ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emolument

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emolument-, *emolument*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emolument(n) เงินรายได้ (คำทางการ), See also: เงินเดือน, Syn. payment, salary, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน, เงินเดือน, รายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
emolument(n) ผลกำไร, ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน, รายได้, เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินจ้าง(n) wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตอบแทน[khā tøpthaēn] (n, exp) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay
เงินค่าจ้าง[ngoen khājāng] (n, exp) EN: wage ; payment ; earnings ; emolument  FR: salaire [ m ] ; traitement [ m ] ; émoluments [ mpl ]
สินจ้าง[sinjāng] (n) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration  FR: rémunération [ f ] ; salaire [ m ] ; appointements [ mpl ] ; compensation [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emolument
emoluments

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergütung { f } | Vergütungen { pl }emolument | emoluments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit [Add to Longdo]
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emolument \E*mol"u*ment\, n. [L. emolumentum, lit., a working
   out, fr. emoliri to move out, work out; e out + moliri to set
   in motion, exert one's self, fr. moles a huge, heavy mass:
   cf. F. ['e]molument. See {Mole} a mound.]
   The profit arising from office, employment, or labor; gain;
   compensation; advantage; perquisites, fees, or salary.
   [1913 Webster]
 
      A long . . . enjoyment of the emoluments of office.
                          --Bancroft.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emolument
   n 1: compensation received by virtue of holding an office or
      having employment (usually in the form of wages or fees);
      "a clause in the U.S. constitution prevents sitting
      legislators from receiving emoluments from their own votes"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top