Search result for

censor

(64 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censor-, *censor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censor[N] คนจับผิด, Syn. faultfinder
censor[N] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, Syn. inspector, judge
censor[VT] ตรวจสอบ, Syn. examine
censor[VT] ตัดออกด้วยอำนาจของผู้ตรวจสอบ, See also: ห้ามออกอากาศ, Syn. ban, forbid
censor[N] ผู้ควบคุมความประพฤติ
censorial[ADJ] ที่ตรวจสอบ
censorious[ADJ] ที่พยายามมองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอ, Syn. faultfinding, carping
censorship[N] การเซ็นเซอร์, See also: การตรวจสอบสื่อต่างๆ เพื่อตัดส่วนที่ไม่เหมาะสมออก, Syn. censoring, licensing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censor(เซน'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่จับผิด,เจ้าหน้าที่ดูแลมหาวิทยาลัย,พลังข่มจิตภายใน vt. ตรวจสอบ,เซนเซอร์,ตัดตอนแก้ไข, See also: censorial adj. -Conf. consure
censorious(เซนซอ'เรียส) adj. วิพากษ์วิารณ์อย่างรุนแรง,จับผิด,หาเรื่อง, See also: censoriousness n., Syn. critical
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
licensor(ไล'เซินเซอะ) n. ผู้อนุญาต,ผู้ออกใบอนุญาต

English-Thai: Nontri Dictionary
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
censor(vt) ติชม,ตรวจหนังสือพิมพ์,จับผิด,ตรวจสอบ,เซนเซอร์
censorious(adj) ติชม,จับผิด,หาเรื่อง,วิจารณ์
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censorเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์, การตรวจพิจารณาข่าวสาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censorshipการตรวจพิจารณาสิ่งพิมพ์ (ก่อนเผยแพร่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
censorship, motion-pictureการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Censorshipการเซ็นเซอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
censorable ในลักษณะที่น่าตำหนิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, I'm cool with censorship. I know the American people love that.นี่จะเซ็นเซอร์ก็เชิญเลย ฉันรู้ว่าคนอเมริกันชอบแบบนี้ Vantage Point (2008)
Now you can fire me, you can censor me--คุณจะไล่ผมออกก็ได้ หรือไม่ก็เซ็นเซอร์ผม Shanghai (2010)
Well, even so, Madam President, you have to be aware, they'll accuse you of censoring the press.งั้น อย่างไรก็ตาม ท่าน ปธน. ท่านต้องตระหนักว่า พวกเขาอาจกล่าวโทษท่าน ว่าขัดขวางการนำเสนอของสื่อ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Censor me a while to come back, etc.ข้าถามหน่อยนะครับ ท่านมีเคล็ดลับอะไรถึงอยู่ได้นานขนาดนี้ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Did you write a song subject to censoring again? No!ไม่ใช่ว่านายแต่งเพลงที่ต้องเซนเซอร์อีกแล้วนะ? Episode #1.2 (2012)
They lower education, they limit culture, censor information.พวกเขาก็ให้มีการศึกษาที่ต่ำ พวกเขาจำกัดค่านิยมและความเชื่อ ตรวจสอบข้อมูล Enemy (2013)
They censor any means of individual expression.พวกเขาตรวจสอบทุกช่องทางของการแสดงออกส่วนบุคคล Enemy (2013)
They lower education, limit culture, they censor any means of self-expression.พวกเขาก็ให้การศึกษาในระดับต่ำ จำกัดค่านิยมและความเชื่อ พวกเขาตรวจสอบ ทุกๆช่องทางของการแสดงออกส่วนบุคคล Enemy (2013)
Don't censor him!อย่าเซ็นเซอร์เขา! Advanced Documentary Filmmaking (2013)
Censorship.การเซ็นเซอร์ Advanced Documentary Filmmaking (2013)
These people stand for everything we despise -- secrets, censorship --คนพวกนี้ยืนหยัดในสิ่งที่เราดูถูก... - ความลับเอย สิ่งไม่เหมาะสมเอย Girl in the Flower Dress (2013)
I need to get something out of the country without the censors seeing it.อยากส่งบางอย่างออกนอกประเทศ โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นน่ะ Guernica (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
censor"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรวจ[V] check, See also: censor, inspect, examine, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจทาน, Example: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
ตรวจข่าว[V] censor, See also: verify the news, Example: บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์, Thai definition: พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเซ็นเซอร์[n.] (kān sensoē) EN: censorship   FR: censure [f[
เซ็นเซอร์[n.] (sensoē) EN: censor   FR: censurer

CMU English Pronouncing Dictionary
CENSOR    S EH1 N S ER0
CENSORS    S EH1 N S ER0 Z
CENSORED    S EH1 N S ER0 D
CENSORING    S EH1 N S ER0 IH0 NG
CENSORSHIP    S EH1 N S ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censor    (v) (s e1 n s @ r)
censors    (v) (s e1 n s @ z)
censored    (v) (s e1 n s @ d)
censoring    (v) (s e1 n s @ r i ng)
censorious    (j) (s e1 n s oo1 r i@ s)
censorship    (n) (s e1 n s @ sh i p)
censorships    (n) (s e1 n s @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenrichter {m} | Sittenrichter {pl}censor | censors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
モザイク[, mozaiku] (n,adj-no) (1) mosaic; (2) pixelated obscuring in images and video, usu. for censorship; (P) [Add to Longdo]
監察御史[かんさつぎょし, kansatsugyoshi] (n) imperial censor; ancient Chinese official in charge of inspecting other officials [Add to Longdo]
許可者[きょかしゃ, kyokasha] (n) permitter; licensor [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] (n,adj-no) (1) censorship; inspection; examination; (vs) (2) to censor; to inspect (in order to censor); to review (in order to censor); (P) [Add to Longdo]
検閲官[けんえつかん, ken'etsukan] (n) inspector; censor [Add to Longdo]
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words [Add to Longdo]
御史台[ぎょしだい, gyoshidai] (n) (See 都察院) Censorate (Later Han & Song-dynasty surveillance agency) [Add to Longdo]
思想統制[しそうとうせい, shisoutousei] (n) thought control; thought censorship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Censor \Cen"sor\, n. [L. censor, fr. censere to value, tax.]
   1. (Antiq.) One of two magistrates of Rome who took a
    register of the number and property of citizens, and who
    also exercised the office of inspector of morals and
    conduct.
    [1913 Webster]
 
   2. One who is empowered to examine manuscripts before they
    are committed to the press, and to forbid their
    publication if they contain anything obnoxious; -- an
    official in some European countries.
    [1913 Webster]
 
   3. One given to fault-finding; a censurer.
    [1913 Webster]
 
       Nor can the most circumspect attention, or steady
       rectitude, escape blame from censors who have no
       inclination to approve.        --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   4. A critic; a reviewer.
    [1913 Webster]
 
       Received with caution by the censors of the press.
                          --W. Irving.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censor
   n 1: someone who censures or condemns
   2: a person who is authorized to read publications or
     correspondence or to watch theatrical performances and
     suppress in whole or in part anything considered obscene or
     politically unacceptable
   v 1: forbid the public distribution of ( a movie or a newspaper)
      [syn: {ban}, {censor}]
   2: subject to political, religious, or moral censorship; "This
     magazine is censored by the government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top