ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shopaholic

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopaholic-, *shopaholic*
English-Thai: Longdo Dictionary
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Joyce, and I'm a shopaholic.ฉันชื่อ จอยช์ และฉันเป็นนักติดช็อป ฉันชื่อ จอยช์ และฉันเป็นนักติดช็อป Confessions of a Shopaholic (2009)
My name is Ryuichi, and I'm shopaholic.ฉันชื่อเรียวชิ ฉันเป็นนักติดช็อป Confessions of a Shopaholic (2009)
My name is D. Freak. Uh, I'm a shopaholic.ฉันชื่อ ดี ฟรีค ฉันเปฯนักติดช๊อป Confessions of a Shopaholic (2009)
Still going to Shopaholics Anonymous?ยังคงเป็นสาวนักช๊อปปริศนา? Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, excuse me. Are you going to the shopaholics meeting?โอ้ โทษที คุณกำลังไป/N บำบัดกลุ่มนักติดช๊อปหรือเปล่า Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm Rebecca Bloomwood and I'm a shopaholic.ฉัน รีเบคก้า บลูมวูด และฉันเป็นนักติดฃ๊อป Confessions of a Shopaholic (2009)
Borrowed from Suze as I am a reformed shopaholic.ขอยืมจากซูส เพราะฉันกำลังเปลี่ยนนิสัยช่างซื้อ Confessions of a Shopaholic (2009)

Japanese-English: EDICT Dictionary
買い物依存[かいものいぞん, kaimonoizon] (exp,n) compulsive buying; shopaholicism [Add to Longdo]
買い物依存症[かいものいぞんしょう, kaimonoizonshou] (n) Compulsive Buying Disorder; CBD; shopaholicism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shopaholic
      n 1: a compulsive shopper; "shopaholics can never resist a
           bargain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top