Search result for

salary

(76 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salary-, *salary*
English-Thai: Longdo Dictionary
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salary[N] เงินเดือน, See also: ค่าจ้างรายเดือน, Syn. wage, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salary(แซล'ละรี) n. เงินเดือน, Syn. wages

English-Thai: Nontri Dictionary
salary(n) เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salaryเงินเดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salaryเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
salary saving insuranceการประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salary, reduction ofการตัดเงินเดือน, การลดเงินเดือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salaryเงินเดือน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
salary in practicing periodตกเบิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm withholding your salary history from every hospital {\in the tri-state area}in this region.ฉันจะไม่ยอมให้ประวัติเงินเดือนคุณกับโรงพยาบาลในเขตนี้ Dying Changes Everything (2008)
- During which they've agreed to continue to pay your full salary for a period...พวกเขาจะจ่ายเงินเดือนเต็มอัตรา ตอนคุณ... Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
His suit, his suit-- you don't buy a suit like that on a cop's salary or pulling weekend gigs as a driver.สูทของเขา สูทของเขา-- นายคงไม่ซื้อสูทแบบนั้น ที่ดูเหมือนตำรวจยศสูงมาขับรถรับจ้าง Breaking and Entering (2008)
Money. First month's salary. Please go.มันนี่ เอาไป เงินเดือนเธอ The Ramen Girl (2008)
You take on a daily column, I will double your salary.นายเขียนคอลัมน์ประจำ แล้วฉันจะขึ้นเงินเดือนให้สองเท่า Marley & Me (2008)
But if I could get an advance on my salary, I could at least get the surgery ball rolling. Whoa!แต่ถ้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ ฉันก็จะผ่าตัดได้ Burn After Reading (2008)
Look, Ted, I know that you can't authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can't you?- โอเคเท้ด คุณอาจจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าไม่ได้ แต่คุณอาจทำเรื่องได้ ใช่มั้ย Burn After Reading (2008)
- My salary is X, my expenses are Y.-เงินเดือนฉันคือ X ค่าใช้จ่ายฉันคือ Y Taken (2008)
So if I get a scratch on it, they take it out of my salary. So two parking spaces provides me with what I callการจอดคร่อมสองเลนจะให้สิ่งที่ผมเรียกว่า ช่องว่างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ Bedtime Stories (2008)
...his salary is too high.- ท่านได้รับเงินเดือนมากเกินไป Invictus (2009)
Give me the houses and cars they give him, I'll donate a third of my salary too.ขอบ้านและรถอย่างนั้นด้วยสิ.. แล้วฉันจะบริจาคเงินเดือนให้การกุศลเหมือนกัน Invictus (2009)
Pretty much my entire first month's salary.นี่มันเงินเดือนทั้งเดือนของฉันเลยนะ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salaryAre you content with your present salary?
salaryAside from his salary, he receives money from investments.
salaryAs soon as she got her salary, she spent it all.
salaryA trip to America was equivalent to a two-year salary for her.
salaryCan I get an advance on my salary?
salaryCan't you get by on your salary?
salaryFather gives Mother all his salary.
salaryHe and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.
salaryHe changed in the good company of the salary.
salaryHe chooses his job only in term of salary.
salaryHe demanded that his salary be increased.
salaryHe demanded that his salary should be increased right away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าจ้างรายเดือน[N] salary, See also: income, wage, earnings, Syn. เงินเดือน, Example: โรงงานนี้จ่ายเงินเป็นค่าจ้างรายเดือนให้กับคนงาน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เงินเดือน[N] salary, See also: monthly wage, pay, Syn. ค่าจ้างรายเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, Example: รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ, Count unit: บาท, Thai definition: ค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
เงินตกเบิก[N] salary in practising period, Example: ผมอาจโชคดีได้รับเงินตกเบิกก้อนโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoendeūoen) EN: salary statement ; pay slip   FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoendeūoen) EN: salary span   
การลดเงินเดือน[n. exp.] (kān lot ngoendeūoen) EN: salary cut   FR: diminution de salaire [f]
ค่าจ้าง[n.] (khājāng) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend   FR: salaire [m] ; paie [f] ; paye [f] ; traitement [m] ; appointements [mpl]
ค่าจ้างรายเดือน[n. exp.] (khājāng rāideūoen) EN: monthly wage ; salary ; income ; wage ; earnings   FR: salaire mensuel [m] ; revenu mensuel [m]
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoendeūoen) EN: salary bracket ; grade   
ค่าตอบแทนรายเดือน[n. exp.] (khā tøpthaēn rāideūoen) EN: salary   
ค่าตอบแทนรายเดือน[n. exp.] (khā tøpthaēn rāideūoen) EN: salary   
ค่าตัว[n. exp.] (khātūa) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary   

