ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

testen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testen-, *testen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testen { n }; Kontrolle { f }checking [Add to Longdo]
testen; prüfen (auf) | testend | getestet | er/sie testet | ich/er/sie testete | er/sie hat/hatte getestetto test (for) | testing | tested | he/she tests | I/he/she tested | he/she has/had tested [Add to Longdo]
Austesten { n }checkout [Add to Longdo]
Austesten { n }; Fehlerbeseitigung { f }debugging [Add to Longdo]
Rangälteste { m, f }; Rangältester | Rangältesten { pl }doyen | doyens [Add to Longdo]
abgedroschen; banal; platt; nichts sagend { adj } | abgedroschener; banaler; platter | am abgedroschensten; am banalsten; am plattestentrite | triter | tritest [Add to Longdo]
abgehackt { adj } | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest [Add to Longdo]
abgespannt { adj } | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted [Add to Longdo]
abgestumpft; gleichgültig; teilnahmslos { adj } | abgestumpfter | am abgestumpftestenindifferent | more indifferent | most indifferent [Add to Longdo]
abrupt { adj } | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt [Add to Longdo]
abwechselnd; wechselhaft { adj } | wechselhafter | am wechselhaftestenalternating | more alternating | most alternating [Add to Longdo]
affektiert { adj } | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]
alt { adj } | älter | am ältestenold | older; elder | oldest; eldest [Add to Longdo]
amüsiert; vernügt; belustigt { adj } | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused [Add to Longdo]
angeglichen; angepasst { adj } | angeglichener; angepasster | am angeglichensten; am angepasstestenadapted | more adapted | most adapted [Add to Longdo]
angespannt { adj } | angespannter | am angespanntestenstrained | more strained | most strained [Add to Longdo]
anständig; schicklich; geeignet; korrekt { adj } | anständiger; schicklicher; geeigneter; korrekter | am anständigsten; am schicklichsten; am geeignetsten; am korrektestendecent | more decent | most decent [Add to Longdo]
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig { adj } | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant [Add to Longdo]
aufgebläht { adj } | aufgeblähter | am aufgeblähtestenswollen | more swollen | most swollen [Add to Longdo]
ausgebufft; klug; gerissen { adj } | ausgebuffter; klüger | am ausgebufftesten; am klügstensavvy [ Am. ] | savvier | savviest [Add to Longdo]
ausgedehnt; weit { adj } | ausgedehnter | am ausgedehntestenvast | vaster | vastest [Add to Longdo]
ausgekocht; listig; gewieft { adj } | ausgekochter; listiger; gewiefter | am ausgekochtesten; am listigsten; am gewieftestencrafty | craftier | craftiest [Add to Longdo]
ausgereift; reif; saftig { adj } | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest [Add to Longdo]
ausgeschmückt; geschmückt { adj } | ausgeschmückter; geschmückter | am ausgeschmücktesten; am geschmücktestendecorated | more decorated | most decorated [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein { adj } | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]
austesten; Fehler beseitigen; von Fehlern befreien [ comp. ] | ausgetestet; von Fehlern befreitto debug | debugged [Add to Longdo]
beachtenswert; beachtlich { adj } | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable [Add to Longdo]
bedauernswert; bemitleidenswert { adj } | bedauernswerter | am bedauernswertestenpitiable | more pitiable | most pitiable [Add to Longdo]
begabt; talentiert { adj } | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented [Add to Longdo]
begabt; talentvoll { adj } | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted [Add to Longdo]
begehrenswert; wünschenswert { adj } | begehrenswerter | am begehrenswertestendesirable | more desirable | most desirable [Add to Longdo]
begrenzt; beschränkt { adj } | begrenzter; beschränkter | am begrenztesten; am beschränktesten | zeitlich beschränktlimited | more limited | most limited | limited in time [Add to Longdo]
behaart; haarig { adj } | behaarter; haariger | am behaartesten; am haarigstenhairy | hairier | hairiest [Add to Longdo]
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch { adj } | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary [Add to Longdo]
bekannt { adj } | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known [Add to Longdo]
bekloppt; verrückt { adj } [ ugs. ] | bekloppter; verrückter | am beklopptesten; am verrücktestenbatty | battier | battiest [Add to Longdo]
