ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chagrin

SH AH0 G R IH1 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chagrin-, *chagrin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chagrin[N] ความรำคาญใจจากการผิดหวังหรือความอาย, Syn. vexation
chagrin[VT] รำคาญใจจากการผิดหวังหรือการอาย, Syn. vex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chagrin(?ะกรีน') vt.,n. (ความ) เสียใจ,โทมใจ,ผิดหวัง, Syn. distress

English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chagrinI was chagrined at missing you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
สลด[X] (salot) EN: saddened   FR: triste ; chagrin ; malheureux
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited   FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering   FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAGRIN SH AH0 G R IH1 N
CHAGRINED SH AH0 G R IH1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chagrin (v) ʃˈægrɪn (sh a1 g r i n)
chagrins (v) ʃˈægrɪnz (sh a1 g r i n z)
chagrined (v) ʃˈægrɪnd (sh a1 g r i n d)
chagrining (v) ʃˈægrɪnɪŋ (sh a1 g r i n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]
悔し涙;悔やし涙[くやしなみだ, kuyashinamida] (n) vexation; chagrin [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]
残念至極[ざんねんしごく, zannenshigoku] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
惜しくも[おしくも, oshikumo] (n) to one's regret (chagrin); regrettably [Add to Longdo]
憤悶[ふんもん, funmon] (n,vs) (arch) (See 憤懣) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
憤懣;忿懣[ふんまん, funman] (n,vs) anger; resentment; indignation; chagrin; irritation [Add to Longdo]
無念[むねん, munen] (adj-na,n) (1) chagrin; regret; (2) {Buddh} (See 有念) free from obstructive thoughts; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chagrin \Cha*grin"\, n. [F., fr. chagrin shagreen, a particular
   kind of rough and grained leather; also a rough fishskin used
   for graters and files; hence (Fig.), a gnawing, corroding
   grief. See {Shagreen}.]
   Vexation; mortification.
   [1913 Webster]
 
      I must own that I felt rather vexation and chagrin than
      hope and satisfaction.          --Richard
                          Porson.
   [1913 Webster]
 
      Hear me, and touch Belinda with chagrin. --Pope.
 
   Syn: Vexation; mortification; peevishness; fretfulness;
     disgust; disquiet.
 
   Usage: {Chagrin}, {Vexation}, {Mortification}. These words
      agree in the general sense of pain produced by
      untoward circumstances. Vexation is a feeling of
      disquietude or irritating uneasiness from numerous
      causes, such as losses, disappointments, etc.
      Mortification is a stronger word, and denotes that
      keen sense of pain which results from wounded pride or
      humiliating occurrences. Chagrin is literally the
      cutting pain produced by the friction of Shagreen
      leather; in its figurative sense, it varies in
      meaning, denoting in its lower degrees simply a state
      of vexation, and its higher degrees the keenest sense
      of mortification. "Vexation arises chiefly from our
      wishes and views being crossed: mortification, from
      our self-importance being hurt; chagrin, from a
      mixture of the two."          --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chagrin \Cha*grin"\, v. t. [imp. & p. p. {Chagrined}; p. pr. &
   vb. n. {Chargrining}.] [Cf. F. chagriner See {Chagrin}, n.]
   To excite ill-humor in; to vex; to mortify; as, he was not a
   little chagrined.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chagrin \Cha*grin"\, v. i.
   To be vexed or annoyed. --Fielding.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chagrin \Cha*grin"\, a.
   Chagrined. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chagrin
   n 1: strong feelings of embarrassment [syn: {chagrin},
      {humiliation}, {mortification}]
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chagrin /ʃagʀɛ̃/ 
  affliction; grief; sorrow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top