CMU English Pronouncing Dictionary
SALARY    S AE1 L ER0 IY0
SALARYMEN    S AE1 L ER0 IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salary    (n) (s a1 l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besoldungsgruppe {f}salary grade [Add to Longdo]
Gehalt {n}; Besoldung {f}; Bezug {m} [Ös.] | Gehälter {pl}; Besoldungen {pl}; Bezüge {pl} | ein Gehalt beziehen; ein Gehalt erhalten | der Leistung entsprechendes Gehaltsalary | salaries | to draw a salary | salary commensurate with one's performance [Add to Longdo]
Gehaltsstufe {f}; Gehaltsklasse {f}salary level; salary grade [Add to Longdo]
Gehaltsvorstellung {f}salary requirement [Add to Longdo]
Gehaltszulage {f}salary increase [Add to Longdo]
Lohnart {f}salary type [Add to Longdo]
Vergütung {f} | Vergütungen {pl}salary | salaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サラ[, sara] (pref,suf) (abbr) (See サラリー,サラリーマン) salary; salaryman [Add to Longdo]
サラリー[, sarari-] (n) salary; (P) [Add to Longdo]
ベースアップ[, be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]
リーマン[, ri-man] (n) (abbr) (sl) (See サラリーマン) salary man; (P) [Add to Longdo]
安月給[やすげっきゅう, yasugekkyuu] (n) low salary [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
給与[きゅうよ, kyuuyo] (n,vs) pay; salary; wages; allowance; grant; supply; (P) [Add to Longdo]
給料[きゅうりょう, kyuuryou] (n) salary; wages; (P) [Add to Longdo]
月給[げっきゅう, gekkyuu] (n) monthly salary; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, ] salary [Add to Longdo]
工钱[gōng qián, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ, / ] salary; wages [Add to Longdo]
薪俸[xīn fèng, ㄒㄧㄣ ㄈㄥˋ, ] salary; pay [Add to Longdo]
薪水[xīn shuǐ, ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ, ] salary; wage [Add to Longdo]
薪金[xīn jīn, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] salary; wage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salary \Sal"a*ry\ v. t. [imp. & p. p. {Salaried}; p. pr. & vb.
   n. {Salarying}.]
   To pay, or agree to pay, a salary to; to attach salary to;
   as, to salary a clerk; to salary a position.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salary \Sal"a*ry\, a. [L. salarius.]
   Saline [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salary \Sal"a*ry\, n.; pl. {Salaries}. [F. salaire, L. salarium,
   originally, salt money, the money given to the Roman soldiers
   for salt, which was a part of their pay, fr. salarius
   belonging to salt, fr. sal salt. See {Salt}.]
   The recompense or consideration paid, or stipulated to be
   paid, to a person at regular intervals for services; fixed
   wages, as by the year, quarter, or month; stipend; hire.
   [1913 Webster]
 
      This is hire and salary, not revenge.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Recompense for services paid at, or reckoned by, short
      intervals, as a day or week, is usually called wages.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Stipend; pay; wages; hire; allowance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salary
   n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he
      wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all
      their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings},
      {remuneration}, {salary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top