ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remuneration

R IH0 M Y UW2 N ER0 EY1 SH AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remuneration-, *remuneration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remuneration[N] ค่าจ้าง, See also: ค่าตอบแทน, Syn. income, salary, wages
remuneration[N] ีีการจ่ายค่าตอบแทน, See also: การจ่ายเงิน, Syn. payment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment

English-Thai: Nontri Dictionary
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remunerationสินจ้าง, บำเหน็จ, ค่าตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As for remuneration I'm sure we will work something out that be of satisfaction to us all, yes?สำหรับค่าจ้างผมว่าคงเป็น อะไรที่เราทั้งหมดพึงพอใจ ใช่ไหม It's Better to Burn Out Than Fae Away (2011)
Summary of out-of-pocket expenses time required, remuneration funeral arrangements, so forth.ข้ารับประกันความปลอดภัยเขาไม่ได้ เข้าใจ รับผิดชอบชะตากรรมเขาก็ไม่ได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remunerationThe professor who invented it has the right to reasonable remuneration from the university.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินจ้างรางวัล[N] wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
เบี้ยบำเหน็จ[N] reward, See also: remuneration, prize, premium, bonus, gratuity, Syn. เงินรางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaēn) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay   
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
ขึ้นเงินเดือน[v. exp.] (kheun ngoen deūoen) FR: augmenter le salaire ; augmenter le rémunération
เงินเดือน[n.] (ngoendeūoen) EN: monthly salary ; salary ; pay   FR: salaire [m] ; salaire mensuel [m] ; traitement (mensuel) [m] ; paie [f] ; paye [f] ; appointements [mpl] ; rémunération [f]
เงินตอบแทน[n. exp.] (ngoen tøpthaēn) FR: rémunération [f]
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration   FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]
สินจ้างรางวัล[n. exp.] (sinjāng rāngwan) EN: wages ; remuneration ; reward ; payment ; stipend   
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMUNERATION R IH0 M Y UW2 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remuneration (n) rˈɪmjˌuːnərˈɛɪʃən (r i1 m y uu2 n @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
润笔[rùn bǐ, ㄖㄨㄣˋ ㄅㄧˇ, / ] remuneration for literary or artistic work, #142,528 [Add to Longdo]
润资[rùn zī, ㄖㄨㄣˋ ㄗ, / ] remuneration for literary or artistic work, #320,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謝礼[しゃれい, sharei] (n,vs) reward; honorarium; remuneration; (P) [Add to Longdo]
能率給[のうりつきゅう, nouritsukyuu] (n) efficiency wages; performance-based remuneration [Add to Longdo]
薄謝[はくしゃ, hakusha] (n) small consideration (remuneration, token of gratitude) [Add to Longdo]
報酬[ほうしゅう, houshuu] (n) remuneration; recompense; reward; toll; (P) [Add to Longdo]
役員報酬[やくいんほうしゅう, yakuinhoushuu] (n) officer's compensation or remuneration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remuneration \Re*mu`ner*a"tion\ (-?"sh?n), n. [L. remuneratio:
   cf. F. r['e]mun['e]ration.]
   1. The act of remunerating.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given to remunerate; an equivalent given, as
    for services, loss, or sufferings. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reward; recompense; compensation; pay; payment;
     repayment; satisfaction; requital.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remuneration
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]
   2: the act of paying for goods or services or to recompense for
     losses; "adequate remuneration for his work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top