ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

noncompliance

N AA2 N K AH0 M P L AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noncompliance-, *noncompliance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noncompliance(n) การไม่ยินยอมตาม, See also: การปฏิเสธ, Syn. disobedience, Ant. obedience, submission, compliance

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Any noncompliance will be dealt with swiftly and with extreme prejudice.ใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตาม ต้องถูกดำเนินการโดยฉับพลัน และด้วยบทลงโทษสูงสุด The Event Horizon (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NONCOMPLIANCE N AA2 N K AH0 M P L AY1 AH0 N S

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法性阻却事由[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
不適格[ふてきかく;ふてっかく, futekikaku ; futekkaku] (n) disqualification; unfitness; noncompliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noncompliance \Non`com*pli"ance\, n.
   Neglect of compliance; failure to comply.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noncompliance
   n 1: the failure to obey [syn: {disobedience}, {noncompliance}]
      [ant: {abidance}, {compliance}, {conformation},
      {conformity}, {obedience}, {obeisance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top