ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invoice

IH1 N V OY0 S   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invoice-, *invoice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invoice[N] ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้, See also: ใบส่งของ, Syn. bill
invoice[VT] ออกใบแจ้งราคาสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invoice(อิน'วอยซฺ) n. ใบส่งของ,ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ รวมทั้งราคาและอื่น ๆ vt. ทำใบส่งของให้
proforma invoicen. รายการสินค้าและรา-คาสำหรับเสนอขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
invoice(n) บัญชีรายชื่อสิ่งของ,ใบส่งของ
invoice(vt) ทำรายการของที่ซื้อ,ทำบัญชีใบส่งของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invoice๑. บัญชีสิ่งของ (ปพพ.)๒. บัญชีสินค้า (ที่ผู้ขายส่งมอบให้ผู้ซื้อ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invoiceใบกำกับสินค้า [การบัญชี]
Invoicesใบกำกับสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, based on the invoices we found in Nicholas's studio, and the duplicate paintings, we have enough to hold you on false representation.จากใบเสร็จและภาพวาดปลอม ที่เราพบในสตูดิโอของนิโคลัส เรามีหลักฐานมากพอที่จะจับคุณข้อหาหลอกลวง Worth (2012)
And now that we've got that sorted out, let me see those invoices Mr. Randol.และตอนนี้ เราจะแบ่งกัน ให้ผมดู ใบแจ้งหนี้ ของสินค้าหน่อยซิครับ คุณแรนดัล Family Time (2012)
Okay, can I see your invoices for all of your recent purchases?งั้น ขอผมดู ใบส่งสินค้าของคุณหน่อยซิ ที่จ่ายล่าสุดทั้งหมดของคุณหน่อยได้ไหม Family Time (2012)
DeHavlen falsified invoices and substituted Chinese steel.เดแฮฟลินปลอมใบสั่งซื้อ แล้วใช้เหล็กจากจีนแทน Ka Ho' Oponopono (2012)
You signed my invoice at the end of the night.คุณเซ็นแล้วนะ เมื่อคืนนี้ G.G. (2012)
Nate, the car service invoice just came through.เนทใบเรียกเก็บเงินของ บริการรถยนต์เพิ่งมาถึง The End of the Affair? (2012)
No, but here's the invoice for the gassing.ไม่ครับ แต่นี่คือใบแจ้งหนี้ค่าแก๊ซ Biology 101 (2011)
Well send me the invoice anyway.ส่งใบเสร็จมาด้วย BrotherFae of the Wolves (2011)
We found this invoice in the bathroom.เราเจอใบส่งของนี่ในห้องน้ำ Stowaway (2011)
Can you check on the invoice order?คุณสามารถตรวจสอบในการสั่งซื้อใบแจ้งหนี้? We Bought a Zoo (2011)
I've been going over these invoices for three days,ฉันดูทั้งหมดนี่ ใบเสร็จของ3ปีที่ผ่านมา The Ballad of Booth (2010)
The invoice led them to a makeshift lab, where they found human remains and large quantities of R6 compound.มีแค่ความผาสุขของฉันเท่านั้น ที่จะบรรเทาความเจ็บปวดของเธอได้ V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
invoiceOur records show that the invoice No.1111 is still outstanding.
invoiceThis is a friendly remainder about an overdue invoice.
invoiceThis is the second mail we send you referring to the invoice No.1111 which has not been settled.
invoiceWe have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.
invoiceWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบส่งของ[N] invoice, Example: บริษัทจะทำการส่งสินค้าพร้อมใบส่งของและใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า, Thai definition: เอกสารรับสิ่งของหรือสินค้าที่ส่งไปโดยผู้ส่งลงซื้อ
ใบสั่งของ[N] invoice, Thai definition: รายการใช้สั่งซื้อของ
ใบกำกับสินค้า[N] invoice, See also: bill

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแจ้งหนี้[n. exp.] (baijaēng nī) EN: invoice   
ใบกำกับราคาสินค้า[n. exp.] (bai kamkap rākhā sinkhā) EN: invoice   
ใบกำกับสินค้าของศุลกากร[n. exp.] (bai kamkap sinkhā khøng sunlakākøn) EN: customs invoice   
ใบสั่งของ[n. exp.] (baisang khøng) EN: invoice   
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe khāi tāngprathēt) EN: proforma invoice   
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
อินวอยซ์[] (inwøi) EN: invoice   
ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้า[n. exp.] (tonchabap banchī rākhā sinkhā) EN: original invoice   

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOICE    IH1 N V OY0 S
INVOICES    IH1 N V OY0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invoice    (v) ˈɪnvɔɪs (i1 n v oi s)
invoiced    (v) ˈɪnvɔɪst (i1 n v oi s t)
invoices    (v) ˈɪnvɔɪsɪz (i1 n v oi s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发票[fā piào, ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] invoice; receipt or bill for purchase, #6,289 [Add to Longdo]
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] invoice; factory price, #26,703 [Add to Longdo]
统一发票[tǒng yī fā piào, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, / ] invoice, #78,229 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fakturiermaschine {f}invoice machine [Add to Longdo]
Rechnungseingang {m}invoice receipt [Add to Longdo]
Warenrechnung {f} | Warenrechnungen {pl}invoice | invoices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インボイス[, inboisu] (n) invoice [Add to Longdo]
インヴォイス[, invoisu] (n) invoice [Add to Longdo]
仕切り書;仕切書[しきりしょ, shikirisho] (n) (See 送り状) consolidated monthly invoice; itemized invoice; itemised invoice; statement of accounts [Add to Longdo]
仕切り値段;仕切値段[しきりねだん, shikirinedan] (n) invoice price [Add to Longdo]
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) bill; job invoice [Add to Longdo]
送り状[おくりじょう, okurijou] (n) (See 仕切り書) invoice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invoice \In"voice`\, v. t. [imp. & p. p. {Invoiced}; p. pr. &
   vb. n. {Invoicing}.]
   To make a written list or account of, as goods to be sent to
   a consignee; to insert in a priced list; to write or enter in
   an invoice.
   [1913 Webster]
 
      Goods, wares, and merchandise imported from Norway, and
      invoiced in the current dollar of Norway. --Madison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invoice \In"voice`\, n. [F. envois things sent, goods forwarded,
   pl. of envoi a sending or things sent, fr. envoyer to send;
   cf. F. lettre d'envoi letter of advice of goods forwarded.
   See {Envoy}.]
   [1913 Webster]
   1. (Com.) A written account of the particulars of merchandise
    shipped or sent to a purchaser, consignee, factor, etc.,
    with the value or prices and charges annexed. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   2. The lot or set of goods as shipped or received; as, the
    merchant receives a large invoice of goods.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invoice
   n 1: an itemized statement of money owed for goods shipped or
      services rendered; "he paid his bill and left"; "send me an
      account of what I owe" [syn: {bill}, {account}, {invoice}]
   v 1: send an bill to; "She invoiced the company for her
      expenses"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top