ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parricide

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parricide-, *parricide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parricide(n) การฆ่าบิดามารดา, See also: ปิตุฆาต, มาตุฆาต, Syn. patricide, matricide, killing
parricide(n) ผู้ฆ่าบิดามารดา, See also: ผู้กระทำปิตุฆาต / มาตุฆาต, Syn. killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parricide(แพ'ริไซด) n. การฆ่าพ่อหรือแม่, ผู้กระทำดังกล่าว, See also: parricidal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
parricide(n) ผู้ทำปิตุฆาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parricideความผิดฐานฆ่าบิดา, ผู้มีความผิดฐานฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parricide (n) pˈærɪsaɪd (p a1 r i s ai d)
parricides (n) pˈærɪsaɪdz (p a1 r i s ai d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親殺し[おやごろし, oyagoroshi] (n, vs) parricide [Add to Longdo]
尊属殺人[そんぞくさつじん, sonzokusatsujin] (n) patricide; parricide; matricide [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parricide \Par"ri*cide\, n. [F., fr. L. parricida; pater father
   + caedere to kill. See {Father}, {Homicide}, and cf.
   {Patricide}.]
   [1913 Webster]
   1. Properly, one who murders one's own father; in a wider
    sense, one who murders one's father or mother or any
    ancestor.
    [1913 Webster]
 
   2. [L. parricidium.] The act or crime of murdering one's own
    father or any ancestor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parricide
   n 1: someone who kills his or her parent
   2: the murder of your own father or mother

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top