Search result for

wages

(64 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wages-, *wages*, wage
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wages council(s)คณะกรรมการค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wages council(s)คณะกรรมการค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wages declarationการแจ้งค่าแรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wages, councilคณะกรรมการค่าจ้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wages, payment ofการชำระค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wages; wageค่าจ้าง, ค่าจ้างแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wages; wageค่าจ้าง, สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wagesค่าจ้าง [TU Subject Heading]
Wages accountบัญชีจ่ายค่าจ้าง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wages for these vagabond members are all accounted by him.ค่าจ้างคนจรจัดพวกนี้ เขาจะเป็นคนจ่ายมันเอง Beethoven Virus (2008)
Although we haven't actually discussed the level of your wages.ถึงแม้ว่าที่จริงเรา ไม่ได้คุยเรื่องอัตราค่าจ้างของคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Mankind, which destroys environment and wages war, should die.มนุษยชาติที่ทำลายธรรมชาติ ก่อสงคราม สมควรตายทั้งนั้น Death Note: L Change the World (2008)
If you want to take half the wages immediately started me on writingถ้าเจ้าอยากได้เงินครึ่งนึงก่อน ก็ช่วยข้าทำงานตอนนี้เลย Ip Man 2 (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
If you drop anything, you pay for it! It's out of your wages!เฮ้ ถ้าเจ้าทำอะไรตกหล่น เจ้าต้องชดใช้นะ หักจากค่าจ้างของเจ้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Only because you're covering Tomoko's wages for us.เพราะว่าคุณยายช่วยจ่ายค่าจ้าง คุณ โทโมโกะให้พวกหนูน่ะค่ะ From Up on Poppy Hill (2011)
We already got our wages.พวกเราได้ค่าจ้างแล้ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
You get tired of cheap suits and government wages, you give me a call.ถ้าเบื่อสูทถูกๆ หับ เงินเดือนรัฐบาลแล้ว โทร.หาผมได้นะ As You Were (2011)
I'm not looking for wages.ผมไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน Mission Creep (2011)
Then. Whether or not from my this month wages in to fasten.แน่นอน Spellbound (2011)
My pay you twice as much wages.ถ้าคุณไปแบบนี้ Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagesAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
wagesA skilled mechanic earns decent wages.
wagesCan you get along on your wages?
wagesDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
wagesHe advanced me a week's wages.
wagesHe has given us indecent wages.
wagesHe promised to pay us high wages.
wagesHere the wages are paid in proportion to the amount of work done.
wagesHis weekly wages are $20.
wagesIn Japan wages are usually in proportion to seniority.
wagesIt is difficult to break the vicious circle of wages and prices.
wagesIt is time not only to equalize men's and women's wages, but also to equalize responsibility for housework.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินจ้างรางวัล[N] wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires
จ่ายค่าจ้าง[v. exp.] (jāi khā jāng) EN: pay wages   
จ่ายเงินเดือน[v. exp.] (jāi ngoendeūoen) EN: pay wages ; pay salaries   FR: payer les salaires
กรรมตามสนอง[xp] (kam tām sanøng) EN: you get what you deserve ; the wages of sin   
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend   FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl]
ค่าจ้างสมกับงาน[n. exp.] (khājāng som kap ngān) EN: fair wages   
ค่าแรง [n.] (khāraēng) EN: wages ; pay   
ค่าแรงงาน [n. exp.] (khā raēng-ngān) EN: labour costs ; wages   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGES    W EY1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wages    (v) (w ei1 jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnabrechnung {f}wages slip [Add to Longdo]
Lohnbuchhalter {m}; Lohnbuchhalterin {f}wages clerk [Add to Longdo]
Stundenlohn {m}wages per hour; hourly wages; hourly pay [Add to Longdo]
Wagestück {n}daring deed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase [Add to Longdo]
基準外賃金[きじゅんがいちんぎん, kijungaichingin] (n) extra wages [Add to Longdo]
基準内賃金[きじゅんないちんぎん, kijunnaichingin] (n) fixed wages [Add to Longdo]
給金[きゅうきん, kyuukin] (n) (one's) pay; wages [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) [Add to Longdo]
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) salary; wages; (P) [Add to Longdo]
工賃[こうちん, kouchin] (n) wages; pay [Add to Longdo]
最賃法[さいちんほう, saichinhou] (n) Minimum Wages Act [Add to Longdo]
実質賃金[じっしつちんぎん, jisshitsuchingin] (n) real wages [Add to Longdo]
手間賃[てまちん, temachin] (n) wages (charge) for labor (labour); pay [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wages \Wa"ges\ (w[=a]"j[e^]z), n. plural in termination, but
   singular in signification. [Plural of wage; cf. F. gages,
   pl., wages, hire. See {Wage}, n.]
   1. A compensation given to a hired person for services; price
    paid for labor; recompense; hire. See {Wage}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
       The wages of sin is death.      --Rom. vi. 23.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) The share of the annual product or national
    dividend which goes as a reward to labor, as distinct from
    the remuneration received by capital in its various forms.
    This economic or technical sense of the word wages is
    broader than the current sense, and includes not only
    amounts actually paid to laborers, but the remuneration
    obtained by those who sell the products of their own work,
    and the wages of superintendence or management, which are
    earned by skill in directing the work of others.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Wages fund} (Polit. Econ.), the aggregate capital existing
    at any time in any country, which theoretically is
    unconditionally destined to be paid out in wages. It was
    formerly held, by Mill and other political economists,
    that the average rate of wages in any country at any time
    depended upon the relation of the wages fund to the number
    of laborers. This theory has been greatly modified by the
    discovery of other conditions affecting wages, which it
    does not take into account. --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See under {Wage}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wages
   n 1: a recompense for worthy acts or retribution for wrongdoing;
      "the wages of sin is death"; "virtue is its own reward"
      [syn: {wages}, {reward}, {payoff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top