Search result for

felony

(28 entries)
(0.0357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felony-, *felony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felony[N] อาชญากรรม, See also: การฆาตกรรม, การข่มขืนกระทำชำเรา, การกระทำผิด, Syn. crime, misdeed, misbehavior, Ant. good, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)

English-Thai: Nontri Dictionary
felony(n) อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you look like a walking felony?คุณจะดูเหมือนสาวยั่วสวาทไปหน่อยมั้ยเนี่ย Legally Blonde (2001)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
If I touch that floor, it's a felony.ถ้าหากผมสัมผัสกับพื้นบ้าน ข้อหาจะร้ายแรงมาก Mr. Monk and the Game Show (2004)
[Laughs] Well, besides the fact that I tore my dress... nearly choked to death and the felony charges, no.คือนอกจากเรื่องที่ชุดฉันขาด เกือบสำลักตาย และติดคุก ไม่มีมั้ง Just My Luck (2006)
We've attached these names to our temporary felony want,เราใส่ชื่อพวกนี้ไปกับรายชื่อผู้ถูกต้องการตัวในคดีร้ายแรง There's Something About Harry (2007)
13 of those have felony records.13 ศพในนั้นมีประวัติคดีร้ายแรง See-Through (2007)
This is such a felony, what you're doing.ทำแบบนี้จะผิดข้อหาร้ายแรงนะ Transformers (2007)
No felony convictions.ไม่ได้มีโทษทางอาชญากรรม In the Valley of Elah (2007)
Honey, two minutes is being late, but an hour is approaching a felony.ตัวเอง สองนาทีนี่ช้านะ แต่ถ้าชั่วโมงนึงนี่ร้ายแรงเลยหละ High School Musical 2 (2007)
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ Crazy Handful of Nothin' (2008)
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder.สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม Page Turner (2008)
Does it involve charging me with a felony?มันเกี่ยวกับการจับผมคดีอาญารึเปล่า? Finding Freebo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FELONY    F EH1 L AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felony    (n) (f e1 l @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalverbrechen {n}; Verbrechen {n} | Kapitalverbrechen {pl}; Verbrechen {pl}felony | felonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
重罪[じゅうざい, juuzai] (n,adj-no) felony; serious crime [Add to Longdo]
重大犯罪[じゅうだいはんざい, juudaihanzai] (n) (See 重犯) serious crime; felony [Add to Longdo]
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender [Add to Longdo]
重犯罪[じゅうはんざい, juuhanzai] (n) felony; serious crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felony \Fel"o*ny\, n.; pl. {Felonies}. [OE. felonie cruelty, OF.
   felonie, F. f['e]lonie treachery, malice. See {Felon}, n.]
   1. (Feudal Law) An act on the part of the vassal which cost
    him his fee by forfeiture. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   2. (O.Eng.Law) An offense which occasions a total forfeiture
    either lands or goods, or both, at the common law, and to
    which capital or other punishment may be added, according
    to the degree of guilt.
    [1913 Webster]
 
   3. A heinous crime; especially, a crime punishable by death
    or imprisonment.
    [1913 Webster]
 
   Note: Forfeiture for crime having been generally abolished in
      the United States, the term felony, in American law,
      has lost this point of distinction; and its meaning,
      where not fixed by statute, is somewhat vague and
      undefined; generally, however, it is used to denote an
      offense of a high grade, punishable either capitally or
      by a term of imprisonment. In Massachusetts, by
      statute, any crime punishable by death or imprisonment
      in the state prison, and no other, is a felony; so in
      New York. the tendency now is to obliterate the
      distinction between felonies and misdemeanors; and this
      has been done partially in England, and completely in
      some of the States of the Union. The distinction is
      purely arbitrary, and its entire abolition is only a
      question of time.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is no lawyer who would undertake to tell what a
      felony is, otherwise than by enumerating the various
      kinds of offenses which are so called. originally, the
      word felony had a meaning: it denoted all offenses the
      penalty of which included forfeiture of goods; but
      subsequent acts of Parliament have declared various
      offenses to be felonies, without enjoining that
      penalty, and have taken away the penalty from others,
      which continue, nevertheless, to be called felonies,
      insomuch that the acts so called have now no property
      whatever in common, save that of being unlawful and
      purnishable. --J. S. Mill.
      [1913 Webster]
 
   {To compound a felony}. See under {Compound}, v. t.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felony
   n 1: a serious crime (such as murder or arson)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top