ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

investment

IH2 N V EH1 S T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -investment-, *investment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon(n) ระยะเวลาในการลงทุน

English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
investment(n) การลงทุน, Syn. speculation, venture
investment(n) เงินลงทุน, Syn. stake, ante

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
investment(อินเวสทฺ'เมินทฺ) n. การลงทุน, เงินลงทุน, การมอบอำนาจหน้าที่, การมอบตำแหน่ง, สิ่งปกคลุม, เสื้อผ้าอาภรณ์
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
investment(n) การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน, การให้, การมอบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
investmentการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment๑. เบ้า๒. วัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investmentการลงทุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
investment castชิ้นหล่อวัสดุทำเบ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment companyบริษัทจัดการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
investment insuranceการประกันภัยการลงทุน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investmentเงินลงทุน [การบัญชี]
Investment advisorsที่ปรึกษาการลงทุน [TU Subject Heading]
Investment analysisการวิเคราะห์การลงทุน [TU Subject Heading]
Investment Bankวาณิชยกิจ, Example: มุ่งไปที่การออกหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น และหุ้นกู้ และนำหลักทรัพย์นั้นไปขายให้กับลูกค้าของบริษัท [ธุรกิจ]
Investment bankธนาคารการลงทุน, Example: สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investment bankerธนาคารการลงทุน, Example: สถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Investment commitmentภาระผูกพันในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment companyบริษัทจัดการลงทุน, Example: บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการลงทุนโดยได้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทน บริษัทจัดการลงทุนจะจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาโดยออกหน่วยลงทุนระดมเงินเข้ากองทุนรวม แล้วจัด สรรเงินที่ระดมได้ไปลงทุนต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ๆ บริษัทประเภทนี้อาจเรียกว่า management company ด้วย บริษัทจัดการลงทุนช่วยให้เงินของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนที่ยังขาดความรู้และทักษะการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ มีการกระจายการลงทุนและมีสภาพคล่อง [ตลาดทุน]
Investment disputeข้อพิพาทในการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Investment Expert Groupกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน เป็นกลไกหนึ่งภายใต้ ASEM [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Best investment in America.การลงทุนที่ดีที่สุดในอเมริกา Airplane! (1980)
Owns banks in the Caymans... runs investment portfolios for offshore drug money.เจ้าของธนาคารในเคย์แมนส์ ค้ายาเสพย์ติดนอกประเทศอะไรแบบนั้น Heat (1995)
And when it comes to my investments I always do my homework.และเมื่อมันมาถึงการลงทุนของฉัน ฉันมักจะทำบ้านของฉัน Contact (1997)
And now with the prospect of a major investment in our economic future... by Mr. Elliot Blair of Blair Industries...และตอนนี้กับโอกาสของการที่สำคัญ การลงทุนในอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา ... โดยนายเอลเลียตแบลร์ แบลร์ของอุตสาหกรรม ... Dante's Peak (1997)
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
I've posed as an investment banker.ผมปลอมตัวเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุน The Corporation (2003)
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ The Corporation (2003)
Incidentally when Hitler came in in Germany the same thing happened there investment shot up in Germany.ในเยอรมนีมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้น การลงทุนพุ่งสูงขึ้นในเยอรมนี The Corporation (2003)
Investment opportunities were improving.โอกาสในการลงทุนเปิดช่องมากขึ้น ไม่มีปัญหา The Corporation (2003)
That's why I didn't think it was as crazy an investment as everyone said.นั่นเป็นเหตุให้ฉันลงทุน ทั้งที่คนอื่นคิดว่าเป็นเรื่องโง่ๆ. National Treasure (2004)
It's an investment for my family. No need to thank me.เป็นการลงทุนเพื่อครอบครัวนะ ไม่ต้องขอบใจฉันหรอก Spin Kick (2004)
Produce Investment by CHOI Wan.Produce Investment by CHOI Wan Romance of Their Own (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investmentA 6% yield is guaranteed on the investment.
investmentA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
investmentAside from his salary, he receives money from investments.
investmentCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.
investmentEducation is an investment in the future.
investmentForeign direct investments in China amounted to $3 billion last year.
investmentHe lost a lot of money in the stock investment.
investmentI heard that he was very experienced in overseas investments.
investmentI'm eager to be allowed to do more private-sector investment.
investmentInvestment bankers are tearing their hair out over the crash.
investmentJapan's foreign direct investment reached $10 billion last year.
investmentMy investments earn about 10 percent a year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินลงทุน(n) investment, See also: investment fund, Syn. เงินทุน, Example: โรงงานขนาดเล็กแห่งนี้ใช้เงินลงทุนในการก่อตั้งมากพอๆ กับโรงงานขนาดกลาง
