ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salary

S AE1 L ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salary-, *salary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salary(n) เงินเดือน, See also: ค่าจ้างรายเดือน, Syn. wage, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salary(แซล'ละรี) n. เงินเดือน, Syn. wages

English-Thai: Nontri Dictionary
salary(n) เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salaryเงินเดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaryเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salary saving insuranceการประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salary, reduction ofการตัดเงินเดือน, การลดเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salaryเงินเดือน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
salary in practicing periodตกเบิก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they cancel, they lose this season's salary and next year's gig.ถ้าพวกเขายกเลิกล่ะก็ อดรับเงินเดือนตลอดฤดูเลย Dirty Dancing (1987)
- One year's salary with benefits.- เงินเดือน 1 ปี พร้อมสิทธิ์ American Beauty (1999)
Whether your salary rises or not is up to each teacherเงินเดือนของคุณจะเพิ่มขึ้น หรือลดลง ขึ้นอยู่กับความสามารถของครูแต่ละคน GTO (1999)
And how do you do it with that salary is it enough?เงินเดือนแค่นั้นพอหรือ? The Corporation (2003)
He was going to offer us the rest of our years salary if we agreed not to talk about what Monsanto had doneเขาเสนอให้เงินเดือนส่วนที่เหลือทั้งปีแก่เรา ถ้าเราตกลงว่าจะปิดปากเรื่องที่มอนซานโตทำ The Corporation (2003)
I'm sure the salary won't be a problem.เรื่องเงินเดือนคงไม่น่าจะเป็นปัญหา Match Point (2005)
I just don't think on my salary I can afford another funeral.ผมไม่คิดว่างานของผมตอนนี้ จะทำให้ผมมีปัญญาซื้อสุสานเพิ่มอีก Fido (2006)
That it's difficult to get a man to understand something if his salary depends upon his not understanding it.มันยากที่จะทำให้คนๆหนึ่งเข้าใจอะไรบางอย่าง ถ้าเงินเดือนของเขาขึ้นอยู่กับที่เพราะเขาไม่เข้าใจมัน An Inconvenient Truth (2006)
Gotta spend half your salary buying suits.ต้องใช้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน ถึงจะซื้อเสื้อสูทนั่นได้. Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Salary from the Taekwondo Hall is $800เงินในธนาคารของฉันมีแค่420เหรียญ First Cup (2007)
That's why the virus shut us down, so we can't coordinate against their next attack, which I would bet my ridiculous government salary is coming soon.ไวรัส ก็เลยปิดระบบ เราไม่สามารถประสานการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือมันได้ และผมขอเอาเงินเดือนข้าราชการอันน้อยนิด เดิมพันได้เลยว่า ใกล้แล้ว Transformers (2007)
Especially since you tuck away a third of your salary saving for a boat we don't need.ยิ่งคุณเอาเงิน1/3 ไป เพื่อซื้อเรือที่เราไม่ต้องการ Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salaryAre you content with your present salary?
salaryAside from his salary, he receives money from investments.
salaryAs soon as she got her salary, she spent it all.
salaryA trip to America was equivalent to a two-year salary for her.
salaryCan I get an advance on my salary?
salaryCan't you get by on your salary?
salaryFather gives Mother all his salary.
salaryHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
salaryHe changed in the good company of the salary.
salaryHe chooses his job only in term of salary.
salaryHe demanded that his salary be increased.
salaryHe demanded that his salary should be increased right away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าจ้างรายเดือน(n) salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เงินเดือน(n) salary, See also: monthly wage, pay, Syn. ค่าจ้างรายเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, Example: รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ, Count Unit: บาท, Thai Definition: ค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เงินตกเบิก(n) salary in practising period, Example: ผมอาจโชคดีได้รับเงินตกเบิกก้อนโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเดือน[attrā ngoendeūoen] (n, exp) EN: rate of salary  FR: niveau des salaires [ m ]
ใบรับเงินเดือน[bairap ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary statement ; pay slip  FR: fiche de salaire [ f ] ; bulletin de paie/paye [ m ]
ช่วงเงินเดือน[chūang ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary span
การลดเงินเดือน[kān lot ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary cut  FR: diminution de salaire [ f ]
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; traitement [ m ] ; appointements [ mpl ]
ค่าจ้างรายเดือน[khājāng rāideūoen] (n, exp) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings  FR: salaire mensuel [ m ] ; revenu mensuel [ m ]
ขั้นเงินเดือน[khan ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary bracket ; grade
ค่าตอบแทนรายเดือน[khā tøpthaēn rāideūoen] (n, exp) EN: salary
ค่าตอบแทนรายเดือน[khā tøpthaēn rāideūoen] (n, exp) EN: salary
ค่าตัว[khātūa] (n, exp) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SALARY S AE1 L ER0 IY0
SALARYMEN S AE1 L ER0 IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salary (n) sˈæləriː (s a1 l @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薪水[xīn shuǐ, ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ, ] salary; wage #11,864 [Add to Longdo]
工钱[gōng qián, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, / ] salary; wages #20,606 [Add to Longdo]
薪金[xīn jīn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] salary; wage #20,821 [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, ] salary #38,641 [Add to Longdo]
薪俸[xīn fèng, ㄒㄧㄣ ㄈㄥˋ, ] salary; pay #73,015 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besoldungsgruppe { f }salary grade [Add to Longdo]
Gehaltszulage { f }salary increase [Add to Longdo]
Gehaltsstufe { f }; Gehaltsklasse { f }salary level; salary grade [Add to Longdo]
Gehalt { n }; Besoldung { f }; Bezug { m } [ Ös. ] | Gehälter { pl }; Besoldungen { pl }; Bezüge { pl } | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Gehaltsvorstellung { f }salary requirement [Add to Longdo]
Lohnart { f }salary type [Add to Longdo]
Vergütung { f } | Vergütungen { pl }salary | salaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
固定[こてい, kotei] (n, vs, adj-no) fixation; fixing (e.g. salary, capital); (P) #2,789 [Add to Longdo]
食べる(P);喰べる(iK)[たべる, taberu] (v1, vt) (1) to eat; (2) to live on (e.g. a salary); to live off; to subsist on; (P) #5,430 [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) { ling } (also written as 活) conjugation; inflection; (P) #5,810 [Add to Longdo]
サラ[sara] (pref, suf) (abbr) (See サラリー, サラリーマン) salary; salaryman #7,046 [Add to Longdo]
年俸[ねんぽう, nenpou] (n) annual salary; (P) #7,442 [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n, vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) #11,280 [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei #13,091 [Add to Longdo]
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n, vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P) #13,604 [Add to Longdo]
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) salary; wages; (P) #14,587 [Add to Longdo]
リーマン[ri-man] (n) (abbr) (sl) (See サラリーマン) salary man; (P) #16,801 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top