ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alexia

AH0 L EH1 K S IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alexia-, *alexia*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alexia(n) การสูญเสียความสามารถในการอ่าน, Syn. word blindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alexia; amnesia, visual; aphasia, visual; blindness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์การเห็น, ภาวะเสียการอ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Alexia without Agraphiaเขียนได้ถูกต้องแต่อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น, อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alexia branson, as she was known back then.อเล็กซิส แบรนสัน ชื่อของเธอในขณะนั้น The Dinner Party (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALEXIA AH0 L EH1 K S IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alexia (n) ˈəlˈɛksɪəʳ (@1 l e1 k s i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失读症[shī dú zhèng, ㄕ ㄉㄨˊ ㄓㄥˋ, / ] alexia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alexia \A*lex"i*a\ ([.a]*l[e^]ks"[i^]*[.a]), n. [NL.; a- not +
   Gr. le`xis speech, fr. le`gein to speak, confused with L.
   legere to read.] (Med.)
   (a) Inability to read aloud, due to brain disease; the
     meanings of the words is nevertheless understood. Called
     also {motor alexia}.
   (b) Inability, due to brain disease, to understand written or
     printed symbols. Called also {Word blindness} and {text
     blindness}.
     [Webster 1913 Suppl. + AS] Alexipharmac

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alexia
   n 1: inability to perceive written words [syn: {visual aphasia},
      {alexia}, {word blindness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top