ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hanky-panky

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hanky-panky-, *hanky-panky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hanky-panky[N] ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, See also: นิสัยที่ไม่ดี, Syn. mischief, monkey business, trick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hanky-pankyn. การหลอกลวง,นิสัยไม่ดี,ความโง่,นิสัยขี้เล่น,การพูดเล่น., Syn. hankey-pankey

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of extramarital hanky-panky, maybe?พี่? อ่อใช่ครับ Hero (1992)
If Lord Drysdale is up to his usual hanky-panky (strange sex life), that's his problem.ถ้าลอร์ดดรายส์เดลผิดปกติในเรื่องชีวิตเซ็กส์ของเขา นั่นคือปัญหาของเขา The Bank Job (2008)
A little hanky-panky?ทำเรื่องผิดศีลธรรมกันรึป่าวเนี่ย? Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Suit yourself. But no hanky-panky.คุณรู้ว่า แต่ไม่มีความใกล้ชิด Happy Feet Two (2011)
She engaged in interspecies hanky-panky, and people still call her "Great."เธอมีความสัมพันธ์ข้ามสายพันธุ์ผิดประเภท แต่ประชาชนก็ยักเรียกเธอว่า ผู้ยิ่งใหญ่ The Skank Reflex Analysis (2011)
Ok, so I quadruple-checked with U.N.O.S and there's no way the unsub is using them, because like me, they quadruple-check everything and their redundancies have redundancies, and so there's no chance there could be any hanky-panky.โอเค ฉันตรวจเครือข่ายแลกเปลี่ยนอวัยวะ ซ้ำ 4 รอบ และไม่มีทางที่อันซับจะเข้าถึงมันได้ เพราะก็เหมือนกับฉัน พวกเขาตรวจทุกอย่างซ้ำ 4 รอบ God Complex (2012)
Remember, any driver who tries any hanky-panky with a contract actress is gone.อย่าลืมนะ คนขับรถที่ลองดีอะไร กับนักแสดงในสังกัดจะอยู่ไม่ได้ จะโดนไล่ออก Rules Don't Apply (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hanky-panky    (n) hˌæŋkɪ-pˈæŋkiː (h a2 ng k i - p a1 ng k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hankey-pankey \Han"key-pan"key\, Hankey-pank
 \Han"key-pank`\(h[a^][ng]"k[y^]*p[a^][ng]"k[y^]), n. [Cf.
   {Hocus-pocus}.] [Also spelled {hanky-panky}.]
   1. Professional cant; the chatter of conjurers to divert
    attention from their tricks; hence, jugglery. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. Illegal or unethical behavior, usually surreptitious; as,
    the boss got suspicious when profits seemed lower than
    expected, and hired an investigator to see if any
    hankey-pankey was going on. [Informal]
    [PJC]
 
   3. Extramarital sexual relations, especially adultery.
    [Colloq.]
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top