bekömmlich; leicht { adj } | bekömmlicher; leichter | am bekömmlichsten; am leichtestenlight | lighter | lightest [Add to Longdo]
belaubt { adj } | belaubter | am belaubtestenleafy | leafier | leafiest [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick { adj } | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
beliebt; begehrt { adj } (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children [Add to Longdo]
beneidenswert { adj } | beneidenswerter | am beneidenswertestenenviable | more enviable | most enviable [Add to Longdo]
berühmt { adj } | berühmter | am berühmtestenfamous | more famous | most famous [Add to Longdo]
beschränkt; engstirnig { adj } | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
besorgt { adj } | besorgter | am besorgtestenworried | more worried | most worried [Add to Longdo]
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt { adj } | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile [Add to Longdo]
bewölkt; wolkig { adj } | bewölkter; wolkiger | am bewölktesten; am wolkigstencloudy | cloudier | cloudiest [Add to Longdo]
bleibend; dauerhaft; permanent { adj } | dauerhafter; permanenter | am dauerhaftesten; am permanentestenpermanent | more permanent | most permanent [Add to Longdo]
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich { adj } | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable [Add to Longdo]
detailliert; ausführlich { adj } | detaillierter; ausführlicher | am detailliertesten; am ausführlichstendetailed | more detailed | most detailed [Add to Longdo]
devot { adj } | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble [Add to Longdo]
dezent; diskret { adj } | dezenter | am dezentestendiscreet | more discreet | most discreet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Test.- Testen. Missing in Action 2: The Beginning (1985)
Testing...Testen... MoneyBart (2010)
Qualify?Testen? Think Like a Man (2012)
- 6pm, at the latest.- Spätestens um sechs. Montparnasse 19 (1958)
The easiest place to disappear.Hier kann man am leichtesten verschwinden. Disappearing Trick (1958)
When Mark was here... I used to think St. Giles was the most perfect place in the world.Wenn Mark hier war, hielt ich St. Giles für den perfektesten Ort der Welt. Another Time, Another Place (1958)
The crime was committed last night, the murderer was identified this morning and will be arrested tonight at the latest.Der Mord wurde in der Nacht begangen, im Verlauf des Morgens ist der Mörder identifiziert, und spätestens heute Abend ergreifen wir ihn. Elevator to the Gallows (1958)
Why, you say the darndest things sometimes.Manchmal sagst du die verrücktesten Dinge. The Bravados (1958)
You'll be the rottenest apples that ever dangled from a gallows tree.Ihr seid die verwurmtesten Äpfel, die je am Galgenbaum hingen. The Buccaneer (1958)
By tomorrow noon at the latest.Bis morgen Mittag spätestens. Gigi (1958)
And to introduce me to the village elders?- Und mich den Dorfältesten vorstellen? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Look at the elders.Achten Sie auf die Ältesten. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
It's the elders celebrating their return.- Die Ältesten feiern ihre Rückkehr. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
You must leave tonight with the elders for the town of Lao.Sie müssen sofort mit den Ältesten nach Lao aufbrechen. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I must tell the elders.Ich muss die Ältesten informieren. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Go ahead. I'll catch up. I'm compromising myself, coming to see you.Ich habe dich gesucht, an schlechtesten Orten. Les tricheurs (1958)
- The oldest living things.- Die ältesten, lebenden Dinge. Vertigo (1958)
Here's a cross section of one of the old trees that's been cut down.Hier ist ein Querschnitt eines der ältesten Bäume, die gefällt wurden. Vertigo (1958)
"I'll wait until Thursday for the whole sum owed.Spätestens Donnerstag erwarte ich die volle Summe." Back to the Wall (1958)
If you sign now, in 3 days, 4 max, I'll give you an advance.Wenn Sie sofort unterschreiben, spätestens in 3 bis 4 Tagen, gebe ich Ihnen einen Vorschuss. Back to the Wall (1958)
I do this before each program to test my spirits.Das mache ich vor jeder Sendung, um meine Geister zu testen. A Personal Matter (1959)
If it didn't mean so much to Dad, proving his depth explorer, I certainly wouldn't be here.Wenn es Vater nicht so viel bedeuten würde, sein Tiefseeforschungsschiff zu testen wäre ich bestimmt nicht hier. The Atomic Submarine (1959)
