ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

black book

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -black book-, *black book*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now you gotta trade in great books for black books?ตอนนี้นายจะต้องเอาหนังสือดีๆ / ไปแลกกับหนังสือคนดำเหรอ? American History X (1998)
That's Ed's famous black book.สมุดดำที่มีชื่อเสียงของเอ็ด Mulholland Dr. (2001)
There's nothing more than the Company's little black book.นี่มันไม่มีอะไรมากไปกว่า หนังสือลับของ คอมพานี Going Under (2008)
What if it's not just the Company's little black book?ถ้าเกิดมันไม่ใช่แค่บัญชีดำของ คอมพานี Going Under (2008)
Their little black book. We can get it. The names, numbers, operators.สมุดบัญชีดำ พวกเราสามารถเอามันได้ ทั้งชื่อ เบอร์ Just Business (2008)
It's like the company's black book.มันเหมือนกับสมุดลับขององค์กร Scylla (2008)
It's the company's little black book.มันคือหนังสือสีดำเล่มเล็ก ๆ ขององค์กร Scylla (2008)
It's like the company's black book.มันเหมือนกับสมุดลับของ เดอะคอมพานี Eagles and Angels (2008)
It's the Company's little black book.เป็นบันทึกข้อมูลของคอมพานี Five the Hard Way (2008)
Offered up for just a little old Black book.เสนอกันเพื่อแลกกับ สมุดบัญชีดำเก่าๆ เล่มเดียว The Price (2008)
Is just the Company's little Black book.เป็นแค่สมุดบัญฃีดำของคัมพานี The Price (2008)
And these junior crime fighters here, these Junior G-men, has, every one of them, stopped some crime from occurring and forestalled an entry into the black book of criminal deeds.นักต่อสู้นักอาชญกรรมเหล่านี้ มือปราบเหล่านี้ทุกๆคน จะหยุดอาชญกรรมไม่ให้เกิดขึ้น Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
black bookJim is in my black book.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Black book \Black" book`\ (bl[a^]k" b[oo^]k`).
   1. One of several books of a political character, published
    at different times and for different purposes; -- so
    called either from the color of the binding, or from the
    character of the contents.
    [1913 Webster]
 
   2. A book compiled in the twelfth century, containing a
    description of the court of exchequer of England, an
    official statement of the revenues of the crown, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A book containing details of the enormities practiced in
    the English monasteries and religious houses, compiled by
    order of their visitors under Henry VIII., to hasten their
    dissolution.
    [1913 Webster]
 
   4. A book of admiralty law, of the highest authority,
    compiled in the reign of Edw. III. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   5. A book kept for the purpose of registering the names of
    persons liable to censure or punishment, as in the English
    universities, or the English armies.
    [1913 Webster]
 
   6. Any book which treats of necromancy.
    [1913 Webster]
 
   7. A book containing a {black list}.
    [PJC]
 
   8. A book kept by a single man, containing a list of women
    whom he calls occasionally for a social date; -- usually
    used in the phrase {little black book}. [jocose]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 black book
   n 1: a list of people who are out of favor [syn: {blacklist},
      {black book}, {shitlist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top