การลงทุน(n) investment, Example: การลงทุนครั้งนี้ของเขาคุ้มค่ากว่าที่คาดไว้หลายเท่า, Thai Definition: การออกเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทจัดการลงทุน[børisat jatkān longthun] (n, exp) EN: investment trust
บริษัทลงทุน[børisat longthun] (n, exp) EN: investment company  FR: société d'investissement [ f ]
จำนวนเงินลงทุน[jamnūan ngoen longthun] (n, exp) EN: investment
การลงทุน[kānlongthun] (n) EN: investment ; capital investment  FR: investissement [ m ]
การลงทุนมากเกินไป[kānlongthun māk koēnpai] (n, exp) EN: over-investment
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง[kānlongthun thī mī khwām sīeng sūng] (n, exp) EN: high-risk investment
การลงทุนที่สำคัญ[kānlongthun thī samkhan] (n, exp) EN: major investment
การร่วมทุน[kān ruam thun] (n, exp) EN: joint venture ; co-investment
คณะกรรมการการลงทุน[khanakammakān kānlongthun] (n, exp) EN: investment board
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน[kotmāi kīokap kānlongthun] (n, exp) EN: law of investment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVESTMENT IH2 N V EH1 S T M AH0 N T
INVESTMENT IH2 N V EH1 S M AH0 N T
INVESTMENTS IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
INVESTMENTS IH2 N V EH1 S M AH0 N T S
INVESTMENT'S IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
INVESTMENT'S IH2 N V EH1 S M AH0 N T S
INVESTMENTS' IH2 N V EH1 S T M AH0 N T S
INVESTMENTS' IH2 N V EH1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
investment (n) ˈɪnvˈɛstmənt (i1 n v e1 s t m @ n t)
investments (n) ˈɪnvˈɛstmənts (i1 n v e1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
投资银行[tóu zī yín háng, ㄊㄡˊ ㄗ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] investment banking, #16,993 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlageberater { m }investment advisor [Add to Longdo]
Anlagepapier { n } | Anlagepapiere { pl }investment security | investment securities [Add to Longdo]
Anlageportefeuille { n }investment portfolio [Add to Longdo]
Bildungsinvestition { f }investment in training [Add to Longdo]
Feinguss { m }investment casting [Add to Longdo]
Geldanlage { f }investment of money (capital) [Add to Longdo]
Investitionsanreiz { m }investment incentive [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung { f }investment and costing [Add to Longdo]
Investmentfonds { m }investment fund [Add to Longdo]
Investmentgesellschaft { f }investment company [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
インベステメントバンク[inbesutementobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
インベストメント[inbesutomento] (n) investment [Add to Longdo]
インベストメントアナリスト[inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst [Add to Longdo]
インベストメントバンキング[inbesutomentobankingu] (n) investment banking [Add to Longdo]
インベストメントバンク[inbesutomentobanku] (n) investment bank [Add to Longdo]
オープン投信[オープンとうしん, o-pun toushin] (n) open investment trust [Add to Longdo]
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management [Add to Longdo]
スポット投信[スポットとうしん, supotto toushin] (n) spot investment trust [Add to Longdo]
ユニット型投資信託[ユニットがたとうししんたく, yunitto gatatoushishintaku] (n) unit-type investment trust [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Investment \In*vest"ment\, n.
   1. The act of investing, or the state of being invested.
    [1913 Webster]
 
   2. That with which anyone is invested; a vestment.
    [1913 Webster]
 
       Whose white investments figure innocence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The act of surrounding, blocking up, or besieging
    by an armed force, or the state of being so surrounded.
    [1913 Webster]
 
       The capitulation was signed by the commander of the
       fort within six days after its investments.
                          --Marshall.
    [1913 Webster]
 
   4. The laying out of money in the purchase of some species of
    property; also, the amount of money invested, or that in
    which money is invested.
    [1913 Webster]
 
       Before the investment could be made, a change of the
       market might render it ineligible.  --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       An investment in ink, paper, and steel pens.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 investment
   n 1: the act of investing; laying out money or capital in an
      enterprise with the expectation of profit [syn:
      {investing}, {investment}]
   2: money that is invested with an expectation of profit [syn:
     {investment}, {investment funds}]
   3: the commitment of something other than money (time, energy,
     or effort) to a project with the expectation of some
     worthwhile result; "this job calls for the investment of some
     hard thinking"; "he made an emotional investment in the work"
   4: outer layer or covering of an organ or part or organism
   5: the act of putting on robes or vestments
   6: the ceremonial act of clothing someone in the insignia of an
     office; the formal promotion of a person to an office or rank
     [syn: {investment}, {investiture}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top