ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

censor

S EH1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censor-, *censor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censor(n) คนจับผิด, Syn. faultfinder
censor(n) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor(vt) ตรวจสอบ, Syn. examine
censor(vt) ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censor(n) ผู้ควบคุมความประพฤติ
censorial(adj) ที่ตรวจสอบ
censorious(adj) ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ, Syn. faultfinding, carping
censorship(n) การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด, เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย, พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ, เซนเซอร์, ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง, จับผิด, หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์, การตรวจสอบ, อำนาจการตรวจสอบ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง, พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต, ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม, ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ, ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม, ตรวจหนังสือพิมพ์, จับผิด, ตรวจสอบ, เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม, จับผิด, หาเรื่อง, วิจารณ์
censorship(n) การติชม, การตรวจหนังสือพิมพ์, การตรวจตรา, การตรวจสอบ, การเซนเซอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์, การตรวจพิจารณาข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorship, motion-pictureการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censorshipการเซ็นเซอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
censorableในลักษณะที่น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
God! You can be sure the British won't censor that.พวกอังกฤษไม่เซ็นเซอร์เรื่องนี้แน่นอน Gandhi (1982)
And where once you had the freedom to object to think and speak as you saw fit you now have censors and surveillance coercing your conformity and soliciting submission.ครั้งนึง เราเคยมีอำนาจอันเสรีที่จะคัดค้าน... ...ใครก็แล้วแต่ที่คิดหรือพูดต่างออกไป... ...แต่จู่ๆก็มีหน่วยงานคอยตรวจสอบ บังคับให้ทุกอย่างสอดคล้องกับที่รัฐต้องการ... V for Vendetta (2005)
He's concerned about one of the censor board in the control room.เขาเป็นกังวลเกี่ยวกับระบบตรวจจับตัวหนึ่ง ในห้องควบคุม Goodbye to All That (2008)
Now you can fire me, you can censor me--คุณจะไล่ผมออกก็ได้ หรือไม่ก็เซ็นเซอร์ผม Shanghai (2010)
Censor me a while to come back, etc.ข้าถามหน่อยนะครับ ท่านมีเคล็ดลับอะไรถึงอยู่ได้นานขนาดนี้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
They lower education, they limit culture, censor information.พวกเขาก็ให้มีการศึกษาที่ต่ำ พวกเขาจำกัดค่านิยมและความเชื่อ ตรวจสอบข้อมูล Enemy (2013)
They censor any means of individual expression.พวกเขาตรวจสอบทุกช่องทางของการแสดงออกส่วนบุคคล Enemy (2013)
They lower education, limit culture, they censor any means of self-expression.พวกเขาก็ให้การศึกษาในระดับต่ำ จำกัดค่านิยมและความเชื่อ พวกเขาตรวจสอบ ทุกๆช่องทางของการแสดงออกส่วนบุคคล Enemy (2013)
Don't censor him!อย่าเซ็นเซอร์เขา! Advanced Documentary Filmmaking (2013)
I need to get something out of the country without the censors seeing it.อยากส่งบางอย่างออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นน่ะ Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
censor"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ(v) check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจข่าว(v) censor, See also: verify the news, Example: บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์, Thai Definition: พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเซ็นเซอร์[kān sensoē] (n) EN: censorship  FR: censure [ f[
เซ็นเซอร์[sensoē] (n) EN: censor  FR: censurer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CENSOR S EH1 N S ER0
CENSORS S EH1 N S ER0 Z
CENSORED S EH1 N S ER0 D
CENSORING S EH1 N S ER0 IH0 NG
CENSORSHIP S EH1 N S ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censor (v) sˈɛnsər (s e1 n s @ r)
censors (v) sˈɛnsəz (s e1 n s @ z)
censored (v) sˈɛnsəd (s e1 n s @ d)
censoring (v) sˈɛnsərɪŋ (s e1 n s @ r i ng)
censorious (j) sˈɛnsˈɔːrɪəʳs (s e1 n s oo1 r i@ s)
censorship (n) sˈɛnsəʃɪp (s e1 n s @ sh i p)
censorships (n) sˈɛnsəʃɪps (s e1 n s @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenrichter { m } | Sittenrichter { pl }censor | censors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n, adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) #12,760 [Add to Longdo]
モザイク[mozaiku] (n, adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) #14,818 [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
監察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials [Add to Longdo]
許可者[きょかしゃ, kyokasha] (n) permitter; licensor [Add to Longdo]
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency) [Add to Longdo]
思想統制[しそうとうせい, shisoutousei] (n) thought control; thought censorship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Censor \Cen"sor\, n. [L. censor, fr. censere to value, tax.]
   1. (Antiq.) One of two magistrates of Rome who took a
    register of the number and property of citizens, and who
    also exercised the office of inspector of morals and
    conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is empowered to examine manuscripts before they
    are committed to the press, and to forbid their
    publication if they contain anything obnoxious; -- an
    official in some European countries.
    [1913 Webster]
 
   3. One given to fault-finding; a censurer.
    [1913 Webster]
 
       Nor can the most circumspect attention, or steady
       rectitude, escape blame from censors who have no
       inclination to approve.        --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   4. A critic; a reviewer.
    [1913 Webster]
 
       Received with caution by the censors of the press.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censor
   n 1: someone who censures or condemns
   2: a person who is authorized to read publications or
     correspondence or to watch theatrical performances and
     suppress in whole or in part anything considered obscene or
     politically unacceptable
   v 1: forbid the public distribution of ( a movie or a newspaper)
      [syn: {ban}, {censor}]
   2: subject to political, religious, or moral censorship; "This
     magazine is censored by the government"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top