It may interest you to know I have visited hundreds of other worlds... and of all of them, your Earth seems most suitable.Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren dass ich über hundert andere Planeten besucht habe und von allen war die Erde am geeignetesten. The Atomic Submarine (1959)
This evening, you will be the most elegant.Sie sind heute am elegantesten. Le Bossu (1959)
We will engage the enemy tomorrow morning.Es ist damit zu rechnen, dass wir spätestens morgen früh Feindberührung haben. The Bridge (1959)
I always admired you very much, but you never took notice of me.Ich bin einer Ihrer ältesten Verehrer. Aber Sie beachteten mich nie. Fever Mounts at El Pao (1959)
And then I realized that it was one of the nicest things that could happen to me.Doch dann habe ich gemerkt, dass das etwas vom Nettesten ist, was mir passieren konnte. On the Beach (1959)
In a day, two at the most.Morgen, spätestens übermorgen. On the Beach (1959)
In any case, even the most skilful pickpocket won't help humanity progress.Nein, nein! Selbst die geschicktesten Taschendiebe bringen die Menschheit nicht voran. Pickpocket (1959)
Doinel, your paper is first today only because I decided to return them in order beginning with the worst.Wenn ich diesmal deinen Aufsatz als den ersten zurückgebe, so deshalb, weil ich mit dem schlechtesten beginne. The 400 Blows (1959)
But we never beat him, mind you. - Sometimes the good old ways -- Die alten Erziehungsmethoden waren schon nicht die schlechtesten. The 400 Blows (1959)
Hail AuroraUnd dieser Film wurde im breitesten Breitfilmformat gemacht. Sleeping Beauty (1959)
Those ones there are the oldest plants on earth.Das hier sind die ältesten Pflanzen der Welt. Suddenly, Last Summer (1959)
Is not the greatest of man's new hopes that of physical rejuvenation?Meine Herrschaften. ist es nicht einer der ältesten und größten Träume der Menschheit? Seine Jugend zurückzugewinnen? Eyes Without a Face (1960)
One of your favourite words around here.Es ist 1 der beliebtesten Worte hier. A Breath of Scandal (1960)
I am one of the oldest and more malicious demons of Hell.- Absolut. Ich bin einer der ältesten und bösesten Teufel im ganzen Höllenreich. The Devil's Eye (1960)
The con man conned with the oldest badger game in the world.Ein Schwindler, hereingelegt mit dem ältesten Trick der Welt. Elmer Gantry (1960)
In medical books, they always use Latin for the interesting bits. Oh, Hattie!In Medizinbüchern sind immer die interessantesten Stellen lateinisch! The Grass Is Greener (1960)
- No, Phil. I want to run it first. - All right, quiet.Nein, ich will das zuerst testen. Peeping Tom (1960)
The only one who's losing out... is me.Und von uns allen... geht es mir am schlechtesten. Rocco and His Brothers (1960)
Well, she's not remotely your type, Gracchus.Nun, sie ist nicht im Entferntesten dein Typ, Gracchus. Spartacus (1960)
If you have complaints...take them to Shammah and the elders and let them judge.Wollt ihr Euch beschweren, tut das bei Shammah und dem Ältestenrat. The Story of Ruth (1960)
He was just summoned to the council of elders.Er wurde gerade zum Ältestenrat gerufen. The Story of Ruth (1960)
It's your duty to convene the elders and sit in judgment of the widow.Es ist Eure Pflicht, die Ältesten zu rufen und über die Witwe zu urteilen. The Story of Ruth (1960)
Boaz, the people count on the wisdom of their elders to seek out truth.Boaz, die Menschen vertrauen darauf... dass die Ältesten in ihrer Weisheit die Wahrheit finden. The Story of Ruth (1960)
I'm going to announce to the council of elders tomorrow morning... that Ruth is to be my bride.Morgen früh werde ich dem Ältestenrat verkünden... dass Ruth meine Braut wird! The Story of Ruth (1960)
He's going to claim his right to me before the elders in the morning.Er wird morgen vor den Ältesten seinen Anspruch auf mich anmelden. The Story of Ruth (1960)
Even now he's announcing your marriage before the elders.In diesem Moment verkündet er die Hochzeit vor den Ältesten. The Story of Ruth (1960)
I didn't investigate the possibilities of Cawndilla, after all.Ich konnte meine Möglichkeiten hier nicht austesten. The Sundowners (1960)
I've got the leaders' report for you, sir.Ich hab hier den Bericht der Stubenältesten. Two Way Stretch (1960)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] am_schlimmsten, am_schlechtesten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Testen /tɛstən/ 
   checking

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  testen /tɛstən/
   test

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top