ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earnings

ER1 N IH0 NG Z   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earnings-, *earnings*, earning
English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage

English-Thai: Nontri Dictionary
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Earnings Before Interest After Taxกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี [การบัญชี]
Earnings Before Per Shareกำไรสุทธิต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings managementการตกแต่งกำไร [TU Subject Heading]
Earnings per shareกำไรต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Earnings, Foregoneการสูญเสียรายได้ [การแพทย์]
Earnings, Relativeค่าจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Does he beat you if earnings are down?เขาตีเธอถ้าทำยอด ตกลงด้วยหรือเปล่า ? Visitor Q (2001)
They'll say their earnings that quarter are three and a half times consensus... and the stock will nearly double in afternoon trading.ว่ากันว่าผลประกอบกาศไตรมาศนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า แล้วราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าในตอนบ่าย Primer (2004)
The next earnings statement will bring them around.บัญชีแสดงรายได้ครั้งต่อไปจะดึงพวกเขามาเอง London. Of Course (2009)
And you monitor things like earnings and payroll?และคุณได้ตรวจสอบการเงินทุกอย่างหรือเปล่า Double Blind (2009)
2 years in the arena, and my earnings to sustain.2ปีก่อนในสังเวียน เงินที่ได้มาของข้ามอบอาหารให้พวกเค้า Sacramentum Gladiatorum (2010)
He put those earnings into real estate.เขาเอารายได้ทั้งหมดไปลงทุน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Countdown (2010)
The earnings rate went down this year.อัตราการปันผลกำไรปีนี้ลดลงมาก Cyrano Agency (2010)
Your earnings would skyrocket.รายได้ของคุณคงสูงทะลุฟ้า Clawback (2011)
His earnings are just above the legal minimum wage.แต่งานที่มีค่าแรงรายชั่วโมงสูงกว่า ค่าแรงขั้นต่ำเล็กน้อย ถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก Flower Boy Ramyun Shop (2011)
While most hedge funds suffered significant loss, you'll see our stellar earnings in the reports in front of you.กองทุนเก็งกำไรหลายแห่งเจ็บปวด จากผลขาดทุน คุณจะเห็นผลกำไรของเรา It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
You'd still be covering earnings reports in the back pages of the "journal"คุณยังคงปกปิดบัญชี รายได้ ในหน้าสุดท้ายของ สมุดบัญชีประจำวัน Infamy (2012)
And how fiscal will the quarterly earnings be?แล้วกำไรรายไตรมาส ของปีงบประมาณจะเป็นเท่าไหร่? Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earningsCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
earningsCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
earningsHis parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl.
earningsIt was difficult to live on his meager earnings.
earningsMy total income is far short of 300,000 yen a month, inclusive of extra earnings.
earningsOur earnings are in proportion to our real ability.
earningsThe deterioration of corporate earnings is yet to bottom out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang hak phāsī) EN: earnings after tax   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø hun) EN: earnings per share   
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
ลำไพ่[n.] (lamphai) EN: one's own earnings ; money earned on the side or from part-time work   FR: revenu supplémentaire [m] ; revenu complémentaire [m]
เงินค่าจ้าง[n. exp.] (ngoen khājāng) EN: wage ; payment ; earnings ; emolument   FR: salaire [m] ; traitement [m] ; émoluments [mpl]
งบกำไรสะสม[n. exp.] (ngop kamrai sasom) EN: statement of retained earnings ; statement of undistributed profits ; statement of earned surplus   
ผลกำไร[n.] (phon kamrai) EN: gain ; profit ; earnings   FR: gain [m] ; profit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARNINGS ER1 N IH0 NG Z
EARNINGS' ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earnings (n) ˈɜːʳnɪŋz (@@1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling [Add to Longdo]
Einkünfte {pl}; Einkommen {n} | voraussichtliche Einkünfteearnings | prospective earnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
バイト代[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job [Add to Longdo]
稼ぎ[かせぎ, kasegi] (n) earnings; (P) [Add to Longdo]
稼ぎ高;かせぎ高[かせぎだか, kasegidaka] (n) earnings [Add to Longdo]
株価収益率[かぶかしゅうえきりつ, kabukashuuekiritsu] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
企業業績[きぎょうぎょうせき, kigyougyouseki] (n) corporate earnings; corporate performance [Add to Longdo]
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits [Add to Longdo]
業績見通し[ぎょうせきみとおし, gyousekimitooshi] (n) earnings estimates (forecast, outlook, projection) [Add to Longdo]
業績予想[ぎょうせきよそう, gyousekiyosou] (n) earnings forecast (outlook, projection) [Add to Longdo]
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう, gensenchoushuuhyou] (n) tax certificate slip; statement of earnings; tax-income certificate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earning \Earn"ing\, n.; pl. {Earnings}.
   That which is earned; wages gained by work or services; money
   earned; -- used commonly in the plural.
   [1913 Webster]
 
      As to the common people, their stock is in their
      persons and in their earnings.      --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earnings
   n 1: the excess of revenues over outlays in a given period of
      time (including depreciation and other non-cash expenses)
      [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit},
      {profits}, {earnings}]
   2: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
     wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all their
     earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings}, {remuneration},
     {salary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top