ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confutation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confutation-, *confutation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confutation(n) การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
confutation(n) หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confutation (n) kˌɒnfjuːtˈɛɪʃən (k o2 n f y uu t ei1 sh @ n)
confutations (n) kˌɒnfjuːtˈɛɪʃənz (k o2 n f y uu t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widerlegung {f} | Widerlegungen {pl}confutation | confutations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駁論[ばくろん, bakuron] (n,vs) refutation; confutation [Add to Longdo]
論駁[ろんばく, ronbaku] (n,vs) refutation; confutation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confutation \Con`fu*ta"tion\, n. [L. confutatio: cf. F.
   confutation.]
   The act or process of confuting; refutation. "For the
   edification of some and the confutation of others." --Bp.
   Horne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confutation
   n 1: the speech act of refuting conclusively
   2: evidence that refutes conclusively

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top