same; to coalesce in interest, purpose, use,
    effect, etc. [Obs. or R.]
 
   2. To coalesce in interest, purpose, use, effect, etc.; to
    associate oneself in name, goals, or feelings; usually
    used with with; as, he identified with the grief she felt
    at her father's death.
    [1913 Webster +PJC]
 
       An enlightened self-interest, which, when well
       understood, they tell us will identify with an
       interest more enlarged and public.  --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Identify \I*den"ti*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Identified}; p. pr.
   & vb. n. {Identifying}.] [Cf. F. identifier. See {Identity},
   and {-fy}.]
   1. To make to be the same; to unite or combine in such a
    manner as to make one; to treat as being one or having the
    same purpose or effect; to consider as the same in any
    relation.
    [1913 Webster]
 
       Every precaution is taken to identify the interests
       of the people and of the rulers.   --D. Ramsay.
    [1913 Webster]
 
       Let us identify, let us incorporate ourselves with
       the people.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To establish the identity of; to prove to be the same with
    something described, claimed, or asserted; as, to identify
    stolen property.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 identify
   v 1: recognize as being; establish the identity of someone or
      something; "She identified the man on the 'wanted' poster"
      [syn: {identify}, {place}]
   2: give the name or identifying characteristics of; refer to by
     name or some other identifying characteristic property; "Many
     senators were named in connection with the scandal"; "The
     almanac identifies the auspicious months" [syn: {name},
     {identify}]
   3: consider (oneself) as similar to somebody else; "He
     identified with the refugees"
   4: conceive of as united or associated; "Sex activity is closely
     identified with the hypothalamus"
   5: identify as in botany or biology, for example [syn:
     {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
     {describe}, {name}]
   6: consider to be equal or the same; "He identified his brother
     as one of the fugitives"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top