Search result for

pay for

(54 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay for-, *pay for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay for[PHRV] จ่ายเงินสำหรับ, See also: จ่ายค่า, Syn. get for, give for
pay for[PHRV] ชดใช้, See also: ชดเชย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll pay for this when you get here next yearนายจะต้องชดใช้แน่ๆ หลังจากที่นายมาอยู่ที่นี่ New Haven Can Wait (2008)
Pay for her purchases with a penny jar?จ่ายให้สำหรับการซื้อของของเธองั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
You're gonna have to pay for him yourself.คุณก็จ่ายเงินเค้าเอง Adverse Events (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
You know you're gonna pay for that.คุณรู้ว่า คุณต้องแลกกับเรื่องเหล่านี้ Joy (2008)
Merlin, you will pay for this!เมอร์ลิน เจ้าต้องชดใช้ Valiant (2008)
Merlin, you will pay for this.เมอร์ลิน,เจ้าจะต้องชดใช้ The Mark of Nimueh (2008)
I'm going to make him pay for what he did to you.ผมจะให้พวกมันได้ชดใช้กับสิ่งที่มันทำ The Moment of Truth (2008)
You'll pay for this...with your lives, all of you!พวกเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิต The Moment of Truth (2008)
Grievous is going to pay for this.กรีวัสจะต้องชดใช้ Lair of Grievous (2008)
You will pay for this treachery.เจ้าจะต้องชดใช้สำหรับการหักหลังข้า Bombad Jedi (2008)
I'll win the prize bull and pay for what I owe you!หากข้าชนะเลิศเมื่อไหร่ จะเอาเงินมาใช้คืนท่านทันที Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pay forAbout how much will I have to pay for all the treatments?
pay forAll of a sudden I remembered that I couldn't pay for so many books.
pay forCan I pay for the book by check?
pay forDid you pay for the book?
pay forDid you pay for those shoes?
pay forDo you pay for it in cash or by check?
pay forHe bargained that he should not have to pay for the car till the next month.
pay forHe said he would pay for the dinner.
pay forHow did you pay for this computer?
pay forHow much did you pay for the dress?
pay forHow much rent do you pay for the apartment?
pay forHow much we still have to pay for peace is a riddle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระเงิน[V] pay for, Syn. จ่ายเงิน, Example: ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต, Thai definition: ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป
หักหนี้[V] pay for expenses, Syn. หักบัญชี, ชำระหนี้, Example: เงินที่ได้จากการขายที่ เมื่อหักหนี้แล้วก็เหลือไม่เท่าไหร่
เสียค่าเช่า[V] pay for a rent, Syn. จ่ายค่าเช่า, Example: ที่หน้าตลาดพวกแม่ค้าต้องเสียค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท, Thai definition: จ่ายเงินค่าเช่าตามที่ตกลงไว้
เสียค่าใช้จ่าย[V] pay for expenses, Example: หากสมัครเป็นสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของสหฟาร์มคุณต้องเสียค่าใช้จ่าย 350 บาท
เสียค่าธรรมเนียม[V] pay for fee, Example: ผู้แจ้งหายต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 20 บาทตามกฎ
เสียค่าปรับ[V] pay for a fine, Syn. จ่ายค่าปรับ, Example: นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับ 100 บาท
เสียดอกเบี้ย[V] pay for interests, Example: พอสิ้นเดือนลูกหนี้ก็ต้องเตรียมเงินไว้เสียดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้, Thai definition: เสียค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้
เสียภาษี[V] pay for tax, See also: pay for duty, Syn. เสียภาษีอากร, Example: ประชาชนต้องเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงิน[v. exp.] (chamra ngoen) EN: pay for ; disburse   FR: payer ; régler une note
ชด[v.] (chot) EN: make up ; compensate ; pay for ; redeem ; atone for   FR: se racheter ; réparer ; racheter
จ่ายค่าเช่า[v. exp.] (jāi khāchao) EN: pay for a rent   FR: payer le loyer
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ[xp] (jāi khā nām khā fai) EN: pay for the utilities   FR: payer l'eau et l'électricité
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
สั่งจ่าย[v. exp.] (sang jāi) EN: order to pay for ; demand payment ; request payment   FR: mandater
ซื้อ[v.] (seū) EN: buy ; purchase ; pay for   FR: acheter ; acquérir
เสียค่าน้ำค่าไฟ[v. exp.] (sīa khā nām khā fai) EN: pay for electricity and water   FR: payer l'eau et l'électricité
เสียภาษี[n. exp.] (sīa phāsī) EN: pay for tax ; pay taxes ; pay for duty   FR: payer une taxe ; payer une redevance ; acquitter une taxe

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
メッシー君[メッシーくん, messhi-kun] (n) (sl) (See 飯・めし・1) man used by a woman to pay for her meals [Add to Longdo]
安かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for [Add to Longdo]
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor) [Add to Longdo]
罪の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime [Add to Longdo]
自腹を切る;自腹をきる[じばらをきる, jibarawokiru] (exp,v5r) to pay for with your own money [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) [Add to Longdo]
身銭を切る[みぜにをきる, mizeniwokiru] (exp,v5r) to use one's own money; to pay for from one's own pocket [Add to Longdo]
成果主義[せいかしゅぎ, seikashugi] (n) pay for performance; payment by results [Add to Longdo]
痛い目に遭わせる;痛い目に合わせる[いたいめにあわせる, itaimeniawaseru] (exp,v1) (See 痛い目に合う) to make (a person) pay for (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pay for
      v 1: have as a guest; "I invited them to a restaurant" [syn:
           {invite}, {pay for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top