ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decency

D IY1 S AH0 N S IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decency-, *decency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decency(ดี'เซินซี) n. ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีสมบัติผู้ดี., See also: decencies n.,pl.หลักปฎิบัติที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. decorum ###A. impropriety
indecency(อินดี' เซินซี) n. ความหยาบคาย, ความอนาจาร, ความไม่เหมาะสม, การกระทำที่หยาบคายหรืออนาจาร, คำพูดหรือข้อเขียนที่หยาบคายหรืออนาจาร, Syn. indecorum, impropriety, rudeness, incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
decency(n) ความเหมาะสม,ความสุภาพ,ความมีมารยาทดี
indecency(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่เหมาะ,ความหยาบโลน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี Rebecca (1940)
Is there no damn decency left in you?จึงไม่มีความเหมาะสมประณาม เหลืออยู่ในตัวคุณ? How I Won the War (1967)
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
(SHUDDERING) and you don't have the decency to say why you won't help.และเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธในการช่วยชีวิต! The Princess Bride (1987)
No... you know what? My son has no desire to speak to you and I hope you would have the decency not to call here again.ไม่ รู้ใหม ลูกชายชั้นไม่ต้องการคุยกับคุณ และหวังว่าจะไม่มีการโทรมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองนะ Latter Days (2003)
I still have the decency to pick a drink, even if it is the cheapestฉันยังมีมารยาทอยู่ที่กินแค่น้ำเปล่า ถึงมันจะถูกที่สุดก็เถอะ My Lovely Sam-Soon (2005)
For your crimes against decency, and politeness, and common courtesy,เพราะคุณกระทำขัดต่อมารยาทที่ดี และความสุภาพ และเพื่อสำนึกที่ดี The Key and the Clock (2006)
Except for a sense of honour and decency and a moral centre.ยกเว้น เกียรติยศศักดิ์ศรี ..รู้จักกาละเทศะ .. มีศีลธรรม Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
And i say that simple human decencyและชั้นกำลังพูดถึงมารยาทของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน Art Isn't Easy (2007)
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Then someone ought to have the decency to bring him to justice.งั้นก็ต้องมีสักคน สมควรจัดการให้ เอาเขาไป ดำเนินคดี 3:10 to Yuma (2007)
William's got a head start on the path of decency.วิลเลียม เขามีหัวคิด และจิตสำนึก ว่าอะไรควรไม่ควร 3:10 to Yuma (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decencyHe didn't have the decency to admit that he was wrong.
decencyShe had the decency to apologize.
decencyThat is beneath ordinary decency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECENCY    D IY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decency    (n) dˈiːsnsiː (d ii1 s n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わいせつ罪;猥褻罪[わいせつざい, waisetsuzai] (n) criminal indecency [Add to Longdo]
ディセンシー[, deisenshi-] (n) decency [Add to Longdo]
下品[げひん, gehin] (adj-na,n) vulgarity; meanness; indecency; coarseness; (P) [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n,adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) [Add to Longdo]
公然わいせつ罪;公然猥褻罪[こうぜんわいせつざい, kouzenwaisetsuzai] (n) (crime of) public indecency [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
世間体[せけんてい, sekentei] (n) appearance (in the eyes of society); decency [Add to Longdo]
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P) [Add to Longdo]
通信品位法[つうしんひんいほう, tsuushinhin'ihou] (n) {comp} Communications Decency Act; CDA [Add to Longdo]
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decency \De"cen*cy\, n.; pl. {Decencies}. [L. decentia, fr.
   decens: cf. F. d['e]cence. See {Decent}.]
   1. The quality or state of being decent, suitable, or
    becoming, in words or behavior; propriety of form in
    social intercourse, in actions, or in discourse; proper
    formality; becoming ceremony; seemliness; hence, freedom
    from obscenity or indecorum; modesty.
    [1913 Webster]
 
       Observances of time, place, and of decency in
       general.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Immodest words admit of no defense,
       For want of decency is want of sense. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is proper or becoming.
    [1913 Webster]
 
       The external decencies of worship.  --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Those thousand decencies, that daily flow
       From all her words and actions.    --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decency
   n 1: the quality of conforming to standards of propriety and
      morality [ant: {indecency}]
   2: the quality of being polite and respectable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top