ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

balk

B AO1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balk-, *balk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk(vi) หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
balk(vi) ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
balk(n) การหยุดยั้ง, Syn. bond
balk(n) ความผิดหวัง, See also: ความพ่ายแพ้
balky(adj) ที่เป็นอุปสรรค, Syn. contrary
balk at(phrv) คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. bail at, burke at, jib at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi., vt. หยุด, ชะงัก, ขัดขวาง, คัดค้าน n. การหยุดยั้ง, ความพ่ายแพ้, ความผิดหวัง, ที่ดินที่ไม่ได้ไถ, ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
balkan(บอล'เคิน) adj. เกี่ยวกับแหลมบอลข่าน (ประชาชน, เทือกเขา, ภาษาและอื่น ๆ) -Phr. (the Balkans ประเทศต่าง ๆ ของแหลมบอลข่าน), See also: balkanite adj.
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น, หยุด, ตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก, การหยุดยั้ง, การชะงักงัน
balk(vi, vt) หยุดชะงัก, หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก, ซึ่งชะงักงัน, ซึ่งหยุดนิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balk ring; baulk ringแหวนช่วยการเข้าเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balkan Endemic Nephropathyโรคไตอักเสบบริเวณคาบสมุทรบาลข่าน [การแพทย์]
Balkan Frameโครงติดเตียงสำหรับดึงแขวนกระดูก [การแพทย์]
Balkan Peninsulaคาบสมุทรบอลข่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something tells me you're the type who might balk at a tax bill that big.บางอย่างบอกฉัน คุณจะต้องแย่แน่ สำหรับภาษีขนาดนั้น What's Up, Tiger Mommy? (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balkThe Balkan Mountain range runs across Bulgaria from west to east.
balkThe police balked the criminal's escape.
balkThe vampire legend flourishes in the Balkans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันท่า(v) interpose, See also: balk another's way or plan, Example: เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BALK B AO1 K
BALK B AA1 L K
BALKE B EY1 L K
BALKY B AO1 K IY0
BALKO B AE1 L K OW0
BALKS B AO1 K S
BALKAN B AO1 L K AH0 N
BALKED B AO1 K T
BALKIN B AE1 L K IH0 N
BALKANS B AO1 L K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balk (v) bˈɔːk (b oo1 k)
balks (v) bˈɔːks (b oo1 k s)
balked (v) bˈɔːkt (b oo1 k t)
balking (v) bˈɔːkɪŋ (b oo1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴尔干[Bā ěr gān, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ, / ] Balkan, #56,249 [Add to Longdo]
巴尔干半岛[Bā ěr gān Bàn dǎo, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Balkan Peninsula, #72,957 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม, See also: Related: Terrasse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkanisierung { f }balkanization [Add to Longdo]
Balken { m }; Träger { m } | Balken { pl }; Träger { pl } | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Balken { m }joist [Add to Longdo]
Balken { m }timber [Add to Longdo]
Balken { m }; Holm { m }; Dorn { m }arbor [Add to Longdo]
Balken { m }; Hauptbalken { m }balk [ Am. ]; baulk [ Br. ] [Add to Longdo]
Balkenanzeige { f }bargraph [Add to Longdo]
Balkendiagramm { n }bar chart [Add to Longdo]
Balkon { m }; Galerie { f } | Balkone { pl }balcony | balconies [Add to Longdo]
Hindernis { n }; Hemmnis { n }balk [ Am. ]; baulk [ Br. ] [Add to Longdo]
Balkan { m }; Balkanstaaten { pl }the Balkans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルカン戦争[バルカンせんそう, barukan sensou] (n) Balkan Wars (1912, 1913) [Add to Longdo]
ボーク[bo-ku] (n) balk; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n, vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鳥居[とりい, torii] balkenfoermiges_Schreintor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\ (b[add]k), n. [AS. balca beam, ridge; akin to Icel.
   b[=a]lkr partition, bj[=a]lki beam, OS. balko, G. balken; cf.
   Gael. balc ridge of earth between two furrows. Cf. {Balcony},
   {Balk}, v. t., 3d {Bulk}.]
   1. A ridge of land left unplowed between furrows, or at the
    end of a field; a piece missed by the plow slipping aside.
    [1913 Webster]
 
       Bad plowmen made balks of such ground. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A great beam, rafter, or timber; esp., the tie-beam of a
    house. The loft above was called "the balks."
    [1913 Webster]
 
       Tubs hanging in the balks.      --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) One of the beams connecting the successive supports
    of a trestle bridge or bateau bridge.
    [1913 Webster]
 
   4. A hindrance or disappointment; a check.
    [1913 Webster]
 
       A balk to the confidence of the bold undertaker.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   5. A sudden and obstinate stop; a failure.
    [1913 Webster]
 
   6. (Baseball) A deceptive gesture of the pitcher, as if to
    deliver the ball. It is illegal and is penalized by
    allowing the runners on base to advance one base.
    [1913 Webster]
 
   {Balk line} (Billiards), a line across a billiard table near
    one end, marking a limit within which the cue balls are
    placed in beginning a game; also, a line around the table,
    parallel to the sides, used in playing a particular game,
    called the balk line game.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. i.
   1. To engage in contradiction; to be in opposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In strifeful terms with him to balk. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To stop abruptly and stand still obstinately; to jib; to
    stop short; to swerve; as, the horse balks.
    [1913 Webster]
 
   Note: This has been regarded as an Americanism, but it occurs
      in Spenser's "Fa["e]rie Queene," Book IV., 10, xxv.
      [1913 Webster]
 
         Ne ever ought but of their true loves talkt,
         Ne ever for rebuke or blame of any balkt.
      [1913 Webster]
 
   3. (Baseball) to commit a balk[6]; -- of a pitcher.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. t. [imp. & p. p. {Balked} (b[add]kt); p. pr. &
   vb. n. {Balking}.] [From {Balk} a beam; orig. to put a balk
   or beam in one's way, in order to stop or hinder. Cf., for
   sense 2, AS. on balcan legan to lay in heaps.]
   [1913 Webster]
   1. To leave or make balks in. [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. To leave heaped up; to heap up in piles. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ten thousand bold Scots, two and twenty knights,
       Balk'd in their own blood did Sir Walter see.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To omit, miss, or overlook by chance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To miss intentionally; to avoid; to shun; to refuse; to
    let go by; to shirk. [Obs. or Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       By reason of the contagion then in London, we balked
       the inns.               --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Sick he is, and keeps his bed, and balks his meat.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       Nor doth he any creature balk,
       But lays on all he meeteth.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. To disappoint; to frustrate; to foil; to baffle; to
    thwart; as, to balk expectation.
    [1913 Webster]
 
       They shall not balk my entrance.   --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. i. [Prob. from D. balken to bray, bawl.]
   To indicate to fishermen, by shouts or signals from shore,
   the direction taken by the shoals of herring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balk
   n 1: the area on a billiard table behind the balkline; "a player
      with ball in hand must play from the balk" [syn: {balk},
      {baulk}]
   2: something immaterial that interferes with or delays action or
     progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
     {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   3: one of several parallel sloping beams that support a roof
     [syn: {rafter}, {balk}, {baulk}]
   4: an illegal pitching motion while runners are on base
   v 1: refuse to comply [syn: {resist}, {balk}, {baulk}, {jib}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 balk
  beam; girder

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 balk /bɑlk/
  beam; girder

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top